Kritiky.cz > 2016 > Srpen

Battlefield 1

Stahujte betu hry Battlefield 1, kte­rou může­te tes­to­vat celý týden!Read more »

Další sociální síť

Tak jsme se při­po­ji­li k dal­ší soci­ál­ní síti. Nově se fanouš­ci recen­zí her, fil­mů a lite­ra­tu­ry na Kritiky.cz můžou při­po­jit na tum­blr -> http://kritikycz.tumblr.comRead more »

Zombík hájí zombíka

Třetí  pří­běh Zombíka.Read more »

Věra Čáslavská

Věra Čáslavská (* 3. květ­na 1942 Praha † 30.8.2016 Praha) byla čes­ko­slo­ven­ská spor­tov­ní gym­nast­ka, tre­nér­ka a význam­ná spor­tov­ní funk­ci­o­nářka, sed­mi­ná­sob­ná olym­pij­ská vítěz­ka, čtyř­ná­sob­ná mis­try­ně svě­ta, jede­nác­ti­ná­sob­ná mis­try­ně Evropy a čtyř­ná­sob­ná Sportovkyně roku...Read more »

Komiks 2

Read more »

MasterChef Česko řada II. díl 5

Díl z 29.8.2016.Read more »

Nassim Nicholas Taleb: Černá labuť

Ak by mi niek­to pred rokom pove­dal, že exis­tu­je štatisticko-matematicko-ekonomická kni­ha, ktorú si dob­ro­voľ­ne pre­čí­tam a bude sa mi páčiť, asi by som si mys­le­la, že sa ten člo­vek zbláz­nil....Read more »

Asfalt aneb Symfonie černého humoru, totální brutality a tun vystřílené munice

„Upřímně, pánové, víme hovno tak výstavní, že bych se nestyděl dát ho do vitríny v Louvru.“ Čím se více jak 600 stránkový svazek Štěpána Kopřivy odlišuje od ostatní české...Read more »

Pátek 13

Read more »

Gene Wilder

Gene Wilder, rod­ným jmé­nem Jerome Silberman (11. čer­ven 1933, Milwaukee - 28. srp­na 2016 ‚Stamford ) byl ame­ric­ký herec, komik, reži­sér, sce­náris­ta a spi­so­va­tel židov­ské­ho půvo­du. Kariéra Na holly­wo­od­ském plát­ně se popr­vé...Read more »

Zombík pracuje

Read more »

Vlk z Královských Vinohrad - 55 %

Je rok 1968 a mla­dý reži­sér John Jan se vydá­vá do Francie, do Cannes, aby před­sta­vil svůj fil­mo­vý sní­mek O slav­nos­ti a hos­tech. Společně s ním jsou na fes­ti­va­lu také Miloš Forman a Jiří...Read more »

Zombík se zasnoubil

Read more »

Deidova Sex jako cesta k Bohu: Pohladí i vyburcuje!

Miluju kni­hy, kte­ré mohu zařa­dit od jed­no­ho auto­ra někam. Mezi dvě růz­né. A Sex jako ces­ta k Bohu je pro mě posta­ve­na bez dis­ku­zí mezi Cestu váš­ně (kte­rou jsem pova­žo­va­la za...Read more »

Altaïr komiks - #001

Read more »

Ahoj, já jsem Ruby

Read more »

Overwatch: Origins Edition

Hra Overwatch byla jakým­si zku­šeb­ním pro­jek­tem Blizzardu o vydá­ní mul­tipla­ye­ro­vé stří­leč­ky. Blizzard je gigant, kte­rý umí dělat kva­lit­ní hry, ale to že doká­že udě­lat i tak kva­lit­ní stří­leč­ku, jsme se pře­svěd­či­li...Read more »

Assassin’s Creed: Syndicate

Příběh hry Assassin’s Creed: Syndicate se ode­hrá­vá na kon­ci 19. Století, kon­krét­ně v roce 1868 v Londýně, kdy měs­to ovlá­da­jí tem­plá­ři. Budete muset zalo­žit jaký­si gang a zasta­vit tak počin moder­ních tem­plá­řů...Read more »

Mad Max (XBOX ONE)

Mad Max nebo­li šíle­ný Max se vydá­vá pro­žít své dob­ro­druž­ství pod­le své fil­mo­vé před­lo­hy, kde si zahrál hvězd­ný herec Mel Gibson. Budete bráz­dit píseč­né duny a sna­žit se pře­žít v době,...Read more »

Světlana Žuchová: Obrazy ze života M.

Novela o hle­dá­ní vlast­ní rodi­ny a urči­té­ho dru­hu záze­mí se stá­le se opa­ku­jí­cím moti­vem umí­rá­ní blíz­ké oso­by. Kniha vyprá­ví osob­ní pří­běh hlav­ní hrdin­ky, kte­rá vzpo­mí­ná zejmé­na na dobu, kdy jez­di­la za...Read more »

Komiks 1

Read more »

Halo 5: Guardians

Naposledy jsme měli tu čest, setkat se Halo, před více jak tře­mi lety. Příběh Halo 5: Guardians nava­zu­je na před­cho­zí Halo 4 a pokud neví­te, o co se jed­na­lo, může­te si...Read more »

MasterChef Česko řada II. díl 4

Středeční díl MasterChef Česko.Read more »

První ročník Marienbad Film Festivalu začne už 30. Srpna

Mariánské láz­ně nejsou jen léčeb­né pro­ced­ú­ry a pit­né kůry, ale také fil­my. Od 30. Srpna do 3. Září 2016 se bude konat prv­ní roč­ník Marienbad Film Festival, kte­rý záro­veň při­po­me­ne uply­nu­tí...Read more »

Buchty a klobásy (Sausage Party) - 55 %

Všude na svě­tě jsou obcho­dy, kte­ré nabí­ze­jí své zbo­ží zákaz­ní­kům. V Americe mají hlav­ně hypar­mer­ke­ty, kde jsou při­pra­ve­ny nejen potra­vi­ny, ale také dal­ší spo­třeb­ní věci k pro­de­ji. V jed­nou z nich, Shopwellu, se...Read more »

Pro Evolution Soccer 2017 DEMO

Uživatelé nej­no­věj­ších kon­zo­lí si od vče­rejš­ka můžou sta­ho­vat Pro Evolution Soccer 2017 DEMO.Read more »