Denní archiv Červenec 31, 2016

hbo-vice-principals-poster_10240

Novinka mezi seriály: Vice Principals

Seriál Vice Principals se ode­hrá­vá pře­váž­ně ve ško­le. Stávající ředi­tel ško­ly odchá­zí a někdo musí nastou­pit na jeho mís­to, ale jsou tu rov­nou dva zástup­ci ředi­te­le, kte­ří mají o toto mís­to zájem. A oba si jsou vel­mi jis­tí, že jsou vhod­ný­mi kan­di­dá­ty a samo­zřej­mě se tihle dva navzá­jem nema­jí zrov­na v lás­ce, vlast­ně se nená­vi­dí. Ale o to vět­ším pře­kva­pe­ním pro ně je, když je na mís­to ředi­te­le dosa­zen někdo zven­čí, někdo úpl­ně nový a navíc žena. Přesto se tito dva nevzdá­va­jí a hle­da­jí způ­sob, jak pře­ce jen její mís­to dostat.

Seriál se pre­zen­tu­je jako kome­die. Já se u něj neza­smá­la ani jed­nou a mám pocit, že se jed­ná spí­še o tragé­dii. Žánr kome­die to má straš­ně těž­ké, jeli­kož kaž­dý máme jiný styl humo­ru a kaž­dé­mu při­jde vtip­né něco jiné­ho. Já bych kon­krét­ně tenhle humor nazva­la ame­ric­kým humo­rem, kte­rý rád pře­há­ní a má blíž spíš k trap­nos­ti. Upřímně, tahle recen­ze se píše hod­ně těž­ko, jeli­kož nechci být až moc nega­tiv­ní, ale záro­veň nedo­ká­žu najít ta pozi­ti­va toho­to seri­á­lu. Když vám nesed­ne jeho humor, tak asi těž­ko to něco jiné­ho nahra­dí. Přiznávám, že jsem se u jeho sle­do­vá­ní nenu­di­la a doce­la to i uteklo, ale přes tu trap­nost se nedo­ká­žu pře­nést.

Ráda bych obje­vi­la nový seri­ál, u kte­ré­ho bych se zasmá­la, ale bohu­žel – ani ten­to­krát to nevy­šlo. Tentokrát to dopadlo hod­ně špat­ně.

Seriál měl jinak pre­mi­é­ru 17. čer­ven­ce a vychá­zí kaž­dou nedě­li.

Hodnocení: 30%…

Autor: