Denní archiv Červenec 30, 2016

0

BĚŽECKÁ REVOLUCE: Nicholas Romanov, Kurt Brungardt

Rádi běhá­te, ale chce­te se stá­le zlep­šo­vat, podá­vat lep­ší výko­ny a přes­to se vám to stá­le neda­ří? Právě Vám, ale i ostat­ním zájem­cům o běh by nemě­la unik­nout nová kníž­ka z nakla­da­tel­ství Mladá fron­ta, kte­rá Vám pora­dí, jak být lep­ší, podat dob­rý výkon, ale přes­to běhat dob­ře a neni­čit své tělo.

Autor: