Denní archiv Červenec 8, 2016

roadies-Copy0

Novinka mezi seriály: Roadies

Seriál o kape­le na tour a její crew, to tu ješ­tě neby­lo, že? Roadies, ale není hlav­ně o kape­le, ale prá­vě o těch lidech, kte­ří sto­jí za kaž­dým jejím vystou­pe­ním - mana­že­ři, tech­ni­ci, zvu­ka­ři, řidi­či a mno­ho dal­ších. A díky těm­to lidem máme šan­ci nahléd­nout do jed­no­ho tako­vé­ho tour.

Nový seri­ál Roadies se pre­zen­tu­je jako mix kome­die a dra­ma­tu. Děj se zamě­řu­je na živo­ty hlav­ních postav, při­čemž někte­ré situ­a­ce jsou bra­né s tro­chou nad­sáz­ky a humo­ru. Takže se v pod­sta­tě jed­ná o dal­ší seri­ál ze živo­ta - ale díky pro­stře­dí, v kte­rém se ode­hrá­vá, ne jen o tak leda­ja­ké. Snad nejsem jedi­ná, kte­rou někdy zají­ma­lo, kdo všech­no na tour s kape­la­ma jez­dí, co všech­no je potře­ba zaří­dit oko­lo jedi­né­ho kon­cer­tu, natož kolem celé šňů­ry apod. Právě díky tomu­to pro­stře­dí mě seri­ál zau­jal.

V prv­ním díle se oci­tá­me v hale, kde má zane­dlou­ho hrát naše kape­la, a my máme mož­nost pozo­ro­vat něko­lik lidí z crew při jejich prá­ci, ale už i v pilo­tu jsou do toho při­mí­chá­ny city a vzta­hy. Hlavních postav je tu hned něko­lik a v prv­ním díle nám jsou pou­ze před­sta­ve­ny, je prav­da, že někte­ré tro­chu více, ale cel­ko­vě nezbyl čas na roz­vi­nu­tí něja­ké vět­ší záplet­ky nebo pří­bě­hu nebo čeho­ko­liv dal­ší­ho, tak­že člo­věk může jen tušit, kam se seri­ál bude ubí­rat.

Přestože pilot divá­ka úpl­ně nevtáh­ne, tak např. zrov­na já jsem vel­mi zvě­da­vá, jak seri­ál bude pokra­čo­vat a na co se bude zamě­řo­vat, tak­že se plá­nu­ji podí­vat i na dal­ší díly. Hodně to taky dělá to pro­stře­dí, jak už jsem zmi­ňo­va­la. Jestli chce­te nahléd­nout do záku­li­sí tour, tak vás tenhle seri­ál asi taky zaujme, jinak si nejsem moc jis­tá. Ale doká­žu si před­sta­vit, že to bude i něco pro divá­ka vzta­ho­vých seri­á­lů, pro­to­že mám pocit, že hlav­ně o těch vzta­zích Roadies budou, pro­to by to moh­lo zaujmout i tyto divá­ky a snad by je potě­ši­lo i nové pro­stře­dí.

První epi­zo­da s názvem „Life is a Carnival“ vyšla 26. červ­na 2016 a od té doby vyšla i dru­há epi­zo­da s názvem „What Would Phil Do?“. Nový díl tedy vychá­zí kaž­dou nedě­li a to až do 28. srp­na, kdy bude 10. epi­zo­dou kon­čit 1. série. Zatím není jis­té, jest­li bude i dru­há série, ale bylo řeče­no, že je to mož­né. Takže uvi­dí­me.

Celkově hod­no­tím tenhle seri­ál zatím dob­ře. I když mě vět­ši­nou tako­vé­to „nor­mál­ní“ seri­á­ly neza­ujmou, tenhle to doká­zal, ale uvi­dí­me na jak dlou­ho. Zároveň si mys­lím, že se nebu­de jed­nat o žád­ný seri­á­lo­vý skvost a to vůbec nemys­lím špat­ně, ale pros­tě si mys­lím, že toho Roadies nebu­dou mít až tolik co nabíd­nout opro­ti jiným seri­á­lům. Ale pořád se mi to líbi­lo, taky díky ori­gi­nál­ní­mu pro­stře­dí, ale nejen kvů­li tomu - i někte­ré posta­vy mě více zau­ja­ly a cel­ko­vě se na to dob­ře díva­lo.

Hodnocení: 70%…

Autor:
Elita0

Kiera Cassová: Elita

Elita je pokra­čo­vá­ní úspěš­né Selekce. Z 35 sou­tě­ží­cích dívek zby­lo jen šest. Na kte­rou ze zbý­va­jí­cích sle­čen se usmě­je štěs­tí? Která se pro­vdá za okouz­lu­jí­cí­ho prin­ce Maxona a sta­ne se prin­cez­nou Illey? America si ale svý­mi city není vůbec jis­tá. Místo po boku Maxona jakož­to jeho man­žel­ka má jis­té, ale jak dlou­ho na ni Maxon bude čekat a její roz­ho­do­vá­ní bude tole­ro­vat? Je tu také Aspen, taj­ná lás­ka Americy. K neleh­ké­mu roz­ho­do­vá­ní ani nepři­spí­va­jí čas­té úto­ky ze stra­ny rebe­lů, kte­ré jsou stá­le nebez­peč­něj­ší a zákeř­něj­ší. Pro koho se America nako­nec roz­hod­ne? A může její roz­su­dek být správ­ný a mít šťast­ný konec?

Selekce oslo­vi­la mno­ho čte­ná­řů, a tak se jis­tě všich­ni těši­li na dru­hý díl, Elitu. Stejně jsem na tom byla i já. Elita mě ničím nepře­kva­pi­la, kva­li­tu si udr­žu­je stá­le vyso­ko. Řekla bych, že se vyrov­ná s prv­ním dílem, i když něja­ké roz­dí­ly tu jsou.

Tak pře­de­vším v Selekci je pro nás vše nové – spo­leč­nost roz­dě­le­ná do kast, sou­těž Selekce, America a její rodi­na, k tomu ješ­tě taj­ná lás­ka Aspen, krá­lov­ský palác, Maxon… s tím jsme se v Selekci tepr­ve sezna­mo­va­li, vše bylo nové a neo­kou­ka­né. Elita se táh­ne ve stej­ném duchu jako Selekce, nava­zu­je na ni skvě­le. Ale… nevím, jest­li tomu tak oprav­du je, nebo mi to jenom při­jde, kaž­do­pád­ně Elita byla zamě­ře­ná více na city a roman­ti­ku, na roz­díl od Selekce. Podle mě to bylo tím, že autor­ka Kiera Cassová pře­ci jen muse­la pří­běh nějak natáh­nout, aby měla vůbec o čem psát v dal­ším díle. Kdyby byla Elita o 100 stran ten­čí, nic by se nesta­lo a my bychom byli ušet­ře­ni Američině neroz­hod­nos­ti a kňou­rá­ní. Nemůžu si pomoct, ale tady se mi dří­ve vel­mi sym­pa­tic­ká America svým cho­vá­ním někdy pro­ti­vi­la, až se mi doce­la odci­zi­la. Je to díky milost­né­mu troj­ú­hel­ní­ku, kte­rý je pro young adult kni­hy tak typic­ký. Se závě­rem Elity mě pro­blém, koho že si America vybe­re, už nudil a byl nepří­jem­ný, pro­to­že roz­díl mezi začát­kem a kon­cem kni­hy byl nulo­vý – po celou dobu jen America vzdycha­la a stě­žo­va­la si, jak to má těž­ké a že si není jis­tá, pro koho bije její srd­ce. Tak tohle se Kieře Cassové moc nepo­ved­lo – bylo to zby­teč­né pro­dlu­žo­vá­ní. Avšak mě pře­se všech­no toto její počí­ná­ní neva­di­lo, spí­še jsem lito­va­la Maxona a Aspena, že jim neva­dí se o Americu takhle dělit. O to víc jsem lito­va­la dob­ro­sr­deč­né­ho Maxona, kte­rý o Aspenovi ani nevě­děl…

