Novinka mezi seriály: Braindead

Laurel je novou zaměst­nan­ky­ní v Kapitolu Washington - kde pra­cu­je taky její bra­tr Luke, kte­rý je sená­to­rem. Vše se točí kolem poli­ti­ky a sou­čas­ný stav země není zrov­na ide­ál­ní. Vláda tedy...Read more »

Paullina Simonsová: Bellagrand

Bellagrand je pří­bě­hem váš­ni­vé ital­ky Giny, kte­rá imi­gru­je do Ameriky a zde se potká s Harrym, kte­rý pochá­zí z vyš­ší vrst­vy a chce změ­nit svět. A tak sle­du­je­me, jak se na počát­ku dva­cá­té­ho sto­le­tí...Read more »

Orange Is The New Black - Rána do prsu (S01E02)

Jsem zpát­ky v žen­ské base a tak nesu nové info. V dru­hém díle už není tře­ba se zdr­žo­vat základ­ní­mi infor­ma­ce­mi, pojď­me tedy pří­mo k věci. V tom­to díle vám totiž nej­spíš docvak­ne, že se...Read more »

Hra o trůny - Vichry zimy

Obsah posled­ní­ho dílu letoš­ní sezó­ny seri­á­lu Hra o trů­ny.Read more »

ROLAND EMMERICH

ROLAND EMMERICH (režie, scé­nář, pro­duk­ce) je jed­ním z nej­ta­len­to­va­něj­ších a nej­vy­hle­dá­va­něj­ších reži­sé­rů na svě­tě. Emmerich je absol­ven­tem mni­chov­ské tele­viz­ní a fil­mo­vé uni­ver­zi­ty. Jeho stu­dent­ský film The Noah’s Ark Principle zaha­jo­val ber­lín­ský fil­mo­vý...Read more »

Den nezávislosti: Nový útok - “JE TO VĚTŠÍ NEŽ MINULE”

            Těchto pět slov, kte­rá pro­ne­se David Levinson, když udě­lá rych­lé srov­ná­ní inva­ze vetřel­ců z roku 1996 a 2016, do znač­né míry shr­nu­je i vizu­ál­ní roz­sah Dne nezá­vis­los­ti: Nového úto­ku.              Zde...Read more »

Bud Spencer

Bud Spencer, rod­ným jmé­nem Carlo Pedersoli, (* 31. říj­na 1929, Neapol – 27. červ­na 2016, Řím) byl ital­ský herec, pla­vec, hráč vod­ní­ho póla a pod­ni­ka­tel.Read more »

Den nezávislosti: Nový útok - NOVÁ GENERACE SE PŘIDÁ K NAVRACEJÍCÍM SE HRDINŮM

DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK roz­ši­řu­je myto­lo­gii Dne nezá­vis­los­ti tím, že dává dohro­ma­dy původ­ní herec­ké obsa­ze­ní s novým. Pro reži­sé­ra Rolanda Emmericha před­sta­vo­va­li tito her­ci tým snů. “Je vzru­šu­jí­cí vidět pře­dá­vá­ní...Read more »

Den nezávislosti: Nový útok - VÁLKA V ROCE 1996 A JEJÍ NÁSLEDKY

Mimozemšťané před dva­ce­ti lety téměř zde­ci­mo­va­li pla­ne­tu. Den nezá­vis­los­ti: Nový útok před­sta­vu­je alter­na­tiv­ní rea­li­tu dneš­ní­ho svě­ta. Příběh začí­ná v roce 1996. Během běž­né­ho let­ní­ho dne a bez varo­vá­ní se sta­lo něco...Read more »

Den nezávislosti: Nový útok - PODÍVÁNÁ

Roland Emmerich je mis­tr v kom­bi­no­vá­ní vel­ko­le­posti a zába­vy. Filmový výtvar­ník Barry Chusid pozna­me­ná­vá: “Roland pře­mýš­lí ve vel­kém. Vy vymys­lí­te něco vel­ké­ho a on při­jde s něčím ješ­tě vět­ším. Vždy posou­vá hra­ni­ce, roz­sah...Read more »

Hledá se Dory - 80%

„Hledá se Dory.“ „Počkat, kdo?“ „Dory!“ „Tak jo, my vám ji pomů­že­me najít.“ „Tak jo, a koho vlast­ně hle­dá­me?“.  Tak by se dal zjed­no­du­še­ně popsat dlou­ho oče­ká­va­ný ani­mák Hledá se...Read more »

Den nezávislosti: Nový útok

Věděli jsme, že se jed­nou vrá­tí. Den nezá­vis­los­ti před lety nově vyme­zil žánr kata­stro­fic­ké­ho fil­mu a jeho dal­ší pokra­čo­vá­ní sli­bu­je vel­ko­le­pou podí­va­nou. Lidstvo vyu­ži­lo k obra­ně pla­ne­ty všech pro­střed­ků a zdro­jů, včet­ně...Read more »

Nejčtenější články od 20.06.2016 do 27.06.2016

Aktualizace: 27.06.2016 6:02:48Read more »

