Lék na život - 65 %

Každý chce ve svém živo­tě mít úspěch a stej­ně tak to chce mít i Američan Lockhart. Je sice mla­dý, ale je také vel­mi ambi­ci­óz­ní mana­žer, kte­rý si je jist svý­mi úspě­chy...Read more »

Norský dům - 75 %

Na svě­tě jsou lidé, kte­ří mají svůj domov, ale jsou i lidé, kte­ří jsou růz­ný­mi okol­nost­mi donu­ce­ni ode­jít ze své země a hle­dat si nové mís­to k živo­tu. Jedním z těch­to lidí je...Read more »