Denní archiv Červenec 20, 2016

vlcsnap-2016-07-20-09h38m44s1980

Destiny

Destiny je akč­ní stří­leč­ka, kde bude­te kolem sebe stří­let hla­va nehla­va. Velké stu­dio rov­ná se vel­ké pení­ze vyna­lo­že­né na hru, ale né vždy se hra pove­de pod­le plá­nu a tak po gra­fic­ké strán­ce je hra pro­pa­dák mís­to slí­be­né­ho sním­ko­vá­ní 60fps hra běží pou­ze na 30fps. Ano, kva­li­ta je zde na prv­ním mís­tě, pěk­ná rekla­ma, kli­py, ale sku­tek utek. Activision chtě­lo vytvo­řit hru, kte­rá by se svý­mi kva­li­ta­mi rov­na­la hře HALO, ale bohu­žel.

Jak už bylo napo­vě­ze­no, jed­ná se o akč­ní stří­leč­ku růz­ných mecha­nic­kých pří­šer na pla­ne­tě, kte­ré říka­jí Země. Ve hře máte mož­nost hrát i pří­běh nepří­běh, kte­rý nemá ani hla­vu ani patu a tak po chví­li si začne­te říkat, co vlast­ně tady kro­mě stří­le­ní pohle­dá­vá­me. Ano jed­ná se pou­ze o stří­leč­ku, kde si postup­ným rase­ním nepřá­tel bude­te vylep­šo­vat svo­je skó­re a postup­ně si vylep­šo­vat svůj arze­nál zbra­ní.

Světy jsou cel­kem 4 a kaž­dý má svou mapu, tyto svě­ty pro­jde­te nesčet­ně krát, ale komu by vadi­lo opa­ku­jí­cí se pro­stře­dí, když se sou­stře­dí­te pou­ze na zni­če­ní nepřá­tel růz­ných pří­šer robo­tů a dal­ší­ho zvěr­stva tvůr­ců z Activision, kte­ří občas nema­jí moc rozu­mu. Ovládání je jed­no­du­ché a zvlád­ne jej kaž­dý. Graficky hra vel­mi pokul­há­vá, avšak po hudeb­ní strán­ce je to o tro­chu lep­ší. Zbrojní arze­nál máte k dis­po­zi­ci nor­mal, spe­cial a hea­vy a dále se ješ­tě tří­dí do růz­ných pod­ty­pů. Hráče si může­te samo­zřej­mě vylep­šo­vat pod­le nasbí­ra­ných zku­še­nos­tí, talent však vylep­šo­vat nemů­že­te, ten se řídí pod­le ode­hra­ných misí. Ve hře také nalez­ne­te spe­ci­ál­ní schop­nos­ti, kte­ré může­te vyu­žít ve všech módech hry.

Hra se moc auto­rům nepo­ved­la a je oprav­du jen pro stří­le­jí­cí fana­ti­ky a pro ty co rádi hra­jí kom­pe­ti­tiv­ní mul­tipla­yer s přá­te­li, pro jiné je to zába­va oprav­du jen chvil­ko­vá, radě­ji si počkej­te na lep­ší titu­ly, kte­ré nabíd­nou více než jen láka­vý kom­pe­ti­tiv­ní mul­tipla­yer.


 • Žánr: akč­ní
 • Jazyk: ang­lic­ky
 • Multiplayer, sin­glepla­yer
 • Výrobce: Activision
 • Datum vydá­ní: 9.9.2014
 • Doporučený věk (PEGI): 16
 • Hodnocení: 50%
Autor:
vlcsnap-2016-07-19-15h22m07s4520

Tumblestone

Přes Games with Gold jsme si nyní moh­li stáh­nout jako zla­tí čle­no­vé zdar­ma hru Tumblestone. Hra při prv­ním pohle­du vypa­da­la jako laci­ný a né moc láka­vý kou­sek, ale opak je prav­dou. Tumblestone je láka­vá od začát­ku až do kon­ce. A co se vlast­ně jed­ná? Je to skvě­lá puzzle hra, kte­rá potrá­pí Vaše moz­ky a běží pod roz­li­še­ním 1080p. Ve hře musí­te ozna­čit vždy tři stej­né bar­vy kos­tič­ky, kte­ré jsou růz­ně namí­cha­né, ale není to tak jed­no­du­ché, pro­to­že musí­te pře­mýš­let mini­mál­ně dva tahy dopře­du, jinak kolo nespl­ní­te. Ve hře nejste ome­ze­ni časem, což je výho­da, ale jakmi­le bys­te si hru chtě­li zahrát onli­ne a změ­řit síly s kama­rá­dy, tady už hra­je roli i čas, tak­že nácvik mozko­vých závi­tů je roz­hod­ně nut­ný. Hra nabí­zí širo­ké spek­trum vyu­ži­tí, což kaž­dá hra nena­bíd­ne a hlav­ně musím pozved­nout mož­nost zapo­tit moz­ky až se čtyř­mi kama­rá­dy na jed­né kon­zo­ly.

Tumblestone si může­te zahrát i onli­ne, ale né vždy jsou k dis­po­zi­ci hrá­či, kte­ří by s Vámi hrá­li, což nás doce­la mrzí, pro­to­že tepr­ve potom hra dosta­ne ty správ­né grá­dy. V začát­ku je hra jed­no­du­chá a postup­ně se její slo­ži­tost zvy­šu­je. V sin­glepla­ye­ru, kte­rý sčí­tá více jak 40 hodin hra­ní, se Vám postup­ně také ode­my­ka­jí posta­vy, se kte­rý­mi může­te poté hrát onli­ne. Graficky i zvu­ko­vě je hra pěk­ně zpra­co­va­ná jed­ná se o ruč­ně malo­va­nou gra­fi­ku. I když se jed­ná o spí­še arca­de hru není co vytknout, pro­to­že ve hře se stej­ně hlav­ně sou­stře­dí­te na dokon­če­ní, kte­ré není vždy jed­no­du­ché, oprav­du gra­fi­ku a zvu­ky už nemá­te čas pozo­ro­vat. V pří­pa­dě, že hru nemá­te mož­nost stáh­nout zdar­ma, nezou­fej­te, za cenu, kte­rou se pro­dá­vá, což je do sta korun nabí­zí oprav­du mno­ho. Tato puzzle hra Vás potrá­pí na dlou­hé veče­ry nebo jako jenom odde­chov­ka pro všech­ny věko­vé kate­go­rie. Touto hrou nás v čer­ven­ci jed­no­znač­ně potě­ši­li.


 • Žánr: puzzle
 • Jazyk: ang­lic­ky
 • Multiplayer, sin­glepla­yer, kon­zo­le 1-4
 • Výrobce: The Quantum Astrophysicists Guild
 • Datum vydá­ní: 16.7.2016
 • Doporučený věk (PEGI): 3
 • Hodnocení: 100%
Autor: