FILM MASARYK V ČÍSLECH A ZAJÍMAVOSTECH

Kolik bylo natá­če­cí dní? Dohromady 40 dní. 35 natá­če­cích dnů bylo v Česku a na Slovensku, 5 dní natá­če­ní v Holandsku Kolik bylo loka­cí? Celkem se toči­lo ve 32 loka­cích. 23 loka­cí bylo v České...Číst dál »

Blaženka – Emília Vášáryová

Můžete před­sta­vit posta­vu, kte­rou ve fil­mu hra­je­te? „Na roz­díl od jiných postav ve fil­mu, kte­ré jsou his­to­ric­ky dané a sku­teč­ně exis­to­va­ly, je Blaženka fik­tiv­ní posta­va, je to jeho sekre­tář­ka v Londýně....Číst dál »

Madla – Eva Herzigová

Zdá se, že se v posled­ní době věnu­je­te čím dál tím více herec­tví. Masaryk je váš dru­hy čes­ký celo­ve­čer­ní film. Co vás zau­ja­lo na pro­jek­tu Masaryk, že jste se roz­hod­la...Číst dál »

Oldřich Kaiser: Masaryk byl srdcař, Beneš spíš úředník

Představitel pre­zi­den­ta Edvarda Beneše s úsmě­vem tvr­dí, že je úpl­ně jed­no, zda hra­je­te sku­teč­nou his­to­ric­kou posta­vu a nebo smyš­le­nou figu­ru, přes­to se poku­sí pood­krýt, jak k vytvo­ře­ní pre­zi­dent­ské role při­stu­po­val. „Viděl jsem...Číst dál »

Jan Masaryk (14.9.1886 – 10.3.1948)

Syn prv­ní­ho čes­ko­slo­ven­ské­ho pre­zi­den­ta T.G. Masaryka, diplo­mat a poli­tik. Byl vyslan­cem Československé repub­li­ky v Londýně, minis­trem zahra­ni­čí v lon­dýn­ské exi­lo­vé vlá­dě během 2. svě­to­vé vál­ky, i ve třech pová­leč­ných vlá­dách. Do diplo­ma­tic­kých slu­žeb vstou­pil...Číst dál »

Petr Kolečko: Masaryk se neschovával ve škatulce

Pod scé­ná­řem k fil­mu Masaryk jsou pode­psá­ni ti auto­ři - zesnu­lý Alex Koenigsmark, vy a Julius Ševčík – jakým způ­so­bem tedy celý pro­jekt ze sce­náris­tic­ké­ho hle­dis­ka vzni­kal? „Režisér Julius Ševčík, kte­rý...Číst dál »

Julius Ševčík: Ideály jsou krásné, ale není žádný med za ně bojovat

Masaryk je tře­tím celo­ve­čer­ním fil­mem Julia Ševčíka. Jeho před­cho­zí sním­ky Restart (2005) a Normal (2009) byly uve­de­ny na řadě mezi­ná­rod­ních fil­mo­vých fes­ti­va­lů. Za film Normal zís­kal Julius Ševčík Cenu za...Číst dál »

Masaryk

SYNOPSE Zima 1939. Diplomat Jan Masaryk hle­dá v Americe únik před nedáv­nou minu­los­tí. Mnichovská doho­da evrop­ských moc­nos­tí v září 1938 a násled­né udá­los­ti fak­tic­ky ukon­či­ly exis­ten­ci Československé repub­li­ky, země, kte­rou zalo­žil Masarykův...Číst dál »

Karel Paulík - Psychologie lidské odolnosti - 99%

Kto z nás sa vyhne život­ným ťaž­kos­ti­am? Zrejme nikto, všet­ci sa s nimi občas pasu­je­me. Ako zvlád­nuť svo­je život­né pro­blémy, aby sme zdo­la­li my ich a nie ony nás? To je nao­zaj...Číst dál »