Novinka mezi seriály: Uncle Buck

Nový seri­ál je prak­tic­ky pře­dě­láv­kou stej­no­jmen­né­ho fil­mu z roku 1989. Asi i pro­to si seri­ál nezís­kal pří­zeň divá­ků, ani kri­ti­ků. Než jsem stih­la ten­to člá­nek vydat, sta­ni­ce ABC ten­to seri­ál ukon­či­la...Read more »

Učitelka - 65 %

Co je na tom špat­né­ho, když si lidé pomá­ha­jí? Obhajuje své vlez­lé cho­vá­ní kadeř­ni­ce Bártová, u kte­ré se uči­tel­ka Drazdechová nechá­vá doma česat. Za nový účes nechce zapla­tit peně­zi, ale...Read more »