Denní archiv Září 25, 2014

MICHAL VIEWEGH (1962)0

MICHAL VIEWEGH (1962)

Narodil se v Praze, ale dět­ství pro­žil, jak sám o sobě rád říká, v „pro­vinč­ní“ Sázavě. V letech 1983–1988 vystu­do­val Filozofickou fakul­tu Univerzity Karlovy v Praze, obor čes­ký jazyk a lite­ra­tu­ra - peda­go­gi­ka. Od říj­na 1989 byl uči­te­lem na základ­ní ško­le na Zbraslavi. Poté od roku 1993 půso­bil jako redak­tor ve zná­mém nakla­da­tel­ství Český spi­so­va­tel na...

Autor:
Andělé všedního dne - O FILMU0

Andělé všedního dne - O FILMU

Film Alice Nellis pod­le scé­ná­ře a stej­no­jmen­né před­lo­hy Michala Viewegha Andělé všed­ní­ho dne. Sledujeme ori­gi­nál­ní pří­běh, v němž pomy­sl­né anděl­ské peru­tě nosí Marián Labuda, Vojtěch Dyk, Eliška Křenková a Vladimír Javorský. Tihle čty­ři andě­lé se sna­ží pro­vést své lid­ské svě­řen­ce jejich nej­těž­ším dnem. Učitel auto­ško­ly Karel (Bolek Polívka) se sou­ží v cito­vě prázd­ném man­žel­ství...

Autor:
Michael Douglas – 70 let0

Michael Douglas – 70 let

Známý ame­ric­ký herec, pro­du­cent a reži­sér se naro­dil dne 25.9.1944 v New Brunswicku. Jeho otec je herec Kirk Douglas, zná­mý rolí ve fil­mu Spartakus z roku 1960, a mat­ka je hereč­ka Diana Dill. Vzdělání: Eaglebrook School v Deerfield, Massachusetts, USA, Choate Rosemary Hall v Wallingford, Connecticut, USA, University of California, Santa Barbara, USA v roce 1968 s BA...

Autor: