4. Fall | 8. série | Epizody | Gilmorova děvčata | Gilmore Girls

Do měs­teč­ka Stars Hollow zaví­tal pod­zim a jako mag­net tam při­tá­hl téměř všech­ny hlav­ní hrdi­ny. Prochází se po uli­cích v mas­kách, či v civi­lu, vra­ce­jí se jako zlo­čin­ci na mís­to činu, aby se potom...Read more »

Robinsonův ostrov - 30. 1. 2017

Pátý díl Robinsonova ost­ro­va.Read more »

Místo u moře má pro každého jinou cenu - 80 %

Malé měs­teč­ko Manchester-by-the-Sea nabí­zí poklid­nou a roman­tic­kou atmo­sfé­ru, kdy lodě mohou být zdro­jem obži­vy nebo jen rados­tí z rekre­ač­ní­ho ryba­ře­ní. Každý se zná s kaž­dým a nic se tu neu­ta­jí. To v ano­nym­ním vel­ko­měs­tě...Read more »

John Hurt

Sir John Vincent Hurt CBE (* 22. led­na 1940, Chesterfield, Anglie – 25. led­na 2017, Cromer, Norfolk) byl ang­lic­ký fil­mo­vý a diva­del­ní herec. Život Jeho otec byl mate­ma­tik a pas­tor Arnold Hurt. Od...Read more »

Místo u moře - O tvůrcích

            CASEY AFFLECK (Lee Chandler) je uzná­va­ný a výji­meč­ný herec, kte­rý se zapsal do svě­ta fil­mu jako před­sta­vi­tel půso­bi­vých rolí.             Affleck byl nomi­no­ván na Oscara, Zlatý glo­bus a cenu SAG...Read more »

Místo u moře - Obsah/O filmu

            OBSAH              Snímek Místo u moře, nej­no­věj­ší film úspěš­né­ho sce­náris­ty a reži­sé­ra Kennetha Lonergana, vyprá­ví pří­běh osa­mě­lé­ho bos­ton­ské­ho údrž­bá­ře, jemuž se zce­la změ­ní život poté, co se vra­cí do své­ho...Read more »

Flash - zhrnutie epizódy 3x10 (94%)

Barry Allen sa po zim­nej prestáv­ke vrá­til. A zme­ne­ný úvod seri­á­lu nazna­ču­je, čo bude hlav­nou záplet­kou dru­hej polo­vi­ce tretej série.Read more »

Po práci legraci – Jan Nejedlý, Jakub Šofar

O Češích se ví, že v těž­kých dobách čas­to boju­jí humo­rem, aby vůbec pře­ži­li. Proč by jinak Švejk mohl mít tako­vý úspěch? A prá­vě těž­ké obdo­bí mapu­je tato kníž­ka, zamě­ře­ná na...Read more »

Resident Evil: Poslední kapitola - 60 %

Je tomu už 15 let, kdy při­šel prv­ní Resident Evil. Na začát­ku roku 2017 při­šel posled­ní. Jediné, co všech­ny fil­my z fil­mo­vé horo­ro­vé série spo­ju­je je hlav­ní hereč­ka. X krát...Read more »

Robinsonův ostrov - 25. 1. 2017

Čtvrtý díl Robinsonova ost­ro­va.Read more »

Diana Gabaldon: Vážka v jantaru

Pokračování je obec­ně vel­mi roz­po­ru­pl­né téma. Někdo ho vní­má jako zby­teč­nost a mar­ke­tingo­vý tah kvů­li zis­ku slav­né­ho auto­ra. Jiní dal­ší díly vidí jako pří­le­ži­tost zno­vu být se svý­mi oblí­be­ný­mi hrdi­ny...Read more »

Resident Evil: Poslední kapitola - O tvůrcích

            MILLA JOVOVICH (Alice) je prav­dě­po­dob­ně v mód­ním svě­tě nej­zná­měj­ší jako múza legen­dár­ní­ho foto­gra­fa Petera Lindberga, a na fil­mo­vých plát­nech jako hlav­ní hrdin­ka veli­ce úspěš­né fil­mo­vé série Resident Evil. Mezinárodního uzná­ní...Read more »

Resident Evil: Poslední kapitola - Obsah/O filmu

            OBSAH              Snímek Resident Evil: Poslední kapi­to­la je šes­tým a závě­reč­ným dílem neu­vě­ři­tel­ně úspěš­né fil­mo­vé série, kte­rá je adap­ta­cí veli­ce popu­lár­ní video­her­ní série spo­leč­nos­ti Capcom. Tato fil­mo­vá série utr­ži­la...Read more »

Robinsonův ostrov – 23.1.2017

Třetí díl Robinsonova ost­ro­va.Read more »

Cukrfree kuchařka – Janina Černá

Cukr – sou­část našich živo­tů, úžas­ná chuť, kte­rá vás dosta­ne do dob­ré nála­dy a zba­ví stre­su. Sladká chuť jahod, zmrz­li­ny, zákusku, kte­rá se vám roz­plý­vá na jazy­ku… Pokud se roz­hod­ne­te...Read more »

Scrubs aneb Denní snění, zkušenosti a Údržbář

„I can´t do this all on my own…I am not Superman.“ Scrubs intro Scrubs. Setkání, kte­ré vám změ­ní život. Ano, tohle se říká u mno­ha seri­á­lů, kní­žek, fil­mů a kdo­ví čeho...Read more »

Orphan Black aneb Klony, vývoj a sebevědomí

Čekal jsem něja­kou klo­no­vou vari­a­ci na Brutální Nikitu. Celkem bych se jí ani nebrá­nil, ale asi by nepře­rost­la vlast­ní hra­ni­ce a byla by z toho  „jen“ dal­ší žánro­vá sty­lov­ka s něko­li­ka hláš­ka­mi,...Read more »

Gotham aneb Historie příprav hrdinských i zločinných

„I dob­ří muži mají tajem­ství.“ Bruce Wayne Takže copak to tu máme. Většina dosa­vad­ní fil­mo­vé i seri­á­lo­vé tvor­by, kte­rá obsa­ho­va­la posta­vy Bruce Wayna, Catwoman nebo Hádankáře, byla zamě­ře­na na jejich...Read more »

2 $ocky aneb Takovej je byznys Bajzo…

Odlehčená ver­ze The Apprentice vede­né­ho Donaldem Trumpem? Proč ne… Max Black pra­cu­je v bis­tru jako ser­vír­ka. Kromě vlast­ní prá­ce taky roz­ši­řu­je sor­ti­ment obcho­du domá­cí­mi dor­tí­ky, kte­ré jsou vel­mi oblí­be­né a stá­le...Read more »

Stále single? – Laura Laneová a Angela Speraová

V dneš­ní době je mno­ho lidí, ať už mužů či žen, sin­gle, a přes­to se již ten­to způ­sob živo­ta tole­ru­je, nikdo na ně nepo­hlí­ží skrz prs­ty jako dří­ve. Pokud už máte sin­gle...Read more »

Velké aféry a skandály evropských panovnických dvorů - 95 %

Byla Lukrézie Borgia sku­teč­ně obá­va­nou tra­vič­kou? Jsou obvi­ně­ní, vzne­se­ná pro­ti Kateřině Howardové, páté ženě ang­lic­ké­ho krá­le Jindřicha VIII., prav­di­vá? Co skrý­va­la milen­ka Ludvíka I. Bavorského, Lola Montezová? Proč se...Read more »

Kniha Milovaný vůdce 90%

Kniha je o poli­tic­kém záku­li­sí v Severní Koreji, kte­rý je svým nasto­le­ným tota­lit­ním sys­té­mem, kde se nedo­dr­žu­je nic, krom povin­né úcty k milo­va­né­mu vůd­ci, kte­rým je Kim Čong-un zná­mý všem. Z přís­ně ovlá­da­né...Read more »

Wolf-Dieter Storl: Zahrada jako mikrokosmos. Zasloužených STO PROCENT

Víte, že zahra­da může pro člo­vě­ka být, nejen mís­tem pasiv­ní­ho i aktiv­ní­ho odpo­čin­ku, ale také mís­tem pozná­ní? Kde jin­de než tam může­me pozo­ro­vat ve vší krá­se a síle živly, síly pří­ro­dy,...Read more »

Ano, šéfe!

V nej­no­věj­ším Ano, šéfe! bylo něko­lik chyb. Nejzávažnější je ta, že ke kon­ci si Zdeněk Pohlreich objed­ná­val jíd­lo, ale při­nes­li mu úpl­ně jiné. 🙁Read more »

Komiks 27

Read more »

Miguel Ferrer

Miguel Ferrer (7.2.1955  - 19.1.2017) se naro­dil jako nej­star­ší syn Jossé Ferrera a Rosemary Clooney. Jeho bra­tra­nec je George Clooney. Vyrostl a stu­do­val v Beverly Hills. Věnoval se hud­bě a hře na bicí....Read more »