Kritiky.cz > 2016 > Červenec

Novinka mezi seriály: Vice Principals

Seriál Vice Principals se ode­hrá­vá pře­váž­ně ve ško­le. Stávající ředi­tel ško­ly odchá­zí a někdo musí nastou­pit na jeho mís­to, ale jsou tu rov­nou dva zástup­ci ředi­te­le, kte­ří mají o toto mís­to...Read more »

BĚŽECKÁ REVOLUCE: Nicholas Romanov, Kurt Brungardt

Rádi běhá­te, ale chce­te se stá­le zlep­šo­vat, podá­vat lep­ší výko­ny a přes­to se vám to stá­le neda­ří? Právě Vám, ale i ostat­ním zájem­cům o běh by nemě­la unik­nout nová kníž­ka z nakla­da­tel­ství Mladá...Read more »

Novinka mezi seriály: American Gothic

American Gothic mě zau­jal pře­de­vším svým plakátem/logem a také svým názvem. Proto jsem ze samot­né­ho seri­á­lu byla spí­še zkla­ma­ná. Vše se točí kolem jed­né vel­ké rodi­ny, kte­rá se po del­ší době...Read more »

Pokémon GO

Je něja­ká hra pro mobi­ly, kte­rá nás vyže­ne z kan­ce­lá­ří a vydá­te se s ní do širé­ho svě­ta? Byla to Ingress. Pokémon Go je dal­ší gene­ra­cí hry, kte­rá, když Vás zaujme, tak...Read more »

Prisma – aj priemerný záber sa stane umením

Fotografická apli­ká­cia Prisma zaú­to­či­la na kon­ku­ren­ciu a poľah­ky sa dosta­la na popred­né mies­ta – med­zi TOP iOS apli­ká­cie v kate­gó­rii foto­gra­fie. Po mega­úspe­chu si výrob­co­via dali za cieľ dostať Prismu aj na...Read more »

NHL 17 - vytvoření své arény a dresu

Podrobnosti o tom, jak si může­te zedi­to­vat svůj dres a svo­ji aré­nu, ve kte­ré může­te hrát.Read more »

NHL 17 - beta

Od dneš­ní­ho dne si můžou hrá­či onli­ne zahrát NHL 17 v beta ver­zi. Už se roze­sí­la­jí klí­če k akti­va­ci. Podívejte se na prv­ní půl­ho­di­nu v nej­no­věj­ší NHL 17!Read more »

Novinka mezi seriály: Dead of Summer

Parta tee­nage­rů jede na let­ní kemp s tím, že ho pomů­že po pěti letech zno­vu­o­tevřít. Někteří se zna­jí už z dět­ství, kdy tam i oni sami jez­di­li na prázd­ni­ny, ale taky jsou tu...Read more »

Krotitelé duchů - 60 %

Erin Gilbertová je mla­dá žena, kte­rá učí na uni­ver­zi­tě v New Yorku fyzi­ku a je zce­la oddá­na vědě. Jednoho dne ji ale navští­ví Ed Mulgrave, kte­rý potře­bu­je ově­řit, zda v domě Aldridgeových...Read more »

Letní filmový trhák – SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL jde do kin!

A bude to bolet ve všech kino for­má­tech, co exis­tu­jí! 2D, 3D, 4DX, IMAX!!! Jeden z vel­mi oče­ká­va­ných fil­mů letoš­ní­ho léta už se řítí do vašich kin! Snímek SUICIDE SQUAD...Read more »

J.S.Adlerová: Fotoateliér

Udělat si seznam život­ních plu­sů a mínu­sů se někdy vypla­tí. Přesně tohle si pro sebe vytvo­ří Martina, hlav­ní hrdin­ka nové­ho romá­nu J.S.Adlerové , Fotoateliér. Martina Mrázková se v živo­tě potý­ká s rány...Read more »

PANORAMA 21. STOLETÍ - VĚDA, KTERÁ VÁS BUDE BAVIT - ČÍSLO 2/LÉTO 2016

Nové čís­lo toho­to časo­pi­su se mimo jiné věnu­je tech­nic­kým vyná­le­zům, kte­ré se sna­ží usnad­nit život hen­di­ke­po­va­ným lidem. I z toho­to důvo­du je ten­to útlý sva­zek zají­ma­vý a pří­nos­ný. Částečně navrá­tit zrak lze...Read more »