Götz George

Götz George (* 23. čer­ven­ce 1938 Berlín – 19. červ­na 2016), byl němec­ký herec. Popularitu zís­kal pře­de­vším svou rolí duisbur­gské­ho komi­sa­ře Horsta Schimanského v kri­mi seri­á­lu Místo činu.Read more »

Hellboy 11: Ďáblova nevěsta a další příběhy - 95 %

Tak máme k recen­zi dal­ší­ho Hellboye. Ďáblova nevěs­ta se zno­vu sklá­dá z růz­no­ro­dých pří­bě­hů, kte­ré hlav­ní autor scé­ná­ře Mike Mignola napsal spo­lu se svý­mi spo­lu­pra­cov­ní­ky. Jako kaž­dá kni­ha o pří­bě­zích Hellboye je...Read more »

Hra o trůny - Bitva bastardů

Obsah před­po­sled­ní­ho dílu  6. série seri­á­lu Hra o trů­ny.Read more »

Jonas Jonasson – Zabijak Anders a jeho priatelia (a sem-tam nejaký nepriateľ)

Najnovšia Jonassonova kni­ha „Zabijak Anders a jeho pri­a­te­lia“ odpo­ve­dá na otáz­ku, čo sa sta­ne, keď sa stret­nú neve­ri­a­ca farár­ka, recepč­ný z býva­lé­ho bor­de­lu a sláv­ny národ­ný zabi­jak. Navyše, všet­ci tra­ja majú pod­ni­ka­teľské­ho ducha...Read more »

Den nezávislosti: Nový útok - 80 %

Tak je tomu dva­cet let. Film Den nezá­vis­los­ti byla  vel­ká akč­ní jíz­da. Taky  byl vel­mi úspěš­ný. Tento týden měl pre­mi­é­ru dru­hý díl. Má to být lep­ši, než prv­ní díl,...Read more »

Jan Kritik VS Virtuální realita

Virtuální rea­li­ta..... Když, je to ven­ku tak hroz­né, že musíš vstu­po­vat a uza­ví­rat se, do své­ho svě­ta vir­tu­ál­ní­ho, kte­rý si vysta­víš časem, jak sám potře­bu­ješ, nebo­li, k podo­bě své. Velice se...Read more »

Hra o trůny - No One (S06E08)

V Říční krajině Sandor Clegane zná­mý jako Ohař vysto­pu­je někte­ré čle­ny z Bratrstva bez pra­por­ců a bru­tál­ně je zabi­je, stá­le pak pokra­ču­jíc hle­dat jejich vůd­ce. Posléze nara­zí na Berica Dondarriona a Thorose...Read more »

Jde nám o to, vybírat filmy s výrazným autorským rukopisem, říká o výběru filmů umělecký ředitel Karel Och.

Karel Och je umě­lec­ký ředi­tel Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu, kte­rý letos nabíd­ne 200 fil­mů téměř z celé­ho svě­ta. Vedle osob­nos­tí čes­ké­ho fil­mu se ho letos zúčast­ní napří­klad scé­náris­ta Charlie Kaufman, her­ci...Read more »

Zaklínač 3: Divoký hon – O víně a krvi

Po roz­ší­ře­ní s podti­tu­lem Srdce z kame­ne jsme se před nece­lým měsí­cem dočka­li  posled­ní­ho roz­ší­ře­ní pro hru Zaklínač 3: Divoký hon, nesou­cí­ho jmé­no O víně a krvi. A na začá­tek je rov­nou potře­ba říci,...Read more »

Šťastní lidé čtou a pijou kávu - Agnes Martin Lugand

Pulty knih­kup­ců posled­ní dobou zapl­ňu­je kni­ha, kte­rá svým názvem láká všech­ny milov­ní­ky lite­ra­tu­ry a také dob­ré kávy. Pojďme se spo­leč­ně podí­vat, jaká kni­ha Šťastní lidé čtou a pijou kávu doo­prav­dy je....Read more »

Novinka mezi seriály: Outcast

Outcast je novým horo­ro­vým seri­á­lem vysí­la­ným od červ­na toho­to roku na Cinemaxu. Jedná se o zpra­co­vá­ní stej­no­jmen­né­ho komik­su. Hlavní posta­vou je Kyle (Patrick Fugit), kte­ré­ho dohá­ní jeho minu­lost plná démo­nů...Read more »

Orange Is The New Black – Nebyla jsem připravená (S01E01)

Orange Is The New Black je seri­ál, kte­rý v sobě mísí prv­ky kome­die a dra­ma­tu. Na ame­ric­kých obra­zov­kách jste ho popr­vé moh­li zahléd­nout před tře­mi lety. Můj názor je, že jde...Read more »

Caroline Brothersová: Na útěku

V jakém svě­tě musí děti prcha­jí­cí z vál­čí­cích stá­tů risk­nout umrz­nu­tí v chlad­nič­ce s masem, aby se dosta­li do vysně­né země, kde netou­ží po ničem jiném, než žít v míru a cho­dit do ško­ly? Ano,...Read more »