PANORAMA 21. STOLETÍ - VĚDA, KTERÁ VÁS BUDE BAVIT - ČÍSLO 2/LÉTO 2016

Nové čís­lo toho­to časo­pi­su se mimo jiné věnu­je tech­nic­kým vyná­le­zům, kte­ré se sna­ží usnad­nit život hen­di­ke­po­va­ným lidem. I z toho­to důvo­du je ten­to útlý sva­zek zají­ma­vý a pří­nos­ný. Částečně navrá­tit zrak lze...Read more »

Prach

Tisková kon­fe­ren­ce fil­mu 21.7.2016.Read more »

Lawrence z Arábie

To co David Lean nato­čil v roce 1957 bylo doko­na­lé. Pár let na to si sehnal na nato­če­ní fil­mu ješ­tě vět­ší hvězdy a nato­čil ješ­tě vět­ší umě­ní. Tentokrát z Arábie a z pouš­tě. Film...Read more »