Přestože by se Elita dala smrsk­nout do pár záživ­něj­ších kapi­tol, mně se kni­ha stej­ně líbi­la a vychut­ná­va­la jsem si kaž­dé slo­vo, pro­to­že jsem doká­za­la pocho­pit a před­sta­vit si, jak tako­vé radi­kál­ní život­ní roz­hod­nu­tí musí být pro Americu těž­ké. Dokázala jsem se plně vžít do její neleh­ké situ­a­ce, a tak se její kňou­rá­ní pro mě sta­lo jen zpes­t­ře­ním, kte­ré mi vůbec neva­di­lo. Ani já bych se totiž na mís­tě Americy nedo­ká­za­la roz­hod­nout pro toho pra­vé­ho.

S tím­to dílem jsou nám odha­le­ny taje z his­to­rie Illey, ne vždy per­fekt­ní vzta­hy v krá­lov­ské rodi­ně, blí­že jsem pozna­la Maxona, kte­rý se mi líbí čím dál víc, avšak Aspen je také stá­le dost atrak­tiv­ní, pro mě tako­vý sta­teč­ný a sta­rost­li­vý hrdi­na. Stejně jako Selekce, tak i Elita je úžas­ným a zábav­ným počte­níč­kem, kte­ré je z „jiné­ho svě­ta“ a kte­ré jsem měla během pár hodin pře­čte­né.

Elitu si urči­tě pře­čtě­te, pokud se vám zalí­bi­la Selekce. Je to skvě­lé roman­tic­ké čte­ní pro dlou­hé dny. A neděs­te se, pokud se vám cho­vá­ní hlav­ních postav nebu­de zdát – ano, občas jejich cho­vá­ní bylo dosti nesmy­sl­né a naiv­ní, že jsem jen nad tím krou­ti­la hla­vou. Ale tak už to je, k Elitě to pat­ří a mě to spíš jen poba­vi­lo. Elita se tak stá­vá úspěš­ným pokra­čo­vá­ním, kte­ré nabí­zí akč­ní udá­los­ti, roman­tic­ké chvil­ky, úto­ky rebe­lů, intri­ky a sou­pe­ře­ní jak mezi posled­ní­mi šes­ti dív­ka­mi, tak i mezi Maxonem a Aspenem. Jsem oprav­du moc zvě­da­vá na dal­ší díl: První, kde by se America moh­la koneč­ně pro něko­ho roz­hod­nout. Za sebe Elitu mohu jen dopo­ru­čit!


 • Autor:Kiera Cassová
 • Žánr:roman­ti­ka, love sto­ry, lite­ra­tu­ra pro dív­ky
 • Nakladatelstvi:COOBOO
 • Datum vydá­ní:27.04.2015

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz jako jed­not­li­vá kni­ha nebo v kolek­ci.…

Autor:
Universita0

Joelle Charbonneau: Univerzita výjimečných - Zkouška

Univerzita výji­meč­ných je nová tří­díl­ná série, kte­rá se může řadit hned ved­le knih typu Hunger games, Selekce, Rudá Královna, Labyrint, Divergence, Adaptace… moh­la bych vyjme­no­vá­vat nej­spíš do neko­neč­na, jeli­kož jsou dysto­pie posled­ní dobou vel­mi oblí­be­né – jak ze stra­ny auto­rů, kte­ří se stá­le sna­ží při­jít s něčím novým a zaujmout, tak i ze stra­ny čte­ná­řů, kte­ří ten­to akč­ní žánr vyhle­dá­va­jí.

Zkouška je název počá­teč­ní­ho dílu tri­lo­gie, ve kte­rém nám šest­nác­ti­le­tá Cia vyprá­ví, jak ukon­ču­je střed­ní ško­lu a co konec ško­ly zna­me­ná pro ni a její spo­lu­žá­ky. Cia totiž žije v zemi, kte­rá je zni­če­ná vál­kou a jen ti nej­lep­ší stu­den­ti, kte­ří budou vybrá­ni do pres­tiž­ní­ho celo­stát­ní­ho pro­gra­mu, budou mít šan­ci stu­do­vat na uni­ver­zi­tě v Tosu a pomá­hat s obno­va­mi zni­če­né země. Než ale toho­to dosáh­nou, musí pro­jít nároč­nou zkouš­kou. A prá­vě Cia je jako jed­na z mála vybrá­na. Její otec, kte­rý tes­to­vá­ním úspěš­ně pro­šel, ji však sdě­lí, že na tyto časy má děsi­vé a nejis­té vzpo­mín­ky, ale hlav­ně nabá­dá Ciu, aby niko­mu nevě­ři­la. Ale copak to jde? K něko­mu musí­me pře­ci cho­vat důvě­ru, nebo ne? Brzy na to Cia zjiš­ťu­je, že aby pro­šla zkouš­kou, nesta­čí jen chyt­rost a hla­va hýří­cí skvě­lý­mi nápa­dy. Je potře­ba ostra­ži­tost a mít se stá­le na pozo­ru, pro­to­že nikdo vám nedá dru­hou šan­ci. A kon­ku­ren­ce je veli­ká. Cia je plná pochyb­nos­tí, není si jis­tá tes­to­vá­ním, ani tím, co ji vlast­ně čeká a zda se někdy vrá­tí domů…

Já si nemůžu pomoct, ale já těch dysto­pií asi nikdy nebu­du mít dost. Můžu je číst neu­stá­le doko­la a vždy mě při opa­ko­va­ném čte­ní daná série baví poma­lu ješ­tě víc než popr­vé. Už teď bych si nej­rad­ši pře­čet­la Zkoušku zno­vu, jeli­kož byla skvě­lá. Dystopie, jak má být. Ano, nese si na zad­ní obál­ce rekla­mu na Hunger games, autor­ka nepři­šla s něja­kým úpl­ně extra novým nápa­dem, kte­rý by tu ješ­tě nebyl. To ne, ale to je spo­leč­ný pro­blém všech dysto­pií. Jestliže vám tohle vadí, tak to vás Zkouška asi neo­slo­ví.

Nicméně pokud jste fanouš­ci dysto­pií jako já, chce­te se jen pře­nést z rea­li­ty do (nehez­ké) budouc­nos­ti, nebo si jen chce­te pře­číst sviž­ně napsa­ný román z pohle­du dív­ky, kte­rý ale není o ško­le, kama­rád­kách, náku­pech a klu­cích, ale je plný akce a napě­tí, roz­hod­ně se do Zkoušky pusť­te, pro­to­že nemů­že­te být zkla­má­ni. Nejen, že se kni­ha čte šíle­ně rych­lým způ­so­bem a nedá vám spát. Je také oprav­du pro­myš­le­ná – není to jen o zabí­je­ní jako Hunger games, ale o něčem jiném. Všechny udá­los­ti v kni­ze mají skry­tý smy­sl, kte­rý by měl pou­čit a vždy není nic „jen tak“. Vždy má něco něja­ký důvod, něja­ký výsle­dek. To, jak jed­ná­me, jak se cho­vá­me k dru­hým, to se odrá­ží potom v živo­tech dal­ších lidí. Kniha je čti­vá a napí­na­vá díky akci a struč­něj­ší­mu, ale dosta­teč­ně výstiž­né­mu vyprá­vě­ní autor­ky Joelle Charbonneau. A přes­to­že je zde nemá­lo krve, zabí­je­ní a smr­ti, stá­le tato kni­ha tako­vým povzná­še­jí­cím způ­so­bem líčí smrt jinak, než jak jsem dosud byla zvyk­lá. Je to jen malič­kost a může se mi to klid­ně jen zdát, ale měla jsem oprav­du hře­ji­vý pocit u srd­ce z toho, jak se Joelle Charbonneau doká­za­la roze­psat o smr­ti, zra­dě, lid­ských chy­bách, pro­blé­mech, trá­pe­ní a noč­ních můrách. Na tyto téma­ta se čas­to zamě­řo­va­la a udě­la­la jedi­ně dob­ře, jeli­kož jí výbor­ně sed­ly a kni­ha se díky tomu čet­la jed­ním dechem.

Závěrem – Zkouška je novou dysto­pií, kte­rá si urči­tě zaslu­hu­je pozor­nost. Má čím, pro­to­že má v sobě spous­tu moud­ra a poslá­ní. Pro mě je to jed­na z top sérií vůbec a vím, že se k ní zane­dlou­ho zno­vu vrá­tím. Ráda jsem sle­do­va­la, jak se vyví­je­ly jed­not­li­vé cha­rak­te­ry všech postav v kni­ze, jak  Cia pře­mýš­le­la, dospí­va­la, a poma­lu se pře­tvá­ře­la, díky zku­še­nos­tem se pou­či­la a postup­ně se měni­la. Kniha není jen zábav­ným akč­ním počte­níč­kem, ale je také pouč­ná – co se vzta­hů a intrik mezi lid­mi týče. Také při­ná­ší mno­ho zají­ma­vých poznat­ků z pře­ži­tí v divo­či­ně (tato část je vel­mi podob­ná Hunger games - kvů­li tomu se na Univerzitu výji­meč­ných čas­to sná­ší vlna kri­ti­ky).

Zkouška uved­la Univerzitu výji­meč­ných jako vel­mi naděj­nou a slib­nou sérii. Já se jen těším na dal­ší dva díly a dou­fám, že si udr­ží lať­ku stá­le vyso­ko a kva­li­ta nebu­de kle­sat a nedá před­nost kvan­ti­tě, jak se mnoh­dy stá­vá. Pro Zkoušku jsem si ve své kni­hov­nič­ce vytvo­ři­la spe­ci­ál­ní mís­to, pro­to­že je toto díle pro mě důle­ži­té. Kdyby tako­vých knih bylo více!


 • Autor:Joelle Charbonneau
 • Žánr:dysto­pie, dob­ro­druž­ství
 • Nakladatelstvi:Fragment
 • Datum vydá­ní:06.06.2016

Knihu lze kou­pit na Albatrosmedia.cz.…

Autor:
Selekce0

Kiera Cassová: Selekce

Selekce je prv­ním dílem slav­né stej­no­jmen­né prin­cez­nov­ské ságy. Třpytivé šaty, roz­leh­lý krá­lov­ský palác, 35 dívek, „boj“ o prin­ce a krá­lov­skou koru­nu a slav­nost­ní spo­le­čen­ské udá­los­ti – to jsou hlav­ní před­nos­ti Selekce. Původně to měla být tri­lo­gie, ale série se nako­nec o jeden díl roz­rost­la, tudíž je čtyř­díl­ná. K tomu ješ­tě jako bonus zane­dlou­ho vychá­zí sbír­ka poví­dek s názvem Šťastně až navě­ky, kte­rou by si neměl nechat ujít žád­ný fanou­šek Selekce.

Věřím, že vět­ši­na z vás již Selekci čet­la, něco jste o ní zaslech­li, nebo jste mini­mál­ně na pul­tech knih­ku­pec­tví zahléd­li dech berou­cí obál­ky s pře­krás­ný­mi šaty. Tak to je ona, slav­ná Selekce. Setkala jsem se s mno­ha názo­ry a z val­né vět­ši­ny byly jen pozi­tiv­ní! A ani já na ni nebu­du mít jiný názor.

Selekce před­sta­vu­je pro mno­ho dívek nadě­ji a život­ní šan­ci. Pokud se do této sou­tě­že někte­rá dív­ka při­hlá­sí a bude ved­le ostat­ních 34 dívek vybrá­na, změ­ní ji to navždy život. Bude byd­let v krá­lov­ském palá­ci, obklo­pe­na dra­ho­cen­ný­mi šper­ky, šaty na míru, kva­lit­ním jíd­lem, a spo­leč­ně s ostat­ní­mi dív­ka­mi bude usi­lo­vat o srd­ce prin­ce Maxona, kte­rý si mezi těmi­to dív­ka­mi vybe­re jed­nu, jež se sta­ne jeho man­žel­kou. Ale pro Americu Singerovou Selekce nezna­me­ná vzru­še­ní a obvyk­lý nad­še­ný povyk. Ona už má totiž své­ho Aspena, kte­ré­ho milu­je. Okolnosti ji však při­nu­tí se do Selekce při­hlá­sit a o to vět­ší pře­kva­pe­ní ji čeká, když zjis­tí, že byla vybrá­na! Postupně se sbli­žu­je s prin­cem Maxonem a pozná­vá, že na Selekci by moh­lo být vlast­ně i něco dob­ré­ho. Ale vždyť Aspen je pro ni vším a milu­je ho… nebo ne?

Jo, mož­ná že kníž­ka se může zdát povrch­ní, pro roz­maz­le­né sle­čin­ky a mož­ná i tro­chu jako špat­ný nápad. Ale opak je prav­dou! Upřímně jsem si ze začát­ku říka­la – to bude zase něja­ká kra­vi­na. Vždyť když se nad tím zamys­lí­me: samé šatič­ky, pře­py­ch, šper­ky, krás­ný princ, riva­li­ta mezi dív­ka­mi a boj o koru­nu. Není to tro­chu pře­hna­né? Ne, není. Je to geni­ál­ní, zábav­né a přes­ně to správ­né čti­vo pro dív­ky. Autorka Kiera Cass má vel­mi pří­jem­ný styl psa­ní a America je moc sym­pa­tic­ká, tudíž jsem se do kni­hy hned začet­la a měla pro­blém pře­stat. Ne že by v kni­ze bylo zase tolik zvra­tů či akč­ních udá­los­tí, ale kni­ha ply­nu­la, měla tako­vé až pohád­kov­ské kouz­lo a já jsem muse­la jen číst a číst. Upřímně, byla jsem až pře­kva­pe­ná, jak se mi myš­len­ka Selekce líbi­la – 35 dívek na jed­no­ho prin­ce a to ješ­tě jakož­to sou­těž, kde téměř vše točí kame­ry a dych­ti­vě sle­du­je veřej­nost. Přišlo mi to uje­té. Ale Kiera Cass mě Selekcí pře­svěd­či­la o svém skvě­lém umě­ní a neví­da­ných nápa­dech. Má styl a pře­de­vším dala vzni­ku prů­lo­mo­vé­mu pří­bě­hu, se kte­rým (nebo s něčím podob­ným) ješ­tě nikdo nepři­šel, ale­spoň co je mi zná­mo.

Selekce se mi oprav­du moc líbi­la. Rozhodně ji dopo­ru­ču­ji všem dív­kám. Pobavíte se, bude­te se smát, bude­te pře­mýš­let nad slo­ži­tý­mi vzta­hy, nad nepřá­tel­skou sou­peř­kou Celestou, nad tajem­ným Aspenem a nad milým prin­cem Maxonem. A jsem si jis­tá, že ani America svým cho­vá­ním vám také nene­chá chlad­nou hla­vu. Místy jsem ji nemě­la ráda díky jejím zbrk­lým mané­vrům a tvr­do­hla­vé­mu cho­vá­ní. Ale jinak jsem měla stej­né názo­ry jako ona a sta­la se jed­nou z mých oblí­be­ných hrdi­nek, stej­ně tak jako se Selekce sta­la mou oblí­be­nou sérií.

Já se nedo­čka­vě vrhám na pokra­čo­vá­ní, a tím je Elita. Jediné, co bych vytkla a čeho se obá­vám, tak to je vzni­ka­jí­cí milost­ný troj­ú­hel­ník. Předpokládám, že Elita bude prá­vě o této tro­ji­ci: Aspen-America-Maxon a o jejich vzá­jem­ných citech a roz­ho­do­vá­ní. Nechme se ale pře­kva­pit, co při­ne­se dal­ší dob­ro­druž­ství, a dou­fej­me, že se kva­li­ta bude stá­le držet vyso­ko.


 • Druh zbo­ží:Kniha
 • Autor:Kiera Cassová
 • Žánr:roman­ti­ka, love sto­ry, lite­ra­tu­ra pro dív­ky
 • Nakladatelstvi:COOBOO
 • Datum vydá­ní:08.09.2014

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz jako jed­not­li­vá kni­ha nebo v kolek­ci.…

Autor: