Červencové premiéry

V čer­ven­ci nás čeká 12 nových fil­mů. V prv­ní půl­ce prázd­nin bude­te mít na co kou­kat. Mezi vyvo­le­ný­mi jsou Krotitelé duchů, Jason Bourne, Tarzan a mno­ho dal­ších kva­lit­ních (i méně)...Číst dál »

Jeg er din / Jsem tvá

Mina žije sama s malým syn­kem a svůj život roz­dě­lu­je mezi kon­kur­zy na vysně­nou roli a hle­dá­ní ide­ál­ní­ho part­ne­ra. Ale s kaž­dým dal­ším zka­že­ným kon­kur­zem a dal­ším nefunkč­ním vzta­hem se její nadě­je...Číst dál »

Co si nenechat ujít ve Varech

Dnes začí­ná Mezinárodní fil­mo­vý fes­ti­val v Karlových Varech, což je pro vyzna­va­če kva­lit­ních fil­mů, fil­mo­vým svát­kem. Program se při­pra­vo­val celý rok a pro­duk­ce vybí­ra­la zhru­ba z 1800 fil­mo­vých novi­nek, ze...Číst dál »

Top 6/2016

Přinášíme Vám nejčte­něj­ší člán­ky z červ­na 2016.…

Číst dál »

Kniha s názvem Velká kniha stylů portrétní fotografie je přehledným rádcem pro fotografování Portrétů

Velká kni­ha sty­lů por­trét­ní foto­gra­fie aneb kni­ha recep­tů na pro­fe­si­o­nál­ní por­tré­to­vé tech­ni­ky je dílem brit­ské­ho foto­gra­fa Petera Traversa a Jamesa Cheadlea. V kni­ze pře­dá­va­jí své rady začí­na­jí­cím foto­gra­fům, kte­ří se chtě­jí...Číst dál »