Měsíční archiv Srpen 2014

LaskaNaKari10

Láska na kari - 55 %

Šikovný indic­ký kuchař Hassan Haji umí sice uva­řit skvě­le indic­ká jíd­la, ale ve Francii musí začít od nuly. Na ces­tě k pozná­ní fran­couz­ských spe­ci­a­lit mu pomá­ha­jí sta­ré kuchař­ské kni­hy a pod­po­ru nachá­zí i v mla­dé kuchař­ce Marguaritě, kte­rá pra­cu­je v kon­ku­renč­ní restau­ra­ci mada­me Mallory. Jenže pro­vo­zo­vat ve Francii restau­ra­ci není pro cizin­ce vůbec jed­no­du­ché. Francouzská...

Autor:
Na obrazovce České televize se v září objeví nový seriál ze soudního prostředí, Život a doba soudce A.K.0

Na obrazovce České televize se v září objeví nový seriál ze soudního prostředí, Život a doba soudce A.K.

Scénář k seri­á­lu napsal Zdeněk Zapletal, kte­rý napsal scé­nář, jehož děj se ode­hrá­vá v práv­nic­kém pro­stře­dí, na sou­dě, kde se řeší roz­vo­do­vé a občansko-právní spo­ry. Hlavním hrdi­nou je mla­dý soud­ce Adam Klos (David Švehlík). Díky němu se divá­ci podí­va­jí do soud­ní síně, kde se řeší pří­pa­dy, ale také mají mož­nost se podí­vat do...

Autor:
Nevinné lži II.0

Nevinné lži II.

Na pod­zim se začnou v České tele­vi­zi vysí­lat dal­ší díly úspěš­né mini­sé­rie Nevinné lži, vysí­la­cí čas bude v nedě­li ve 20 hodin, prv­ní díl se bude odvy­sí­lán 7. září. První série se vysí­la­la na jaře roku 2013, kdy bylo uve­de­no 8 dílů. Minisérie se setka­la s klad­ným při­je­tím divá­ků i odbor­né veřej­nos­ti, a to bylo také...

Autor:
Jana Pallaskeová0

Jana Pallaskeová

Jana Pallaskeová se naro­di­la v Berlíně v roce 1979 a své prv­ní hlav­ní role zís­ka­la ve fil­mech Esther Gronenbornové Alaska.de (2000) a Vanessy Joppové Engel & Joe (2001) po boku Roberta Stadlobera. Pallaskeová je váš­ni­vá hudeb­ni­ce a pra­co­va­la jako MTV VJ, když do roku 2004 mode­ro­va­la MTV News Mag. Ve stej­ném roce hrá­la hlav­ní roli ve...

Autor:
Alwara Höfelsová0

Alwara Höfelsová

Alwara Höfelsová se naro­di­la v Kronbergu im Taunus (Hesensko) v roce 1982 a odma­tu­ro­va­la v Berlíně-Kreuzbergu. Od roku 2002 do roku 2007 stu­do­va­la na Ernst Busch Theaterhochschule für Schauspielkunst v Berlíně a byla stá­lým čle­nem sou­bo­ru ber­lín­ské­ho Deutsches Theater v letech 2006 až 2009. Debutovala v celo­ve­čer­ní kome­dii Tila Schweigera Zajíček bez oušek (2007). Dále hrá­la ve fil­mech...

Autor:
Katja Riemannová0

Katja Riemannová

Katja Riemannová vyrost­la v Niedersachsenu (Dolní Sasko), odma­tu­ro­va­la v Leeste, vystu­do­va­la tanec v Hamburku, pra­co­va­la jako dob­ro­vol­ni­ce v diva­dle Castrop Rauxel, stu­do­va­la herec­tví v Hannoveru, svůj prv­ní film nato­či­la během tře­tí­ho semest­ru v Brémách, stu­do­va­la herec­tví v Mnichově, pra­co­va­la jako diva­del­ní hereč­ka, opus­ti­la jeviš­tě a pro­fe­si hereč­ky, opět se vrá­ti­la k diva­dlu v Berlíně, svou kari­é­ru pře­ru­ši­la po třech letech, měla...

