Kritiky.cz > 2016

Nejčtenější články roku 2016

Statistiky roku 2016.Read more »

Pasažéři - O TVŮRCÍCH

            JENNIFER LAWRENCE (Aurora) je talen­to­va­ná hereč­ka s půso­bi­vým pro­je­vem a nepo­pi­ra­tel­nou dáv­kou ener­gie a drži­tel­ka Oscara, kte­rá je jed­nou z nej­na­da­něj­ších here­ček v sou­čas­ném Hollywoodu.             Lawrence brzy začne pra­co­vat na fil­mu Red...Read more »

Pasažéři - Obsah/O filmu

OBSAH              Jennifer Lawrence (Aurora) a Chris Pratt (Jim) jsou hlav­ní­mi před­sta­vi­te­li napí­na­vé­ho akč­ní­ho thrille­ru o dvou čle­nech posád­ky kos­mic­ké lodi na 120 let dlou­hé ces­tě k jiné pla­ne­tě, kte­ré jejich hiber­nač­ní...Read more »

Pasažéři - 90 %

Chcete vidět posled­ní sci-fi film v tom­to roce? Tak honem do kina. Pasažéři je dra­ma o tom, jak se vesmír­ná loď porou­chá a pro­bu­dí z hiber­na­ce jed­no­ho tech­ni­ka. Ze svě­ta hiber­na­ce se dosta­ne...Read more »

Ryska Petr: Praha neznámá - 60 %

Napsat o Praze něco nové­ho je zapekli­tý úkol, pro­to­že Praha je inspi­ra­tiv­ní už po sta­le­tí pro mno­hé auto­ry. Doba si však žádá nový pohled na všech­no a Praha tedy nemů­že být výjim­kou....Read more »

Petrov Vadim: Muž, který nevrhá stín

S tím­to romá­nem se oka­mži­tě pře­ne­se­te do doby těs­ně po Sametové revo­lu­ci a dosta­ne­te mož­nost nahléd­nout do svě­ta taj­ných agen­tů, kte­ří se více či méně dob­ře vypo­řá­dá­va­jí s nej­růz­něj­ší­mi infor­ma­ce­mi – od těch zaru­če­ně...Read more »

Dárek z pravé lásky: 12 zimních políbení

Vánoce jsou poma­lu za námi, nicmé­ně to nezna­me­ná, že nás už opus­ti­ly. Vánoční výzdo­ba na nás kou­ká z kaž­dé­ho rohu a deko­ra­ce v podo­bě andíl­ků a svě­télek se hemží všu­de, kde jen to...Read more »

Debbie Reynoldsová

Debbie Reynoldsová, naro­ze­ná jako Mary Frances Reynoldsová (1. dub­na 1932 El Paso - 28. pro­sin­ce 2016 Los Angeles) byla ame­ric­ká hereč­ka, zpě­vač­ka a taneč­ni­ce. Proslavila se roku 1952 v muzi­ká­lo­vé kome­dii Singin“ in...Read more »

Claude Gensac

Claude Jeanne Malca Gensac (* 1. břez­na 1927, Acy-en-Multien, Francie - 27. pro­si­nec 2016) byla fran­couz­ská hereč­ka, kte­rá se čas­to obje­vo­va­la ve fil­mech s legen­dár­ním fran­couz­ským komi­kem Louisem de Funesem. Mezi lety...Read more »

Forza Horizon 3 Blizzard Mountain (DLC) - 100 %

Hned úvo­dem musím vyči­nit Microsoftu a to pro­to, že i když DLC mělo být pří­stup­né od 13‎.‎ 12‎. ‎2016‎ ‎od 19h, tak v mém pří­pa­dě se tak nesta­lo, a to mě veli­ce zkla­ma­lo...Read more »

Carrie Fisher

Carrie Fisher (21. říj­na 1956 - 27. pro­sin­ce 2016) byla ame­ric­ká hereč­ka, zná­má pře­de­vším svou rolí prin­cez­ny Leii, v původ­ní tri­lo­gii Star Wars. Carrie se do Star Wars vrá­ti­la v roce 2015[1], do...Read more »

Forza Horizon 3: Recenze

Po dvou letech jsme se dočka­li dal­ší­ho pokra­čo­vá­ní auto­mo­bi­lo­vé závod­ní hry pod názvem Forza Horizon 3. Už při prv­ním spuš­tě­ní bylo vidět, že se jed­ná o vel­mi kva­lit­ně zpra­co­va­ný díl Forzy...Read more »

Cassandra Clare: Pekelné stroje 3: Mechanická princezna

Konečně je to tady! Mechanická prin­cez­na, závě­reč­ný díl tri­lo­gie Pekelné stro­je! Po mecha­nic­kém andě­lo­vi a mecha­nic­kém prin­ci se čte­ná­ři těch­to knih jis­tě nemoh­li dočkat posled­ní­ho dílu, ve kte­rém nám bude vše...Read more »

George Michael

Georgios Kyriacos Panayiotou (Γεώργιος Κυριάκος Παναγιώτου), umě­lec­kým jmé­nem George Michael (25. čer­ven 1963 Londýn – 25. pro­si­nec 2016 Goring, Oxfordshire[1]), byl brit­ský zpě­vák, skla­da­tel a pro­du­cent s kyper­ský­mi koře­ny. V letech 1981 až 1986...Read more »

Luba Skořepová

Luba Skořepová, vlast­ním jmé­nem Libuše Skořepová, (21. září 1923 Náchod – 23. pro­sin­ce 2016 Praha[1]) byla čes­ká hereč­ka, spi­so­va­tel­ka, autor­ka diva­del­ní hry, dlou­ho­le­tá člen­ka čino­hry Národního diva­dla v Praze. Její křest­ní jmé­no...Read more »

Pes Blůma na cestě k dokonalosti: Emma Chichester Clarková

Možná dle názvu bude­te čekat vyprá­vě­ní o ces­tě psa Blůmy, jak dosá­hl doko­na­los­ti. Nenechte se zmást názvem, žád­né vyprá­vě­ní se neko­ná. Pes Blůma ví, že kdy­by se začal učit ve...Read more »

Crowleyho tarot v Zrcadle duše. Nové, páté vydání a mrazení v zádech!

Když zno­vu vychá­zí ten­to tarot, obchá­zí mne mra­ze­ní v zádech. Jak já tenhle tarot nemám ráda. Navíc, když vím, že o Aleisteru Crowleym byl nedáv­no nato­čen film. Snad štěs­tí, že jsem...Read more »

Sarah Andersenová: Dospělost je mýtus

Viděli jste někdy na Facebooku nebo Tumblru krát­ké čer­no­bí­lé komiksy s intro­vert­ní dív­kou ve vyta­ha­ném sve­t­ru? Jestli ano, koneč­ně se vám poštěs­ti­lo a komiksy vyšly v jed­né kni­ze a jsou pře­lo­že­né do češ­ti­ny....Read more »

Janina Černá: Cukrfree

Bez cuk­ru si život asi těž­ko doká­že­me před­sta­vit. Teď během vánoč­ní­ho obdo­bí je nepo­stra­da­tel­nou ingre­di­en­cí do cuk­ro­ví, tep­lých nápo­jů na zahřá­tí, dor­tů, koko­sek, vanil­ko­vých rohlíč­ků a dal­ších vánoč­ních dob­rot, kte­ré...Read more »

P.D. Jamesová: Vánoční vražda a jiné povídky - 85 %

Co číst v advent­ním čase jiné­ho než pří­běhy s tema­ti­kou Vánoc. Přestože jsou tyto nej­krás­něj­ší svát­ky plné poho­dy a kli­du, P.D. Jamesová ve vánoč­ním rodin­ném setká­ní vidí ide­ál­ní pří­le­ži­tost k vraž­dě. Sbírka obsa­hu­je čty­ři...Read more »

Akce nový domov – 21.12.2016

Read more »

Nejlepší film 2016 - 1. kolo - 4. dvojice - Sebevražedný oddíl

Čtvrtý zápas prv­ní­ho kola vyhrál film Sebevražedný oddíl.Read more »

Nejlepší film 2016 - 1. kolo - 5. dvojice

Dítě Bridget Jones Dotror Strange Odkaz na anke­tu na FacebookuRead more »

Mafia III - Custom Rides & Racing DLC

DLC zdar­ma při­ná­ší Nová auta, závo­dy a tuning.Read more »

Rogue One: Star Wars Story - O TVŮRCÍCH

FELICITY JONES (Jyn Erso) se divá­kům zapsa­la do pově­do­mí zejmé­na svou na Oscara, cenu BAFTA, cenu SAG a na Zlatý glo­bus nomi­no­va­nou rolí po boku Eddieho Redmaynea ve fil­mu Jamese Marshe...Read more »