Flash – zhrnutie epizódy – S03E13 (93%)

Flash išiel na Earth-2 zachrá­niť Harryho Wellsa do mes­ta goríl. Tam sa stretol so sta­rým zná­mym Groddom.Read more »

Ďábel je taky jenom člověk, nebo ne?

„Už Abel Baumann nebyl snad­ný pří­pad, ale u Toniho Auerbacha zřej­mě půjde o výbuš­nou usměs schi­zofren­ní psy­chó­zy s nar­cis­tic­kou poru­chou osob­nos­ti. Zatímco Baumann měl pocit, že coby Bůh do znač­né míry ztros­ko­tal,...Read more »