Denní archiv Březen 8, 2017

Jsemmama0

Kristína Farkašová - Jsem Máma

S „blo­go­vý­mi“ kni­ha­mi se roz­trh­nul v posled­ních měsí­cích pytel. Marie Doležalová, Aňa Geislerová aj. Na Slovensku při­šla s něčím podob­ným hereč­ka Kristína Farkašová a byl to vel­mi dob­rý krok. Kniha Jsem Máma, kte­rá před pár dny vyšla i u nás, je pros­tě skvě­lá. Příběh, je psán for­mou dení­ku a autor­ka v něm vel­mi vtip­ně popi­su­je své zku­še­nos­ti...

Autor:
DSC_00010

Film „Kong: Ostrov lebek“ míří do kin

V úte­rý 7.3.2017 pro­běh­la slav­nost­ní pre­mi­é­ra fil­mu v kině Cinestar Smíchov v Praze a účas­ti VIP hos­tů. Nová ver­ze pří­bě­hu o mohut­né opi­ci ukry­té na tajem­ném ost­ro­vě se sna­ží nabíd­nout napí­na­vou podí­va­nou. Příběh zob­ra­zu­je nesou­ro­dý tým bada­te­lů, vojá­ků a dob­ro­dru­hů, kte­ří se spo­ji­li, aby pro­zkou­ma­li tajem­ný, stej­ně nebez­peč­ný jako krás­ný, ost­rov v kde­si v Pacifiku, kte­rý není zane­sen...

Autor:
Templari1

Templáři, zednáři a další tajné společnosti v Čechách a ve světě

Koho by nepři­ta­ho­va­ly záha­dy oko­lo tzv. taj­ných řádů, jaký­mi tem­plá­ři a zed­ná­ři beze­spo­ru jsou? Pokud vás ale neza­jí­ma­jí jen doha­dy a atrak­tiv­ní výmys­ly oko­lo těch­to spo­leč­nos­tí a chce­te se dozvě­dět něco víc o his­to­ric­ky pod­lo­že­ných udá­los­tech, pak se může­te s chu­tí pono­řit do kapi­tol této kni­hy. Autor si kla­de za cíl před­lo­žit čte­ná­ři uce­le­ný pohled na...

Autor:
Cameron-diaz0010

Cameron Diaz

Cameron Diaz pat­ří mezi hereč­ky, kte­ré mají v Hollywoodu tu nej­vět­ší slá­vu už za svým zeni­tem, ale stá­le je žáda­nou hvězdou pro reži­sé­ry. Jak je patr­no z její­ho pří­jme­ní, tak to tzv. čis­to­krev­ná Američanka nebu­de. Rodačka z ame­ric­ké Kalifornie, celým jmé­nem Cameron Diaz Michelle – 30. srp­na 1972 – nemě­la boha­té dět­ství jako někte­ří sou­čas­ní...

Autor:
0

Českého lva 2017 vyhrál film Masaryk - Fotogalerie

Historické dra­ma Masaryk vyhrál 24 roč­ník Českého lva. Se svý­mi 14 nomi­na­ce  zís­kal na slav­nost­ním gala veče­ru v praž­ském Rudolfíně dohro­ma­dy 12 cen, kdy se stal film abso­lut­ním vítě­zem. Na fes­ti­va­lu Berlinale, byl v Únoru zařa­zen do pres­tiž­ní sek­ce Berlinale Special, urče­né mimo­řád­ným fil­mům a do čes­ké dis­tri­buce vstu­pu­je nyní, tedy 9. Března 2017....

Autor: