Kritiky.cz > 2016 > Červenec > 11

Udělování nestatutárních cen na Mezinárodním filmovém festivalu

V Sobotu odpo­led­ne pro­běh­lo ješ­tě před závě­reč­ným slav­nost­ním zakon­če­ním udě­lo­vá­ní oce­ně­ní od nesta­tu­tár­ních porot. „Sledujeme osu­dy fil­mů také po Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu a mohu Vás ujis­tit, že vím o tom, že nejen...Read more »

Křišt’álový globus získal film Rodinné štěstí

Vítězem Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu se stal nezá­vis­lý maďar­ský film Rodinné štěs­tí. Režisér a scé­náris­ta Szabolcs Hajdu nato­čil pří­běh o dvou sestrách a jejich rodi­nách, kte­rý byd­lí na něja­ký čas spo­leč­ně v jed­nom bytě, což způ­so­bu­je...Read more »