Denní archiv Září 4, 2014

Juraj Herz0

Juraj Herz

Režisér, scé­náris­ta a herec Juraj Herz se naro­dil 4. září 1934 ve slo­ven­ském Kežmaroku. Ke kon­ci vál­ky byl spo­lu s rodi­či depor­to­ván do kon­cen­t­rač­ní­ho tábo­ra. Po vál­ce stu­do­val na bra­ti­slav­ské Střední umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé ško­le foto­gra­fii a po ní na lout­kář­ské fakul­tě DAMU režii a herec­tví. Poté spo­lu­pra­co­val jako reži­sér a herec s diva­dlem Semafor. V roce 1961 se stal pra­cov­ní­kem Filmového...