Denní archiv Červenec 27, 2016

doswater0

Novinka mezi seriály: Dead of Summer

Parta tee­nage­rů jede na let­ní kemp s tím, že ho pomů­že po pěti letech zno­vu­o­tevřít. Někteří se zna­jí už z dět­ství, kdy tam i oni sami jez­di­li na prázd­ni­ny, ale taky jsou tu tací, kte­ří tam jedou úpl­ně popr­vé. I hlav­ní hrdin­ka Amy je nováč­kem na tom­to kem­pu. A tak se sna­ží zapad­nout. Kemp se nalé­zá v lese blíz­ko vody a doce­la na samo­tě.

Seriál začí­ná prá­vě intrem, kte­ré se týká téhle vod­ní plo­chy, kdy se na jeze­ře obje­vu­jí plo­vou­cí mrt­vá těla. Už pod­le toho­to úvo­du může­me sou­dit, že se nebu­de jed­nat o jen tak leda­ja­ký tee­nager­ský seri­ál, ale spíš to vypa­dá na horo­ro­vý stra­ši­del­ný seri­ál. Amy pro­ži­la během své­ho živo­ta něja­ká trau­ma­ta a dost leh­ko se dá vyle­kat, neje­nom oby­čej­ný­mi věc­mi, jako je např. les v noci, kte­rý se může zdát stra­ši­del­ný kde­ko­mu, ale navíc má vidi­ny růz­ných postav, kte­ré můžou v seri­á­lu vydě­sit i divá­ky. Ale jak se zdá, tak neje­nom Amy vidí v kem­pu stra­ši­del­né posta­vy.

Mimo zábě­ry nor­mál­ní kame­ry, může­me vidět i zábě­ry z kame­ry jed­no­ho z tee­nage­rů, kte­rý rád vše natá­čí. Zvlášť do pro­stře­dí let­ní­ho kem­pu se mi tohle oži­ve­ní vel­mi líbi­lo – krás­ně to tam zapa­dá, všich­ni jsou vese­lí, těší se na kemp, a tak chce někdo tyhle zážit­ky zvěč­nit. Jelikož je to jen par­ta děcek, tak zde může­me sle­do­vat i to, jak si sed­li, kdo se komu líbí apod. Navíc jsou tu i hez­cí klu­ci, tak­že se tohle zčás­ti oprav­du můe brát jako tee­nager­ský seri­ál. Na dru­hou stra­nu se tenhle pohled stří­dá se stra­ši­del­nou atmo­sfé­rou, kte­rá není sice nijak vyhro­ce­ná záro­veň jí tam není přespří­liš, ale pořád je jí tam dost.

Už během prv­ní­ho dílu tu máme mrt­vé tělo, tak­že to při­je­de vyšet­řo­vat poli­cie. A to ješ­tě kemp ani ofi­ci­ál­ně naza­čal.

Je tu dost postav, kte­ré kaž­dým dílem bude­me pozná­vat více a lépe. A pak jsou tu posta­vy, o kte­rých člo­věk neví, co si má mys­let – tře­ba vedou­cí kem­pu, nebo div­ný „sou­sed“, kte­rý v jed­né z cha­tek byd­lí. Líbí se mi kon­trast té let­ní prázd­ni­no­vé nála­dy a potom ty div­né udá­los­ti a vidi­ny, kte­ré tenhle kemp dopro­vá­zí. Amy jako hlav­ní hrdin­ka je tro­chu.. no, dá se leh­ko vyle­kat a je doce­la zakřik­nu­tá a ufňuka­ná, ale zase – má na to prá­vo a já jí to neza­zlí­vám, jen dou­fám, že se bude postup­ně více osmě­lo­vat a nebu­de pořád tako­vou, jakou je teď.

Ale cel­ko­vě mě Dead of Summer jako seri­ál pří­jem­ně pře­kva­pil a mys­lím, že časem bych se ráda podí­va­la i na dal­ší díly. Poslední dobou mě oprav­du nej­ví­ce doká­za­ly zaujmout prá­vě nové horo­ro­vé seri­á­ly. I tenhle vypa­dá zatím doce­la dob­ře.

Hodnocení: 80%…

Autor:
Krot0110

Krotitelé duchů - 60 %

Erin Gilbertová je mla­dá žena, kte­rá učí na uni­ver­zi­tě v New Yorku fyzi­ku a je zce­la oddá­na vědě. Jednoho dne ji ale navští­ví Ed Mulgrave, kte­rý potře­bu­je ově­řit, zda v domě Aldridgeových je duch mla­dé dív­ky. Požádá tak Erin, aby to pro­vě­ři­la. Ta se ale chys­tá navští­vit kama­rá­du z dět­ství, Abby Yatesovou, aby si vyjas­ni­ly men­ší nedo­ro­zu­mě­ní. Setká se s ní v prá­ci a sezná­mí se s její kole­gy­ní, Jillian Holtzmanovou. Všechny se pak vyda­jí na vyře­še­ní záha­dy s dív­kou ve starém domě. Prozkoumávání domu pomo­cí jed­no­du­ché tech­ni­ky se zdá zpo­čát­ku zvlášt­ní, ale jejich setká­ní s duchem Gertrudy Aldridgeové je pak oprav­du pře­kva­pi­vé a potvr­zu­je, že ducho­vé exis­tu­jí. To se ale nevy­pla­tí Erin, kte­rá je vyho­ze­na z uni­ver­zit a je bez prá­ce. Vydává se za Abby a Jillian a dáva­jí se do prá­ce s duchy. Prvním spo­leč­ným pří­pa­dem je duch v met­ru, se kte­rým je sezná­mí své­rázná pra­cov­ni­ce met­ra, Patty Tolanová. Při spo­leč­ném chy­tá­ní ducha se spřá­te­lí a vytvo­ří sil­nou čtyř­ku, Krotitele duchů. A teď už jen zbý­vá zni­čit všech­ny ostat­ní duchy ve měs­tě.

Krot02Režisér Paul Feig, kte­rý nato­čil úspěš­né sním­ky Drsňačky a Ženy sobě, obdi­vo­val film Krotitelé duchů z roku 1984, a chtěl nato­čit dal­ší pokra­čo­vá­ní již před něko­li­ka lety.  Film by byl s původ­ní­mi her­ci, ale v roce 2014 zemřel herec Harold Ramis a fil­mo­vá spo­leč­nost muse­la začít hle­dat nové kome­di­ál­ní talen­ty pro ztvár­ně­ní hlav­ní čtve­ři­ce. V před­cho­zích kro­ti­te­lích vystu­po­va­li jako hlav­ní vědá­to­ři muži, a tak se Feig roz­ho­dl pro sou­čas­né hrdin­ky – ženy. Do role Abby obsa­dil Melissu McCarthy, Erin Gilbertovou zahrá­la Kristen Wiig, Jillian Holtzmanovou ztvár­ni­la Kate McKinnon a posled­ní ze čtve­ři­ce Patty Tolanovou zahrá­la Leslie Jones. Jako pátý člen sku­pi­ny byl při­jat Kevin, kte­ré­ho si zahrál Chris Hemsworth.

Krot03Scénář k fil­mu napsal Paul Feig spo­leč­ně s Katie Dippold. Jejich prv­ním fil­mem byla kome­die Drsňačky (2013), dal­ším film Špión (2015), Krotitelé duchů jsou jejich tře­tím spo­leč­ným dílem. Snažili se napsat scé­nář, po jehož nato­če­ní vznik­ne nová duchař­ská kome­die, a to se jim poda­ři­lo. Součástí fil­mu je kro­mě herec­kých výko­nů všech čtyř hlav­ních hrdi­nek hud­ba, kte­rou napsal Theodore Shapiro, kte­rý zís­kal Filmovou a hudeb­ní cenu BMI za film Starsky a Hutch (2004). Hudební pod­kres fil­mu tvo­ří upra­ve­ná hud­ba z před­cho­zích sním­ků o kro­ti­te­lích duchů, což navo­zu­je pro­po­je­ní všech „duchař­ských“ fil­mů, a dopl­ňu­je ji nová, akč­něj­ší hud­ba.  I když jsou herec­ké výko­ny vel­mi dob­ré, bez duchů a zbra­ní, kte­ré jsou vytvo­ře­ny hlav­ně díky vizu­ál­ním efek­tům, by film neměl to pra­vé grá­dy. Zajímavý je vznik pro­to­no­vých paprs­ků u zbra­ní kro­ti­te­lek, na jejichž kon­ce byly při­pev­ně­ny sví­tí­cí dio­dy a díky nim hereč­ky vidě­li malou čer­ve­nou teč­ku, kam přes­ně míří. Tvůrci se sna­ži­li vylep­šit i duchy. První duch, Gertruda, měla kos­tým s dio­da­mi, kte­rý sví­til a pak byl dále pro­sví­cen. Další duch v met­ru pak byl vytvo­řen díky oble­če­ní, kte­ré měl herec David Gruber Allen na sobě, a byl pose­tý dio­da­mi. Pak byl pře­ve­den do digi­tál­ní deko­ra­ce a v někte­rých situ­a­cích byl nahra­zen. Nejnáročnější scé­nu s duchy pak vypra­co­va­la spo­leč­nost Moving Picture Company pod vede­ním Davida Seagera a půso­bí vel­ko­le­pě a tajem­ně.

Film je ozna­čo­ván jako akč­ní kome­die, což vcel­ku odpo­ví­dá, ale má své men­ší chy­bič­ky. Příběh je jed­no­du­chý: boj s duchy, kte­ří se obje­vu­jí za pomo­ci nepří­te­le kro­ti­te­lek. Ty sice tvo­ří par­tu, ale nejis­kří to tam jako u před­cho­zích Krotitelů duchů. Ani vtip není tako­vý, jaký bych oče­ká­va­la. Film na mě půso­bí jako slab­ší odvar před­cho­zích Krotitelů duchů, ale i tak může být pro divá­ky zají­ma­vý a vhod­ný k let­ní­mu odre­a­go­vá­ní.…

Autor: