Masaryk

Video z novi­nář­ské kon­fe­ren­ce.Číst dál »

Jak to chodí v cirkusu

Hlavně pro „předčte­ná­ře“ je urče­ná kníž­ka němec­kých auto­rů Doro Göbelové a Petera Knorra s názvem Jak to cho­dí v cir­ku­su. Najděte si vlast­ní pří­běh. Neobsahuje totiž žád­ný text, pou­ze vel­ké, celo­strán­ko­vé, barev­né...Číst dál »

Číselné omalovánky se zvířátky

Matematika pro nejmen­ší, kte­rá hra­vou for­mou pro­cvi­čí čís­la od jed­nič­ky do devít­ky, ale také bar­vy a dru­hy zví­řat – to jsou Číselné oma­lo­ván­ky se zví­řát­ky. Vycházejí jako bro­žo­va­ná lepe­ná pub­li­ka­ce...Číst dál »

Bláznivá bludiště a hledačky

Celkem 64 bláz­ni­vých hle­da­ček, scho­vá­va­ček a blu­dišť zaba­ví děti od šes­ti let na dovo­le­né, nebo tře­ba na deš­ti­vé odpo­led­ne. Barevné obráz­ky roz­ví­je­jí dět­skou před­sta­vi­vost a moti­vu­jí k vyře­še­ní zadá­ní.  Bláznivá blu­diš­tě a hle­dač­ky...Číst dál »

Městská hromadná doprava

Pro nejmen­ší „čte­ná­ře – pro­hlí­že­če“ je urče­ná kníž­ka ilu­strá­to­ra Mira Stacha Městská hro­mad­ná dopra­va. Stačí ji otevřít a rázem se před vámi ote­vře svět moder­ních měst­ských při­bli­žo­va­del. Slovenský gra­fik a gra­fic­ký...Číst dál »

Masaryk

Dnes tvůr­ci před­sta­vi­li film na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci a pro­jek­ci novi­ná­řům. Hlavní posta­vu hra­je výbor­ně Farel Roden, kte­rý dle jeho slov nemu­sel pod­stu­po­vat nijak vel­ké líče­ní, ale doká­zal své posta­vě vdech­nout...Číst dál »

Robinsonův ostrov - 27. 2. 2017

13. díl Robinsonova ost­ro­va.Číst dál »

Rebecca Rissmanová: Jóga pro tebe - 98 %

Získat pruž­něj­ší tělo i schop­nost lépe zvlá­dat kaž­do­den­ní stres by si přál kaž­dý. Pomocí této nevšed­ní pub­li­ka­ce se nám to může poda­řit. Zábavnou for­mou sezna­mu­je dět­ské, ale i dospě­lé čte­ná­ře se...Číst dál »

Nejlepším lékem proti samotě a smutku jsou knihy, nejlepší čtenáři jsou z Broken Wheel a nejlepší sex je ten, který jsme neměli…

Co může spo­jo­vat dvě ženy odliš­né­ho věku, žijí­cí v jiných svě­ta­dí­lech? Osmadvacetiletou Saru, pro­da­vač­ku knih ze švéd­ské­ho Hannige a stár­nou­cí Amy, kte­rá žije v Americe, ve stá­tě Iowa, mezi neko­neč­ný­mi lány kuku­ři­ce,...Číst dál »