Ona svlékne kůži a skrze touhu zakusí znovuzrození...

Myšlenka, uči­nit hrdi­nou romá­nu jiný román, není žád­nou novin­kou. King Shelly si za tím­to úče­lem vybra­la Milence lady Chatterleyové, kni­hu, kte­rá neskrý­va­nou ero­ti­kou vzbu­di­la v době své­ho vzni­ku roz­po­ru­pl­né reak­ce....Číst dál »

dr. Philip Striano: Cvičení pro zdravá záda - anatomie

Kdo z vás by mohl upřím­ně pro­hlá­sit, že ho nikdy nebo­le­la záda? Myslím, že tako­vých lidí se najde v naší dneš­ní spo­leč­nos­ti oprav­du málo. Sedavá zaměst­ná­ní, čas­tá jíz­da autem a obec­ně málo...Číst dál »