Prach

Tisková kon­fe­ren­ce fil­mu 21.7.2016.Read more »

Lawrence z Arábie

To co David Lean nato­čil v roce 1957 bylo doko­na­lé. Pár let na to si sehnal na nato­če­ní fil­mu ješ­tě vět­ší hvězdy a nato­čil ješ­tě vět­ší umě­ní. Tentokrát z Arábie a z pouš­tě. Film...Read more »

La Bête humaine / Člověk bestie

„Hlava mu puka­la hrů­zou člo­vě­ka hna­né­ho k činům, kte­ré vyko­nat nechtěl a jejichž pří­či­nu neznal.“ Tragickým hrdi­nou dra­ma­tic­ké­ho pří­bě­hu nato­če­né­ho pod­le romá­nu Émila Zoly je stroj­vůd­ce Jacques Lantier (Jean Gabin), kte­rý...Read more »

Silueta – Christina Larsson

S komi­sař­kou Ingrid Bergmanovou se setká­vá­me už počtvr­té při vyšet­řo­vá­ní zlo­či­nu. Konečně odpo­ča­tá se Ingrid po dovo­le­né vra­cí zpět do pra­cov­ní­ho pro­ce­su. Ale návra­ty nikdy nejsou snad­né. V prá­ci na ní čeká nový...Read more »

Tvůrci představili novinářům citlivě laděný film Prach

V kině Béla měli dnes novi­ná­ři mož­nost pro­žít spo­lu s hrdi­ny fil­mu Prach atmo­sfé­ru rodin­né­ho setká­ní v blíz­kos­ti smr­ti. Subtilní rodin­né dra­ma se odli­šu­je od běž­né sou­čas­né fil­mo­vé tvor­by. Civilní herec­tví...Read more »

Zdeněk Rejdák, Karel Drbal: Perspektivy telepatie -Slavné psychotronické fenomény 20. století

Kniha so zau­jí­ma­vým názvom a ešte zau­jí­ma­vej­ším prí­be­hom. Nie, nie váže­ní čita­te­lia, nemám na mys­li dej kni­hy – kni­ha je písa­ná odbor­ne. Hovorím o veľ­kom roz­ru­chu, kto­rý sa spá­ja s prvým vyda­ním...Read more »

Destiny

Destiny je akč­ní stří­leč­ka, kde bude­te kolem sebe stří­let hla­va nehla­va. Velké stu­dio rov­ná se vel­ké pení­ze vyna­lo­že­né na hru, ale né vždy se hra pove­de pod­le plá­nu a tak...Read more »

Tumblestone

Přes Games with Gold jsme si nyní moh­li stáh­nout jako zla­tí čle­no­vé zdar­ma hru Tumblestone. Hra při prv­ním pohle­du vypa­da­la jako laci­ný a né moc láka­vý kou­sek, ale opak je prav­dou....Read more »

Učitelka

Tisková kon­fe­ren­ce fil­mu Učitelka 12.7.2016.Read more »

Soutěž o náhodný Steam klíč

Vyhlašujeme týden­ní sou­těž o náhod­ný Steam klíč.Read more »

Psychologie školní šikany

Šikana ozna­ču­je fyzic­ké i psy­chic­ké ome­zo­vá­ní či týrá­ní slab­ší­ho jedin­ce v kolek­ti­vu. Dochází v ní ve všech soci­ál­ních i věko­vých sku­pi­nách a setkat se s ní může­me ve všech typech kolek­ti­vů, jak škol­ních, pra­cov­ních, armád­ních, ale...Read more »

Foto střípky z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech

Read more »

Novinka mezi seriály: Stranger Things

Seriál Stranger Things se ode­hrá­vá v Americe v 80. letech v jed­nom oby­čej­ném měs­teč­ku. Děj začí­ná jed­né noci, kdy se vra­cí domů na kole malý kluk, kte­rý strá­vil celý den s kama­rá­dy hra­ním des­ko­vé...Read more »

Tom Michell: Co mě naučil tučňák

Kdo z nás někdy v živo­tě neza­tou­žil po něja­kém domá­cím maz­líč­ko­vi? Může to být pes, kočka, žel­va, krá­lík nebo tře­ba tuč­ňák. Poslední zmí­ně­né zví­ře se sta­lo věr­ným par­ťá­kem auto­ra živo­to­pis­né kni­hy a Tom...Read more »