Most špionů - 65 %

Nejen váleč­né fil­my při­ná­še­jí zají­ma­vé a napí­na­vé lid­ské pří­běhy. Takový je film Most špi­o­nů, kte­rý zachy­cu­je sestře­le­ní ame­ric­ké­ho prů­zkum­né­ho letou­nu U-2  nad úze­mím býva­lé­ho Svazu sovět­ských soci­a­lis­tic­kých repub­lik (SSSR). Stalo...Číst dál »

Mafia

„Nějakou dobu jsem pro něj pra­co­val. Teď mě chce zabít.“ Tommy Angelo o Donu SalierimČíst dál »

Dynablaster

Dynablaster (pří­pad­ně Dyna Blaster) je jmé­no evrop­ské ver­ze kla­sic­ké­ho Bombermana. Příběh je jed­no­du­chý: při poku­su v labo­ra­to­ři jaké­ho­si věd­ce je dra­kem une­se­na na hrad za řekou jeho dce­ra. A vy jako správ­ný...Číst dál »

Supaplex – staňte se virem v počítači

Hry pro DOS pro­stře­dí měly kro­mě výbor­né hra­tel­nos­ti a pří­jem­né barev­nos­ti ješ­tě jed­nu obrov­skou výho­du. Velmi čas­to šlo o fan­tas­tic­ký nápad, kte­rý byl sice zařa­di­tel­ný do někte­ré z kla­sic­kých kate­go­rií her­ní­ho prů­mys­lu,...Číst dál »

Joshua Ferris – Vstát znovu se slepicema [85%]

„Ústa jsou podiv­né mís­to.“ Tak začí­ná tře­tí kni­ha z díl­ny mla­dé­ho ame­ric­ké­ho spi­so­va­te­le Joshua Ferrise, auto­ra, „kte­rý se v posled­ních letech pro­sa­zu­je jako jeden z nevý­raz­něj­ších lite­rár­ních hla­sů své gene­ra­ce“ - tak...Číst dál »

Captain America: Občanská válka (Captain America: Civil War)

Screeny z aktu­ál­ní­ho trai­le­ru.Číst dál »

Mezi řádky 1: Tommy Taylor a falešná identita

Dostal se mi do mých rukou dal­ší komiks. Po Želvách Ninja a dal­ších komik­sech, recen­zu­ji pro mě nezná­mé dílo. Dostali se ke mně auto­ři Mike Carey a Peter Gross. Napsali a nakres­li­li Mezi...Číst dál »

Paula Hawkins: Dívka ve vlaku

Román, kte­rý trhal a trhá po celém svě­tě rekor­dy v počtu pro­da­ných výtis­ků.Číst dál »

18. Festival francouzského filmu - Cena slávy

V nedě­li 22.listopadu se pro­mí­tal v kině Lucerna fran­couz­ský film reži­sé­ra Xaviera Beauvoise Cena slá­vy. Režisér při­šel do kina před­sta­vit film a při té pří­le­ži­tos­ti se divá­ci dozvě­dě­li pár infor­ma­cí o vzni­ku toho­to fil­mu....Číst dál »

Living Is Easy with Eyes Closed (Vivir es fácil con los ojos cerrados) 2013

Se zavře­ný­mi kuka­dly se někdy sku­teč­ně žije lépe, ale o tom ten­to špa­něl­ský sní­mek reži­sé­ra Trueba není. Modří mož­ná už tuší, že se jed­ná o naráž­ku na text popu­lár­ní pís­ně Beatles...Číst dál »

18. Festival francouzského filmu

Od stře­dy 18.listopadu pro­bí­há v praž­ských kinech Festival fran­couz­ské­ho fil­mu, kte­rý před­sta­vu­je to nej­lep­ší a nej­za­jí­ma­věj­ší z fran­couz­ské fil­mo­vé tvor­by v sou­čas­nos­ti i v letech minu­lých. Filmy se pro­mí­ta­jí v kinech Světozor, Lucerna a Kino 35 ve...Číst dál »

Zazvonil zvonec a Hunger Games je konec

Současné fil­mo­vé série vyža­du­jí od divá­ka znač­nou trpě­li­vost. V pří­pa­dě série „Hunger Games“ jsme muse­li čekat dlou­hé čty­ři roky, abychom se dozvě­dě­li, jak zvlád­ne Katniss Averdeen (Jennifer Lawrence) svou vzpou­ru pro­ti Capitolu.Číst dál »

Rozhovor s producentem Petrem Kellerem o filmu Aldabra: Byl jednou jeden ostrov

Dne 3.11.2015 pro­bě­hl roz­ho­vor s pro­du­cen­tem Petrem Kellerem o fil­mu Aldabra.Číst dál »

Hunger Games: Síla vzdoru 2. část (The Hunger Games: Mockingjay - Part 2) - 50 %

Film je závě­reč­nou čás­tí série o Katniss Everdeenové, kte­rá se sna­ží zachrá­nit oby­va­te­le Panemu a zajis­tit jim budouc­nost. V úvod­ním díle se Katniss vyda­la mís­to své sest­ry bojo­vat do aré­ny na život...Číst dál »

