Denní archiv Červenec 29, 2016

Screen-Shot-2016-04-15-at-10

Novinka mezi seriály: American Gothic

American Gothic mě zau­jal pře­de­vším svým plakátem/logem a také svým názvem. Proto jsem ze samot­né­ho seri­á­lu byla spí­še zkla­ma­ná.

Vše se točí kolem jed­né vel­ké rodi­ny, kte­rá se po del­ší době opět sejde celá – rodi­če, jejich děti a ješ­tě jejich děti. Někteří se pohy­bu­jí v poli­ti­ce, někte­ří u poli­cie, dal­ší se věnu­jí pře­de­vším rodi­ně, zkrát­ka se jed­ná o růz­no­ro­dé lidi, kte­ří mají spo­leč­né geny.

V měs­tě, kde žijí, před čtr­nác­ti lety řádil séri­o­vý vrah – avšak tenhle vrah nikdy nebyl dopa­den. Dnes, po toli­ka letech, se našly dal­ší důka­zy, kte­ré by toho­to vra­ha moh­li usvěd­čit. A někte­ří sou­ro­zen­ci mají tuše­ní, kdo by tím­to vra­hem mohl být.

Zatím to vypa­dá na seri­ál zabý­va­jí­cí se pře­de­vším rodin­ný­mi vzta­hy s něja­kým tím kri­mi. Já osob­ně na tako­vé­to seri­á­ly moc nejsem, ale občas mě i něja­ký tako­vý­to podob­ný doká­že zaujmout, bohu­žel tohle není ten pří­pad. Zaujala mě posta­va malé­ho chlap­ce, syna jed­no­ho ze sou­ro­zen­ců, kte­rý je tro­chu zvlášt­ní – má zalí­be­ní v mor­bid­ních věcech a na svůj věk se cho­vá už hod­ně vyspě­le. Tahle posta­va mě tedy zau­ja­la, ale to je asi tak vše.

Z toho­to prv­ní­ho dílu nejde úpl­ně sou­dit, kam se seri­ál bude ubí­rat. Možná až bych vědě­la, kdo tím séri­o­vým vra­hem byl, tak potom bych mož­ná moh­la spe­ku­lo­vat dál.

Natočeno je to dob­ře a dob­ře se na American Gothic kou­ka­lo, ale samot­ný pří­běh a záplet­ka mě neo­slo­vi­ly nato­lik, abych se podí­va­la na dal­ší díly. Spíš to hod­no­tím jako lep­ší prů­měr.

Hodnocení: 65%…

Autor:
Pokemon0

Pokémon GO

Je něja­ká hra pro mobi­ly, kte­rá nás vyže­ne z kan­ce­lá­ří a vydá­te se s ní do širé­ho svě­ta? Byla to Ingress. Pokémon Go je dal­ší gene­ra­cí hry, kte­rá, když Vás zaujme, tak s ní strá­ví­te veš­ke­rý svůj vol­ný čas.

V 80. letech byli Pokémoni v tele­vi­zi. Nezapomnělo se na to. Teď může­te v kli­du vyra­zit na Pokémony samy. Stačí vám jenom kva­lit­ní inter­ne­to­vé při­po­je­ní (klid­ně i wifi), lep­ší Android tele­fon a samo­zřej­mě záso­ba ner­vů a vel­ká plná bate­rie.

Já osob­ně už mám, za něco přes týden, nasbí­rá­no mno­ho Pokémonů. Už mám sed­mý level, a tak v kli­du můžu jít do tělo­cvič­ny a tro­cha si zacvi­čit v sou­bo­jích.

Princip je vel­mi jed­no­du­chý. Během své chůze sbí­rá­te Pokémony, máte zapnu­tý dis­play, GPS i inter­net a čeká­te, až vám Váš tele­fon­ní milá­ček zadr­ží, abys­te moh­li malou pří­šer­ku sebrat.

Z data­bá­ze Ingressu tvůr­ci naim­por­to­va­li pozi­ce „Pokéstopů“ a heren. Jsou to hlav­ně důle­ži­tá mís­ta ve Vašem oko­lí. Věci, kte­ré si lidé dob­ře zapa­ma­tu­jí, jako hřbi­tov, výzdo­ba pane­lá­ků a dal­ší mís­ta, kte­ré usnad­ňu­jí ori­en­ta­ci.

Svojí ces­tu za Pokémony si může­te usnad­nit sbí­rá­ním vají­ček a jejich vylíh­nu­tí, dále pomo­cí Pokéstopů sbí­rat Pokébally, a mít i dal­ší věci, kte­ré Vám pomů­žou na to, aby jste ve své sbír­ce měli čím dál lep­ší a lep­ší poké­mon­ské bojov­ní­ky, kte­ré v tělo­cvič­nách chrá­ní nebo úto­čí na nepřá­te­lé, kte­ří tělo­cvič­nu obsa­di­li.

Princip celé Pokémon Go hry, je vel­mi snad­ný a při vol­ných toul­kách po měs­tě, po par­cích v pří­ro­dě, se pros­tě v kli­du dá zaba­vit. Je to samo­zřej­mě i pro ty, kte­ří nema­jí co dělat, mamin­ky s malý­mi dět­mi urči­tě mají hru zapnu­tou pořád a když je v oko­lí jejich oblí­be­né­ho pís­ko­viš­tě Pokéstop, tak se v kli­du zaba­ví nejen děti, ale i jejich rodi­če, kte­ří dají do Pokéstopu láka­dlo a budou Pokémony sbí­rat po desít­kách.

Je to mož­ná jenom chvil­ko­vá zába­va, asi na chví­li, ale pořád vidím v někte­rých par­cích tou­la­jí­cí se lidi se zapnu­tým mobi­lem, kte­ří hle­da­jí Pokémony. Může to i být vel­mi dob­rý hap­pe­ning, když se desít­ky lidí podí­va­jí do par­ku a před­há­ně­jí se v tom, kdo jaké­ho Pokémona našel.

Chtěl bych sice dát hře plné hod­no­ce­ní, ale to asi nebu­de, her­ní náro­ky na bate­rii a inter­net jsou sko­ro mega­lo­man­ské. Je to hra, jenom pro ty, kte­ří nema­jí moc hod­ně prá­ce a můžou se tou­lat po kra­ji­ně. Své hod­no­ce­ní zakon­čím jen tak 75 %, na víc to nemá.

Je to sice vel­ký úspěch tvůr­ců hry a straš­ně na ní vydě­lá­vá­va­jí, ale mys­lím si, že je to jenom sezón­ní a časem mož­ná ani pes po Pokémonu neštěk­ne.…

Autor:
50

Prisma – aj priemerný záber sa stane umením

Fotografická apli­ká­cia Prisma zaú­to­či­la na kon­ku­ren­ciu a poľah­ky sa dosta­la na popred­né mies­ta – med­zi TOP iOS apli­ká­cie v kate­gó­rii foto­gra­fie. Po mega­úspe­chu si výrob­co­via dali za cieľ dostať Prismu aj na Android.  V tých­to dňoch sa Prisma konečne dosta­la aj do Obchodu Play – t.j. na mies­to pre všet­kých s Android smart­fó­n­mi.

Autor: