Denní archiv Červenec 26, 2016

Suisude0

Letní filmový trhák – SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL jde do kin!

A bude to bolet ve všech kino for­má­tech, co exis­tu­jí!

2D, 3D, 4DX, IMAX!!!

Jeden z vel­mi oče­ká­va­ných fil­mů letoš­ní­ho léta už se řítí do vašich kin! Snímek SUICIDE SQUAD – SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL mohou fanouš­ci vidět ve všech mul­tiplexech Cinema City již od 3. srp­na 2016. Aby toho neby­lo málo, tenhle sebe­vra­žed­ný masa­kr si mohou všich­ni návštěv­ní­ci vychut­nat ve všech for­má­tech, kte­ré kino nabí­zí, a to ve 2D, 3D, 4DX nebo na mega plát­ně v IMAX.

Je to dob­rý pocit, být ten zlý, je to cool a je to zatra­ce­ně sexy – sva­touškům odzvo­ni­lo, teď při­chá­zí Suicide Squad! Dejte dohro­ma­dy tým těch nej­ne­bez­peč­něj­ších super­z­lo­čin­ců na celém svě­tě, kte­ří si prá­vě krou­tí své tres­ty za vše­mož­né bru­ta­li­ty nebo ohav­nos­ti, vyzbroj­te je tím nej­e­fek­tiv­něj­ším arze­ná­lem, kte­rý má vlá­da k dis­po­zi­ci, a pošle­te je pora­zit záhad­nou nepře­mo­ži­tel­nou enti­tu! Zvládnou to? Nebo se ti bláz­ni poza­bí­jí tře­ba mezi sebou?

To se dozví­te jedi­ně v Cinema City! Pouze zde si může­te tenhle film vychut­nat ve všech for­má­tech, kte­ré kina nabí­zí! Pro ty co se drží při zemi, je tu kla­sic­ký for­mát 2D, troš­ku vět­ší odvaz nabí­zí 3D pro­jek­ce, kte­rá vás vtáh­ne pří­mo do děje – a že dít se budou věci! Pro fajnšmej­k­ry je tady při­chys­tá­na i pro­jek­ce v sále 4DX, tam to chce tro­chu odva­hy – na sedač­ce bude­te lítat sem a tam, kolem uší vám budou lítat kul­ky a celým sálem se pone­se neza­mě­ni­tel­ná vůně střel­né­ho pra­chu! Zkrátka záži­tek, kte­rý zapů­so­bí na všech­ny vaše smys­ly. Pokud nejste tro­š­ka­ři a máte rádi věci ve vel­kém, tak pro vás při­pa­dá v úva­hu jedi­ně IMAX! Největší plát­no v ČR – a show může začít!…

Autor:
FotoAtelier0

J.S.Adlerová: Fotoateliér

Udělat si seznam život­ních plu­sů a mínu­sů se někdy vypla­tí. Přesně tohle si pro sebe vytvo­ří Martina, hlav­ní hrdin­ka nové­ho romá­nu J.S.Adlerové , Fotoateliér.

Martina Mrázková se v živo­tě potý­ká s rány osu­du, a pro­to se roz­hod­ne radi­kál­ně změ­nit svůj život a sepí­še si jaký­si seznam s plu­sy a mínu­sy. Její kama­rád­ka Hedvika jí při­pra­ví nejen o pří­te­le, ale i o prá­ci, kte­rou zbož­ňu­je. Má pocit, že se jí nic neda­ří a díky své milo­va­né sestře, kte­rá jí pomů­že posta­vit se zno­va na nohy, se její život začne ubí­rat tím správ­ným smě­rem.  A sen, že jed­nou bude mít svůj vlast­ní foto­a­te­li­ér, se zdá být vel­mi blíz­ko…

Ze začát­ku jsem se do kni­hy nemoh­la začíst a neby­lo to tím, že by neby­la čti­vá. Hodně mi totiž vadi­lo, že se v jed­né kapi­to­le hlav­ní hrdin­ce zhrou­til celý život, a to bylo na mě až moc rych­lé a kni­ha postrá­da­la jaký­si moment pře­kva­pe­ní. Co bych také vytkla je, že svým způ­so­bem už čte­nář nemá pro­blém si domys­let, jakým smě­rem se kni­ha bude vyví­jet. Vlastně ani žád­né vel­ké „boom“ se neko­ná.  Některé scén­ky (např. že se hlav­ní hrdin­ka setká s býval­kou své­ho prv­ní­ho cho­tě, kte­rá ji nená­vi­dí a při­tom se jí svě­ří se svý­mi sexu­ál­ní­mi prak­ti­ka­mi) mě při­jdou nere­ál­né a to kni­hu posu­nu­je jiným smě­rem. Myslím si, že i když je v kni­ze mno­ho záple­tek, je vel­ká ško­da, že autor­ka až v posled­ních kapi­to­lách hlav­ní hrdin­ce do ces­ty pošle toho pra­vé­ho, osu­do­vé­ho muže.

Mezi pozi­ti­va bych vidě­la to, že je kni­ha odde­cho­vá a člo­věk se vlast­ně u ní vel­mi dob­ře odre­a­gu­je. Dokáže se se vžít do situ­a­ce hlav­ní hrdin­ky a pro­ží­vá s ní napl­no její pro­hry i napl­ně­ní jejích snů. Martina je pří­jem­ná mla­dá žena a čte­nář si ji brzy oblí­bí. Za povšim­nu­tí také sto­jí fakt, jak autor­ka bra­vur­ně zvlád­la do kni­hy zakom­po­no­vat vztah obou sester, kte­ré k sobě mají vel­mi blíz­ko. Přezdívka „Sis“, kte­rou autor­ka vymys­le­la pro sest­ry, je vel­mi ori­gi­nál­ní a to se mi líbi­lo.

A co na závěr? Jestli máte rádi poho­do­vé pří­běhy, tak kni­ha Fotoateliér je prá­vě pro vás. Jestliže se vám někdy zhrou­tí život, tak si kni­hu také pře­čtě­te. Ukáže vám, že nic není nemož­né a pokud máte svůj sen, běž­te si za ním. Někdy se totiž vypla­tí ztra­tit hod­ně, aby člo­věk zís­kal ješ­tě víc.


  • Formát / stran: 15×21 cm, 280 stran
  • Datum vydá­ní: 22.06.2016
  • Katalogové čís­lo: 85019
  • ISBN: 978-80-271-0044-6

Kniha ke kou­pi na Grada.cz.…

Autor: