Denní archiv Září 24, 2014

Labirint0

Labyrint: Útěk (The Maze Runner) 2014

Kdepak, ten­to Labyrint nemá nic spo­leč­né­ho s tým slav­ným „osm­de­sát­ko­vým“ fil­mem, kde se zpí­vá, hopsá a hra­je tam s růz­ný­mi „mup­pe­ty“ David Bowie. Do toho­to laby­rin­tu má Bowie vstup zaká­zán, zato se tu dosta­teč­ně pro­há­ně­jí „young adults“, tedy hez­ky po našem - mlá­dež­ní­ci. A je jich tu požeh­na­ně. Na Labyrint jsem četl pře­kva­pi­vě doce­la...

Autor:
VTichu20

V tichu - 55 %

Režisér a scé­náris­ta Zdeněk Jiráský si pro své nové fil­mo­vé dílo zvo­lil netra­dič­ní způ­sob vyprá­vě­ní, kte­ré balan­cu­je na hra­ně hra­né­ho a doku­men­tár­ní­ho fil­mu. Zachycuje pří­běhy něko­li­ka uměl­ců židov­ské­ho půvo­du ve 30. až 40. letech minu­lé­ho sto­le­tí. Jejich život­ní osu­dy se nepro­po­ju­jí, ale sou­běž­ně se napl­ňu­je jejich tra­gic­ká život­ní ces­ta až do kon­cen­t­rač­ních tábo­rů. Hlavními posta­va­mi...

Autor: