Denní archiv Červenec 17, 2016

Psychologie0

Psychologie školní šikany

Šikana ozna­ču­je fyzic­ké i psy­chic­ké ome­zo­vá­ní či týrá­ní slab­ší­ho jedin­ce v kolek­ti­vu. Dochází v ní ve všech soci­ál­ních i věko­vých sku­pi­nách a setkat se s ní může­me ve všech typech kolek­ti­vů, jak škol­ních, pra­cov­ních, armád­ních, ale i rodin­ných. Toť struč­ná cha­rak­te­ris­ti­ka šika­ny, jinak vel­mi kom­pli­ko­va­né­ho jevu, kte­rý se sna­ží kom­plex­ně postih­nout kolek­tiv­ní mono­gra­fie s názvem Psychologie škol­ní šika­ny, kte­rou vyda­lo nakla­da­tel­ství Grada.

Autorsky se na ní podí­le­la pěti­ce odbor­ní­ků – vesměs peda­go­gů, kte­ří se sna­ží defi­no­vat ten­to „nezdra­vý feno­mén“ ve škol­ním pro­stře­dí. Na šika­nu nahlí­že­jí jako na „živý“ jev, kte­rý se pro­mě­ňu­je spo­lu s vývo­jem spo­leč­nos­ti. Kromě defi­ni­ce, postih­nu­tí jed­not­li­vých strá­nek šika­ny, výzkum­ných metod a kon­krét­ních pro­blé­mo­vých situ­a­cí nabí­ze­jí auto­ři také nástin řeše­ní pro­blé­mů a také mož­nos­ti, jak roz­vo­ji šika­ny ve škol­ním kolek­ti­vu před­chá­zet.

„Agrese a kon­flik­ty mezi dět­mi jsou záko­ni­té a je tře­ba s nimi počí­tat. Některé však začnou napl­ňo­vat kri­té­ria šika­ny a vyža­du­jí pomoc dospě­lých,“ uvá­dě­jí v začát­ku pub­li­ka­ce auto­ři. Jak tedy poznat kdy jde jen o nevin­né dět­ské škádle­ní a kdy už bují šika­na? Jak roz­po­znat šika­no­va­né­ho a šika­nu­jí­cí­ho? Jak zachy­tit šika­nu v počát­cích? A jak „uzdra­vit“ škol­ní tří­du, v níž šika­na „zdo­mác­ně­la“? Na tyto a dal­ší otáz­ky v kni­ze nalez­ne­te odpo­věď.

Autoři pub­li­ka­ce před­klá­da­jí čte­ná­ři cel­kem pat­náct kapi­tol, zamě­ře­ných tema­tic­ky tak, aby kni­ha jako celek kom­plex­ně před­sta­vi­la feno­mén šika­ny jako spo­le­čen­ské­ho jevu.  Pavlína Janošová při­pra­vi­la pod­stat­nou část kni­hy – kapi­to­ly Školní šika­na v posled­ních dvou dese­ti­le­tí, Definování šika­ny, Co mít na pamě­ti při měře­ní šika­ny?, Šikana z hle­dis­ka reak­tiv­ní a pro­ak­tiv­ní agre­se, Je šika­na „cool“? Nadřazená emoč­ní nezú­čast­ně­nost u šika­nu­jí­cích žáků, Šikana a kru­tost v psy­cho­dy­na­mic­ké per­spek­ti­vě, Šikanovaný žák a jeho zvlá­dá­ní šika­ny, Ambivalentní pro­ta­go­nis­té: Kdo jsou „šika­nu­jí­cí zastán­ci“?, Šikana a škol­ní tří­da na začát­ku dospí­vá­ní, K podo­bám sou­čas­né šika­ny a k její­mu vyšet­řo­vá­ní. Z pera Kateřiny Zábrodské pochá­zí kapi­to­la Sociokulturní pří­stup ke škol­ní šika­ně, Mária Dědová sepsa­la kapi­to­lu Pohled na šika­nu z hle­dis­ka logo­te­o­re­tic­ké­ho pří­stu­pu, Jiří Kressa při­pra­vil kapi­to­lu s názvem Zastánce jako klí­čo­vý hráč v dra­ma­tu šika­ny. Lenka Kollerová sepsa­la kapi­to­ly Morální vyva­zo­vá­ní a šika­na a Skupina a šika­na.  Cennou sou­čás­tí pub­li­ka­ce je pří­lo­ho­vá číst – v prv­ní pří­lo­ze je obsa­žen návod, díky němuž pozná­me, zda jde o šika­nu či dět­ské škádle­ní. Druhou pří­lo­hou je dotaz­ník, díky němuž roz­po­zná­me sla­bé a sil­né jedin­ce ve tří­dě a zjis­tí­me, zda je tří­da „zdra­vým“ kolek­ti­vem. V závě­ru kni­hy nechy­bí rejstřík poj­mů a pře­hled pou­ži­té lite­ra­tu­ry, kte­rá čte­ná­ře nave­de k dal­ší­mu mož­né­mu stu­diu (i zahra­nič­ních pra­cí).

Teorie, vysvět­lo­va­ná k pub­li­ka­ci, je dopl­ně­na o pří­kla­dy z běž­né škol­ské pra­xe, vět­ši­nou ze základ­ních škol. Tato kazu­is­ti­ka uka­zu­je nej­čas­těj­ší podo­by šika­ny a mož­nos­ti jejich řeše­ní.

Monografie Psychologie škol­ní šika­ny je skvě­lou pomůc­kou pro ty, kte­ří se zabý­va­jí výzku­mem a dia­gnos­ti­kou šika­ny. Pomůže peda­go­gům, škol­ním psy­cho­lo­gům, meto­di­kům pre­ven­ce, výchov­ným porad­cům, ale i rodi­čům, ať už šika­no­va­ných nebo šika­nu­jí­cích dětí. Měla by se stát též povin­nou pro stu­den­ty, při­pra­vu­jí­cí se na povo­lá­ní uči­te­lů.


  • Autor: Janošová Pavlína, Kollerová Lenka, Zábrodská Kateřina, Kressa Jiří, Dědová Mária
  • Formát / stran: 17×24 cm, 416 stran
  • Datum vydá­ní: 14.06.2016
  • Katalogové čís­lo: 2164
  • ISBN: 978-80-247-2992-3

Kniha ke kou­pi na Grada.cz.…

Autor:
stranger-things0

Novinka mezi seriály: Stranger Things

Seriál Stranger Things se ode­hrá­vá v Americe v 80. letech v jed­nom oby­čej­ném měs­teč­ku. Děj začí­ná jed­né noci, kdy se vra­cí domů na kole malý kluk, kte­rý strá­vil celý den s kama­rá­dy hra­ním des­ko­vé hry. Domů to má nej­dál a ces­tu si krá­tí přes men­ší lesík, kte­rý je na úze­mí, přes kte­ré je prů­jezd zaká­zán. Této noci kluk taky zmi­zí.

Pilotní díl toho­to seri­á­lu je přes­ně tako­vý, jak si pilot před­sta­vu­ji - před­sta­ví nám posta­vy a pro­stře­dí, tro­chu nám nastí­ní děj, svou atmo­sfé­rou nás vtáh­ne do pří­bě­hu a záplet­ka nás donu­tí se podí­vat na dal­ší díly. Všechno výše zmí­ně­né prv­ní díl Stranger Things spl­ňo­val a taky se nám tenhle seri­ál před­sta­vil, co se žán­ru týče - je to horor. Děj i záplet­ku dopl­ňo­va­la prá­vě ta atmo­sfé­ra horo­ru a pocit napě­tí, to napě­tí by se dalo krá­jet a během téměř hodi­no­vé­ho dílu nijak nepo­le­vo­va­lo. Přestože jsem se dří­ve na horo­ry díva­la jenom výji­meč­ně a sama téměř vůbec, prá­vě díky tako­vým­to seri­á­lům se vypla­tí odhod­lat a pře­ko­nat se a prá­vě díky tako­vým­to seri­á­lům si ten­to žánr u mě při­dá­vá na oblí­be­nos­ti. Nejedná se o pou­ze čis­tý horor, také tam jdou roz­po­znat znám­ky sci-fi a nad­při­ro­ze­na, ale jeli­kož je tohle recen­ze psa­ná pou­ze po prv­ním díle, není ješ­tě zce­la jas­né, jak vel­ký pro­stor tam sci-fi bude mít. Seriál má atmo­sfé­ru nejen horo­ro­vou, ale také osm­de­sát­ko­vou - jeli­kož se seri­ál ode­hrá­vá v 80. letech minu­lé­ho sto­le­tí, může­me vidět dobo­vé oble­če­ní a všech­ny scé­ny v sobě mají tro­chu náde­chu z této doby. Skoro to půso­bí jako­by se ako­rát v 80. letech roz­hod­li nato­čit horo­ro­vý seri­ál.

Jednu ze záple­tek tvo­ří zmi­ze­ní chlap­ce, může se to zdát jako všed­ní záplet­ka, ale nenech­te se mýlit - tohle oprav­du nebu­de jen tak leda­ja­ké zmi­ze­ní. A pro­to­že je to jed­na ze záple­tek, tak potom je tu jed­na, pro mě tro­chu zají­ma­věj­ší, udá­lost, obje­ve­ní nové posta­vy, u kte­ré je dost nejas­né, co je zač - a tak si vy, jako divák, může­te do zhléd­nu­tí dal­ší­ho dílu jeho původ nanej­výš domýš­let. A to je to, co se mi líbí - je tu pár nejas­ných věcí, o kte­rých by se toho dalo mno­ho navy­mýš­let, ale záro­veň tu nejsou žád­ná vodít­ka. Spojení 80. let a horo­ru by se moh­lo pro něko­ho zdát div­ným, ale opak je prav­dou - vznik­lo z toho skvě­lé spo­je­ní.

Nečekané stři­hy a zábě­ry, kdy vás i napros­to oby­čej­ný záběr doká­že svou neče­ka­nos­tí vyle­kat. Také mnoh­dy ost­ré a nena­dá­lé zvu­ky tomu­to jevu napo­má­ha­jí. Pro horor ide­ál­ní. Střih se mi tu vel­mi líbí, je čas­tý, del­ší zábě­ry tu moc nena­jde­te a nato­če­né běž­né čin­nos­ti jsou potom pro­stří­há­ny, tak skvě­le, že se rádi podí­vá­te i na něko­ho, jak si dává pero do kap­sič­ky u koši­le.

Moje nad­še­nost ze seri­á­lu je oči­vid­ná a vel­mi pozi­tiv­ní hod­no­ce­ní divá­ků mi dává vel­mi vel­kou nadě­ji, že celá série je pove­de­ná a při­nejmen­ším stej­ně dob­rá jako pilot­ní díl. Celá prv­ní série je také již ke zhléd­nu­tí onli­ne, při­čemž tato série má 8 dílů. Všechny díly vyšly 15. čer­ven­ce.

Hodnocení: 95%…

Autor: