Denní archiv Červenec 24, 2016

0060

PANORAMA 21. STOLETÍ - VĚDA, KTERÁ VÁS BUDE BAVIT - ČÍSLO 2/LÉTO 2016

Nové čís­lo toho­to časo­pi­su se mimo jiné věnu­je tech­nic­kým vyná­le­zům, kte­ré se sna­ží usnad­nit život hen­di­ke­po­va­ným lidem. I z toho­to důvo­du je ten­to útlý sva­zek zají­ma­vý a pří­nos­ný.

Částečně navrá­tit zrak lze někte­rým paci­en­tům pomo­cí bio­nic­ké­ho oka, jehož zákla­dem je cit­li­vá mini­ka­me­ra, kte­rá komu­ni­ku­je s implan­tá­tem umě­lé sít­ni­ce Argus II.

Protetika zas v sou­čas­nos­ti vytvá­ří těles­né náhraž­ky, kte­ré „téměř plně suplu­jí funk­ce chy­bě­jí­cí kon­če­ti­ny“, napří­klad umě­lá ruka zvlá­dá cit­li­vou moto­ri­ku a pomo­cí bio­nic­ké­ho prs­tu paci­en­ti cítí struk­tu­ru mate­ri­á­lu, chlad či hor­ko.

Hlavním téma­tem čtvrt­let­ní­ku je ropa, jejíž ději­ny dobý­vá­ní a těž­bu mapu­je.

I těm, kte­rým čer­né zla­to nic neří­ká, má však co nabíd­nout. Mě zau­jal vyná­lez lapa­ro­sko­pic­ké­ho tre­na­že­ru, kte­rý pomá­há stu­den­tům medi­cí­ny s nácvi­kem ope­ra­ce za pou­ži­tí spe­ci­a­li­zo­va­ných nástro­jů. Vlastní tre­na­že­ry si sesta­vi­la tro­ji­ce medi­ků z 2. lékař­ské fakul­ty Univerzity Karlovy v Praze, Nikol Gabrielová, Antonín Haluza a Vojtěch Kunc.

Alejandro Aponte s kole­gy z Institutu inže­nýr­ství a tech­no­lo­gie při uni­ver­zi­tě v Limě zas vyrá­bí pit­nou vodu ze vzdu­chu. Systém je zalo­žen na vysá­vá­ní vlh­kos­ti, kte­rou mění v kapa­li­nu.

Příznivce ces­to­vá­ní zaujme člá­nek s názvem 5 nej­do­ko­na­lej­ších pod­moř­ských sta­veb svě­ta. Mezi ně pat­ří restau­ra­ce ITHAA na Maledivách nebo plá­no­va­né leto­vis­ko Poseidon v Tichém oce­á­nu, kde hos­té budou moci ze svých poko­jů obdi­vo­vat dění v pod­moř­ském svě­tě.

Pozoruhodná je infor­ma­ce, že cit­li­vá data budou chrá­ně­na pomo­cí auto­de­strukč­ních čipů, jejichž zni­če­ní bude mož­né spus­tit na dál­ku.

Neméně zají­ma­vé jsou i tex­ty z oblas­ti robo­ti­ky.

Letní spe­ci­ál se mi líbil a urči­tě se k němu budu vra­cet.

Hodnocení: 90 %


  • Autor: kolek­tiv auto­rů
  • Název: PANORAMA 21. STOLETÍ
  • Datum vydá­ní: 5.5. 2016
  • Nakladatelství: RF HOBBY, s.r.o.
Autor:
Laurence_0360

Lawrence z Arábie

To co David Lean nato­čil v roce 1957 bylo doko­na­lé. Pár let na to si sehnal na nato­če­ní fil­mu ješ­tě vět­ší hvězdy a nato­čil ješ­tě vět­ší umě­ní. Tentokrát z Arábie a z pouš­tě. Film z roku 1962 se stal ješ­tě slav­něj­ší a pat­ří ješ­tě více mezi kle­no­ty svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie.

Art-filmoví fanouš­ci by jej samo­zřej­mě nemě­li minout. Tolik hvězd plát­na 60. let se tolik čas­to v kině nevi­dí. První hvězdou je samo­zřej­mě  Ir Peter O’Toole, pro kte­ré­ho je to váž­ně jeden z nej­slav­něj­ších fil­mů. Druhým je Omar Sharif, nej­slav­něj­ší Egypťan, kte­rý svo­jí rov­nou zemi pro­sla­vil na nej­slav­něj­ším holly­wo­od­ském plát­ně. Hvězdnou tro­ji­ci dopl­ňu­je Obi-wan Alec Guinness, kte­rý s reži­sé­rem navá­zal na spo­lu­prá­ci na prv­ním jejich spo­leč­ném fil­mu. Nejslavnější tro­ji­ci dopl­ňu­je ješ­tě Mexičan  Anthony Quinn a mno­ho dal­ších her­ců.

Ve sko­ro čty­ři hodi­ny dlou­hým fil­mu nás čeká mno­ho arab­ské sce­né­rie, kde se reži­sé­ro­vi, spo­lu s kame­ra­ma­nem, poda­ři­lo nato­čit oprav­du reál­nou drs­nou pří­ro­du. Je sice prav­da, že je film pěk­ně dlou­hý, až mož­ná tro­cha nud­ný, je také pro­tkán něko­li­ka mezi­hra­mi, ve kte­rých zní jenom hud­ba a obraz je jenom čer­ný. Hudba Maurice Jarreho dává ale tomu­to fil­mu přes­ně ten pocit, jaký je potře­ba, aby si fil­mo­ví fanouš­ci moh­li v kli­du vychut­nat celý film a u mezi­her, při kte­rých zní jenom hud­ba bez obra­zu, si pros­tě odpo­či­nout od pouš­tě.

Hvězdný lesk fil­mu také při­ne­sl herec­ké kon­cer­ty, kte­ré byli pat­řič­ně odmě­ně­ni, sice jenom nomi­na­ce­mi, ale to i přes­to sta­čí na to, aby sedmi-Oskarový film pat­řil mezi to, co si v kli­du může­te pus­tit doma, když je Vám doma zima.

A za co vlast­ně film dostat Oscary? Nejlepší film, režie (David Lean), barev­ná keme­ra (Freddie Youg), střih, hud­ba (Maurice Jarre), výpra­va a mix zvu­ku. Nominace, kte­ré film nepro­mě­nil k vítez­ství měli her­ci Peter O’Toole a Omar Sharif a tvůr­ci adap­to­va­né scé­ná­ře.

Prostě je to film roku 1962, kte­rý i na Blu-ray má své kouz­lo. Je to film na neděl­ní odpo­led­ne, kdy je vedro a ve spo­leč­nos­ti chla­dí­cích vět­rá­ků správ­ně vychut­ná­te pošť­ní vedro v Arábii.

Za poskyt­nu­tí dis­ků na recen­zi děku­je­me spo­leč­nos­ti Bontonfilm.

Bitrate

Lawrence_of_Arabia-00001-bitrate-10s

Screeny z Blu-ray

Autor: