Rozhovor s Peterem Bebjakem, panem Littmannem

Kromě herec­ké prá­ce se věnu­je­te i režii, na posled­ním Febiofestu jste před­sta­vil své celo­ve­čer­ní dra­ma Čistič, spo­lu­re­ží­ro­val jste i Příběhy prv­ní­ho oddě­le­ní pro Českou tele­vi­zi nebo cyk­lus Nevinné lži. Cítíte se...Read more »

Rozhovor s Csongorem Kassaiem, tatínkem Danky

Ve fil­mu Učitelka hra­je­te otce Danky Kučerové, dív­ky, kte­rá je uči­tel­kou Drazděchovou šika­no­vá­na nej­ví­ce. Jak se vám posta­va její­ho otce, kte­rý je sice vysta­ven vel­ké­mu tla­ku, ale jde mu...Read more »

Rozhovor se Zuzanou Mauréry, představitelkou učitelky

O tom, že se bude točit film Učitelka, jste se dozvě­dě­la ješ­tě před jeho výro­bou. Jak vlast­ně k vaší spo­lu­prá­ci s Janem Hřebejkem došlo? Že pan Hřebejk bude točit ten­to film,...Read more »

Rozhovor se scenáristou Petrem Jarchovským

Příběh mani­pu­lu­jí­cí uči­tel­ky vychá­zí z vašich reál­ných zážit­ků coby žáka základ­ní ško­ly. Co vás při­mě­lo se k tomu­to pří­bě­hu po tak dlou­hé době vrá­tit a zpra­co­vat jej? Situace, kte­rou se scé­nář k Učitelce inspi­ro­val,...Read more »

Rozhovor s režisérem Janem Hřebejkem

Co vás na scé­ná­ři k fil­mu Učitelka, kte­rý svou atmo­sfé­rou, ztvár­ně­ním a téma­tem tro­chu odka­zu­je k vaše­mu fil­mu Musíme si pomá­hat, zau­ja­lo nato­lik, že jste se jej roz­ho­dl nato­čit? Ten pří­běh znám zhru­ba z té doby,...Read more »

Učitelka - Synopse/O filmu

Synopse Zdánlivě empa­tic­ká a las­ka­vě vyhlí­že­jí­cí uči­tel­ka mani­pu­lu­je pro­střed­nic­tvím svých žáků jejich rodi­či za úče­lem osob­ní­ho obo­ha­ce­ní, ať už v podo­bě mate­ri­ál­ních výhod, či dokon­ce vidi­ny milost­né­ho pomě­ru. Nejen z oba­vy o pro­spěch svých...Read more »