Halina Pawlowská: Rodinná kuchařka

Vaříte rádi slo­ži­těj­ší jíd­la ane­bo i tako­vé ty rych­lov­ky pro kaž­dý den? Pokud ano, tak tako­vé­to recep­ty a pří­jem­né vyprá­vě­ní Haliny Pawlowské, najde­te, v její nové kníž­ce Rodinná kuchař­ka, kte­rou vyda­lo nakla­da­tel­ství...Číst dál »

Jessica Cornwellová: Hadí listiny

Devětadvacetiletou Jessicu Cornwellovou zvo­lil časo­pis Obserwer nej­lep­ším debu­tan­tem pro rok 2015. Její prvo­ti­na – román ve sty­lu Umberta Eca a Dana Browna – zau­ja­la kri­ti­ku a co hlav­ně, zís­ka­la si pří­zeň...Číst dál »

Příručka pro šikovné holky

Pamatujete si tu dět­skou radost z vlas­to­ruč­ně vyro­be­né věci, z chví­le, kdy se nápad pro­mě­nil v něco, co jste si moh­li obléct, něko­ho tím poda­ro­vat nebo to pou­žít k něja­ké roš­ťár­ně? O radost z tvo­ře­ní...Číst dál »

U moře (By the Sea) – Recenze – 40 %

Třetí režij­ní počin hereč­ky Angeliny Jolie (podru­hé pod­le vlast­ní­ho scé­ná­ře) se ode­hrá­vá na Maltě v 60. letech, mlu­ví se v něm ang­lic­ky i fran­couz­sky a vzdá­vá se v něm pocta kine­ma­to­gra­fii z dob fran­couz­ské Nové vlny,...Číst dál »

Zdeněk Svěrák: Filmové příběhy

Asi jen stě­ží bys­te v České repub­li­ce hle­da­li něko­ho, kdo nikdy nevi­děl fil­my Obecná ško­la, Kolja nebo Vratné lah­ve. Zdeněk Svěrák ve své kni­ze s názvem Filmové pří­běhy před­klá­dá čte­ná­ři mož­nost...Číst dál »

V neděli 15.11. padla poslední klapka legendárních Básníků pod názvem Jak básníci čekají na zázrak

O víken­du padla posled­ní klap­ka legen­dár­ních Básníků pod názvem Jak bás­ní­ci čeka­jí na zázrak. Natáčelo se cel­kem 28 dní v loka­cích Prahy, Kladna, Litoměřic a Mělníka a po letech si ho uží­va­li i jeho hlav­ní...Číst dál »

Teror ve jménu víry– další výtečný komiks od F. Millera

Co tak napsat v recen­zi na kni­hu, kte­rá se věnu­je situ­a­ci po úto­ku 11. září 2001? Co napsal jeden z nej­lep­ších komik­so­vých tvůr­ců Frank Miller? No nebu­de to leh­ké.Číst dál »

Ondřej Neff: Digitální fotografie polopatě

V pod­ve­čer 11. lis­to­pa­du se v praž­ském ate­li­é­ru Megapixel usku­teč­nil křest kni­hy Ondřeje Neffa Digitální foto­gra­fie polo­pa­tě. Knihu pokřtil čes­ký por­trét­ní a repor­táž­ní foto­graf Antonín Kratochvíl, jež žije v Americe.Číst dál »

Johnny Depp

Johnny Depp, vlast­ním jmé­nem John Christopher Depp II. (* 9. červ­na 1963, Owensboro, Kentucky) je ame­ric­ký herec, zná­mý zvláš­tě pro své výko­ny ve fil­mech Střihoruký Edward, Ospalá díra, Piráti z Karibiku,...Číst dál »

Proč jsem nesnědl svého taťku - INTERVIEW s Marcem Miancem, výkonným producentem

Jak dlou­ho jste na tom­to pro­jek­tu pra­co­val? Po něko­li­ka měsí­cích kon­zul­ta­ce, jsem se pro­duk­ce ujal v létě 2010. Když jsem při­šel na scé­nu, byl pro­jekt už něja­kou chví­li roz­je­tý a měl...Číst dál »

Proč jsem nesnědl svého taťku - INTERVIEW s Mélissou Theuriau, která ztvárnila LUCY

Jaký je pod­le vás nej­vět­ší roz­díl mezi kni­hou Roye Lewise a Jamelovou adap­ta­cí? Zdá se mi, že Jamel tro­chu trans­for­mo­val Roy Lewisovu pesi­mis­tic­kou vizi. To, co chtěl vyjá­d­řit jeho vlast­ním...Číst dál »

Proč jsem nesnědl svého taťku - ROZHOVOR s Jamelem Debbouzem režisérem, scénáristou a představitelem role Edwarda

Jak odstar­to­va­lo celé to dob­ro­druž­ství? Nejprve jsem byl požá­dán, abych pro­půj­čil svůj hlas pro­jek­tu, kte­rý byl už dob­ře roz­je­tý. Přišel jsem se dvě­ma nebo tře­mi dia­lo­gy, kte­ré byly vtip­né,...Číst dál »