Kritiky.cz > 2016 > Červenec > 22

La Bête humaine / Člověk bestie

„Hlava mu puka­la hrů­zou člo­vě­ka hna­né­ho k činům, kte­ré vyko­nat nechtěl a jejichž pří­či­nu neznal.“ Tragickým hrdi­nou dra­ma­tic­ké­ho pří­bě­hu nato­če­né­ho pod­le romá­nu Émila Zoly je stroj­vůd­ce Jacques Lantier (Jean Gabin), kte­rý...Read more »

Silueta – Christina Larsson

S komi­sař­kou Ingrid Bergmanovou se setká­vá­me už počtvr­té při vyšet­řo­vá­ní zlo­či­nu. Konečně odpo­ča­tá se Ingrid po dovo­le­né vra­cí zpět do pra­cov­ní­ho pro­ce­su. Ale návra­ty nikdy nejsou snad­né. V prá­ci na ní čeká nový...Read more »

Tvůrci představili novinářům citlivě laděný film Prach

V kině Béla měli dnes novi­ná­ři mož­nost pro­žít spo­lu s hrdi­ny fil­mu Prach atmo­sfé­ru rodin­né­ho setká­ní v blíz­kos­ti smr­ti. Subtilní rodin­né dra­ma se odli­šu­je od běž­né sou­čas­né fil­mo­vé tvor­by. Civilní herec­tví...Read more »