Čertice Andělka - kniha - recenze - 100 %

Andělka Hezoučká – tak zní jmé­no jed­né hol­či­čí čer­ti­ce. Sice vypa­dá jako andí­lek, ale má v sobě něco divo­ké­ho. V téhle půvab­né dět­ské kníž­ce ji najde­te ve třech pří­bě­zích. Hned v tom...Read more »

Laskavé pohádky od starého dubu - 55 %

Tenounká kníž­ka je o skřít­ko­vi Vítkovi, kte­rý se vydá­vá na pozná­va­cí výpra­vy, při kte­rých potká vever­čá­ka Marcela, soj­ku Toničku, lasič­ky Mariánku a Jasmínku a dal­ší oby­va­te­le lesa. Vítek je nejen nepo­sed­ný a zvě­da­vý skří­tek,...Read more »

Game of Thrones Season 7 - Trailer

Trailer na novou sezó­nu, kte­rá bude mít pre­mi­é­ru v čer­ven­ci 2017.Read more »

Gérard Depardieu

Jeden z nej­lep­ších a nej­slav­něj­ších fran­couz­ských her­ců všech dob. Tak by se dal počas­to­vat ten­to fran­couz­ský bard, kte­rý má ovšem dost maný­rů nebo jak to říct. Rodák z Chateauroux – 27.12.1948, celým...Read more »

Jo Nesbø - norský král spisovatelů

Bez nad­sáz­ky se dá s jis­tou říci, že Jo Nesbø je neje­nom, že nej­slav­něj­ší nor­ský spi­so­va­tel, ale vše­o­bec­ně skan­di­náv­ský od dob Hanse Christiana Andersena. Narodil se 29. břez­na 1960 pří­mo v hlav­ním...Read more »

Klubíčko veselých pohádek - audiokniha - recenze - 100 %

Klubíčko vese­lých pohá­dek pat­ří mezi audi­ok­ni­hy, na kte­rých se podí­le­lo více her­ců. Celkem je zde sedm pohá­dek, při­čemž kaž­dou čte jiný inter­pret. V prv­ní – O Lucince a vět­ru Matyášovi Veronika Khek...Read more »

Moje nezbedné štěně - Hry s Lumpíkem - kniha - recenze - 100 %

Holly Webb pat­ří mezi oblí­be­né ang­lic­ké autor­ky pohá­dek. V jed­né z knih stvo­ři­la roz­to­mi­lé, ale tro­chu nepo­sluš­né ště­ně – Lumpík. Její maji­tel­kou je Hela, malá hol­čič­ka se svo­jí mamin­kou a bra­t­rem Maxem....Read more »

Ivana Korolová vrs. Helena Štáchová

Porovnání hla­sů nové a původ­ní dabér­ky Lízy Simpsonové.Read more »

Zlatého ledňáčka na Finále Plzeň udělí makedonská herečka Labina Mitevska alias Vesna ze Samotářů i filmoví odborníci

O udě­le­ní oce­ně­ní Zlatý Ledňáček na jubi­lej­ním 30. roč­ní­ku Finále Plzeň roz­hod­nou již tra­dič­ně odbor­ní­ci ze zahra­ni­čí. Pozvá­ní jako před­sed­ky­ně poro­ty celo­ve­čer­ních fil­mů při­ja­la make­don­ská hereč­ka a pro­du­cent­ka Labina Mitevska, v Čechách...Read more »

Ivana Korolová jako Líza Simpsonová – páté video

Páté video s Ivanou Korolovou jako Lízou Simpsonovou.Read more »

Ivana Korolová jako Líza Simpsonová – čtvrté video

Čtvrté video s Ivanou Korolovou jako Lízou Simpsonovou.Read more »

Ivana Korolová jako Líza Simpsonová – třetí video

Třetí video s Ivanou Korolovou jako Lízou Simpsonovou.Read more »

Ivana Korolová jako Líza Simpsonová – druhé video

Druhé video s Ivanou Korolovou jako Lízou Simpsonovou.Read more »

Ivana Korolová jako Líza Simpsonová – první video

První video s Ivanou Korolovou jako Lízou Simpsonovou.Read more »

Šmoulové: Zapomenutá vesnice

            OBSAH              V tom­to novém, plně ani­mo­va­ném fil­mu o Šmoulech se Šmoulinka (Ivana Korolová) po nále­zu taju­pl­né mapy vydá­vá spo­leč­ně se svý­mi nej­lep­ší­mi kama­rá­dy Koumákem (Jakub Prachař), Nešikou (David Gránský) a Silákem...Read more »

Robinsonův ostrov - 29. 3. 2017

22. díl Robinsonova ost­ro­va.Read more »

Výměna manželek – 29. 3. 2017

Read more »

Ghost in the Shell - 80 %

Co bychom měli čekat od sci-fi, kte­ré je v komik­so­vé ver­zi kul­tov­ní? Asi taky kul­tov­ní film, že.   Ale to bychom měli mít oprav­du zku­še­né­ho tvůr­ce. Nejlépe Ridleye Scota, Jamese Camerona,...Read more »

Pečeme zdravě a chutně - kniha - recenze - 100 %

Remoska měla nedáv­no, lépe řeče­no vlo­ni, výro­čí – 60 let. Právě kvů­li těm­to kula­ti­nám vyšla spe­ci­ál­ní kuchař­ka s recep­ty kon­ci­po­va­ný­mi pří­mo do ní. Tahle kuchař­ská kni­ha se hodí jak začá­teč­ní­kům,...Read more »

Synové přicházejí a odcházejí, matky to nevzdávají nikdy - kniha - recenze - 100 %

William Saroyan stvo­řil dal­ší kni­hu poví­dek, kde se ten­to­krát zao­bí­rá setká­ní­mi se slav­ný­mi lid­mi své doby. Některá jmé­na bude znát kaž­dý pro jejich pro­slu­lost, o jiných pro změ­nu čte­nář nikdy...Read more »

Zhrnutie epizódy - Flash S03E18 - 94%

V dneš­nej epi­zó­de boju­je Flash s člo­ve­kom s bud­úcnos­ti menom Abra Kadabra. Abra je tech­no­lo­gic­ky vyspe­lý a na Earth-1 pri­šiel krad­n­úť tech­no­ló­gie.Read more »

Farma SK – 8. série – 13. díl

Read more »

Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 4. díl

Čtvrté kolo šou Tvoja tvár znie pove­do­me bylo kolem masek, jak pozna­me­na­la porot­ky­ně, slo­ven­ská hereč­ka Zuzana Fialová, udě­li­la by za mas­ky plný počet bodů. První šok při­šel hned u dru­hé­ho...Read more »

Doktor Proktor a prdící prášek - audiokniha - recenze - 100 %

Kdo někdy četl pohád­ky od nor­ské spi­so­va­tel­ské hvězdy Jo Nesbø, tak zce­la jis­tě ví, že série o dok­to­ru Proktorovi je skvě­lá kniž­ně, tudíž se dalo před­po­klá­dat, že i prv­ní díl, načte­ný...Read more »

Spider-Man: Homecoming

Trailer na Spider-Mana 2017.Read more »

Vánoční koleda čili Vánoční povídka s duchy - kniha - recenze - 100 %

Příběh sta­rý více jak 170 let a stá­le aktu­ál­ní. Tak by se dala zhod­no­tit dra­ma­tic­ká pohád­ka Vánoční kole­da čili Vánoční poví­dá­ní s duchy od svě­tozná­mé­ho spi­so­va­te­le Charlese Dickense. V tom­to novém vydá­ní...Read more »