Denní archiv Září 30, 2014

NahledCaptain0

Captain America: Návrat prvního Avengera na Blu-ray

Začátkem dub­na šel do kin dru­hý díl slav­né­ho Kapitána Ameriky. Tento komik­so­vý kle­not měl pře­ve­li­ké úspě­chy srov­na­tel­né s dal­ší­mi fil­my z pro­duk­ce fil­mo­vé továr­ny Marvel. Necelé dva měsí­ce si už lze film kou­pit na digi­tál­ních nosi­čích, a tak Vám při­ná­ší­me zhod­no­ce­ní Blu-ray.

ZUZANA BYDŽOVSKÁ (1961)0

ZUZANA BYDŽOVSKÁ (1961)

Významná čes­ká diva­del­ní a fil­mo­vá hereč­ka se naro­di­la v Mostě. Po ukon­če­ní stu­dií na Státní kon­zer­va­to­ři v Praze se sta­la člen­kou herec­ké­ho sou­bo­ru Divadla Na zábrad­lí. V letech 1990 - 2000 byla v angaž­má v Činohře Národního diva­dla, poté se vrá­ti­la na svou původ­ní scé­nu a dnes je na vol­né noze. Hostuje např. v praž­ských diva­dlech Unglet, Kalich a Divadle Bez...

Svět knihy 2013 - Petr Skoumal0

Petr Skoumal

Petr Skoumal (7. břez­na 1938 Praha – 28. září 2014 Praha) byl čes­ký hudeb­ník. Napsal hud­bu k řadě fil­mů (např. Jára Cimrman leží­cí, spí­cí), k zná­mým večer­níč­kům (Maxipes Fík) a mno­ho pís­ni­ček. Jeho kmo­trem byl čes­ký kato­lic­ký spi­so­va­tel Jan Čep. Jeho rodi­či byli pře­kla­da­te­lé a lite­rár­ní kri­ti­ci Aloys Skoumal a Hana Skoumalová.