Autor:
Karoline Herfurthová0

Karoline Herfurthová

Karoline Herfurthová se naro­di­la v Berlíně v roce 1984. V 15ti letech byla „obje­ve­na“ cas­tingo­vou agent­kou Nessie Nesslauerovou na škol­ním hřiš­ti své ško­ly. Již ve svých prv­ních celo­ve­čer­ních fil­mech udě­la­la sil­ný dojem, kon­krét­ně se jed­na­lo o fil­my Crazy (2000) Hanse Christiana Schmida a Holky to chtěj taky (2001) Dennise Gansela. Od té doby se obje­vi­la...

Autor:
Elyas M’Barek0

Elyas M’Barek

Elyas M’Barek se naro­dil v roce 1982 v Mnichově. Své prv­ní herec­ké zku­še­nos­ti zís­ká­val ve škol­ní diva­del­ní spo­leč­nos­ti a v kome­dii Dennise Gansela Holky to chtěj taky (2001). M’Barek dostal svou prv­ní hlav­ní roli ve fes­ti­va­lo­vém hitu Floriana Gaaga Wholetrain (2006). Ale byla to jeho role - Cema Öztürka - v cena­mi ověn­če­ném seri­á­lu tele­vi­ze...

Autor:
Anketa o pravidelném newsletteru0

Anketa o pravidelném newsletteru

Web FilmCZ.Info má už více než 250 ofi­ci­ál­ních zare­gis­tro­va­ných čte­ná­řů. Z toho 210 ode­bí­rá pra­vi­del­ný pře­hled zpráv. Máme pro čte­ná­ře při­pra­ve­ny dvě anke­ty, kte­ré opti­ma­li­zu­jí ode­sí­lá­ní pra­vi­del­né­ho pře­hle­du zpráv do Vaši emai­lo­vé schrán­ky.

Autor:
Od 6. do 15. října 2014 budou mít čeští a slovenští diváci příležitost zhlédnout filmy ze špičkových mezinárodních filmových festivalů. Díky jedinečné filmové přehlídce Be2Can získají poprvé možnost ve vybraných kinech, na Video-On-Demand a v televizi vidět snímky promítané letos v Berlíně, Benátkách a Cannes.0

Od 6. do 15. října 2014 budou mít čeští a slovenští diváci příležitost zhlédnout filmy ze špičkových mezinárodních filmových festivalů. Díky jedinečné filmové přehlídce Be2Can získají poprvé možnost ve vybraných kinech, na Video-On-Demand a v televizi vidět snímky promítané letos v Berlíně, Benátkách a Cannes.

„ Berlín, Benátky a Cannes jsou nej­vět­ší a nej­vliv­něj­ší svě­to­vé fil­mo­vé fes­ti­va­ly. Jejich pro­gram zna­čí kva­li­tu a urču­je trend svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie,“ uve­dl pre­zi­dent medi­ál­ní spo­leč­nos­ti Film Europe Ivan Hronec, kte­rá pře­hlíd­ku pořá­dá. „ Jejich hod­no­ta nespo­čí­vá pou­ze ve fil­mech, ale také v makro­dra­ma­tur­gii fes­ti­va­lo­vých sek­cí.“ Be2Can je reflexí těch­to fes­ti­va­lů a uni­kát­ním čes­kým a slo­ven­ským festivalově-distribučním...

Autor:
SK0

Slovensko 2.0 - 60 %

Tento film není kla­sic­kým fil­mo­vým sním­kem, ale jed­ná se o uni­kát­ní pro­jekt. Snímek tvo­ří 10 krát­kých dese­ti­mi­nu­to­vých mini­fil­mů od slo­ven­ských reži­sé­rů, z nichž někte­ří jsou zná­mi i v evrop­ském či svě­to­vém fil­mo­vém svě­te. Tvůrci jsou vel­mi roz­díl­ní a jejich díla pat­ří do roz­lič­ných žánrů. Film Pravidlá hry od Ondreje Rudavského není jen o Slovensku, ale sna­ží se...

Autor:
Fu20

Fakjů pane učiteli - 65 %

Zeki Müller si odpy­ká­vá svůj trest ve věze­ní za lou­pež a plá­nu­je si svůj dal­ší život. Těší se, že si na svo­bo­dě vyzved­ne pení­ze, kte­ré scho­va­la jeho kama­rád­ka Charlie. Bohužel ta moc chyt­ros­ti nepo­bra­la, tak­že jeho pení­ze nejsou nor­mál­ně zako­pa­né, ale sto­jí nad nimi tělo­cvič­na gym­ná­zia. Zeki se ale nevzdá­vá a sho­dou...

Autor:
Richard0

Richard Attenborough

Richard Attenborough (* 29. srp­na 1923, Cambridge, Spojené krá­lov­ství – 24. srp­na 2014) byl brit­ský herec, reži­sér a pro­du­cent. Jde o drži­te­le dvou Oscarů (za film Gándhí), čtyř cen BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) a třech Zlatých gló­bů. Jeho prv­ní fil­mo­vou rolí byl zba­bě­lec Stoker ve fil­mu Moře, náš osud z roku 1942....

Autor:
Zelvy020

Želvy Ninja - 70 %

Když zača­ly v 80. letech v Československu jít v TV Želvy Ninja, tak jsem zrov­na tak mla­dý, abych je zbož­ňo­val, samo­zřej­mos­tí byla i návště­va kina, když šlo jejich prv­ní fil­mo­vé dob­ro­druž­ství. Před něko­li­ka lety jsem šel na jejich fil­mo­vé ani­mo­va­né pokra­čo­vá­ní a teď koneč­ně šlo do kin  posled­ní pro­za­tím dob­ro­druž­ství. Tentokrát nejde jenom o to, že se nám slav­né...

Autor:
OKonich_10

O koních a lidech - 55 %

Kolbeinn žije sám a jeho váš­ní jsou koně. Tentokrát je to mla­dá a krás­ná klis­na Grána. Zpočátku cho­vá nedů­vě­ru ke své­mu páno­vi, ale ten ji zkro­tí, a tak se může vydat na spo­leč­nou vyjížď­ku. Kolbeinn ale není jedi­ný, kdo má rád koně. Také ostat­ní oby­va­te­lé údo­lí cho­va­jí tato zví­řa­ta a zají­má je, co se...

Autor:
Zot40

Zoran, můj synovec idiot - 70 %

Paolo je mla­dý muž, kte­rý žije sám na ven­ko­vě. Pracuje v kuchy­ni v domo­vě pro důchod­ce, ale se svou pra­cí není moc spo­ko­je­ný. Skoro kaž­dý večer pak trá­ví v taver­ně u své­ho pří­te­le Gustina, se kte­rým vede roz­ho­vo­ry o živo­tě a jako správ­ní Italové jsou tyto hovo­ry ohni­vé. Paolo je roz­ve­de­ný, ale svou býval­ku stá­le milu­je...

Autor:
Tomáš Klus0

Tomáš Klus

Tomáš Klus (* 15. květ­na 1986, Třinec) je čes­ký pís­nič­kář, býva­lý moder­ní pěti­bo­jař a duchov­ní inspi­rá­tor. V roce 2002 zís­kal zla­tou medai­li v moder­ním pěti­bo­ji (druž­stva) na doros­te­nec­kém mis­trov­ství Evropy. Kvůli spor­tu, kte­ré­mu se věno­val do svých osm­nác­ti let, pře­síd­lil do Prahy. V roce 2007 vyhrál s pís­ní Dopis pěvec­kou sou­těž Czechtalent ve Zlíně. V roce...

Autor:
Vojtěch Dyk0

Vojtěch Dyk

Vojtěch Dyk (* 23. čer­ven­ce 1985 Praha) je čes­ký herec a hudeb­ník. Je synem zná­mé­ho lite­rár­ní­ho his­to­ri­ka a spi­so­va­te­le PhDr. Radko Pytlíka, CSc., a Věry Dykové, maji­tel­ky nakla­da­tel­ství Emporius. Jelikož ona sama odmít­la při­jmout jmé­no své­ho muže, roz­hod­la, že i syn dosta­ne její pří­jme­ní, aby ho uchrá­ni­la před stej­ný­mi posměš­ky, jaké v mlá­dí slý­chá­val jeho otec....

Autor:
Jan Svěrák0

Jan Svěrák

Jan Svěrák (* 6. úno­ra 1965 Žatec) je čes­ký reži­sér a sce­náris­ta, syn Zdeňka Svěráka. V letech 1983–1988 vystu­do­val praž­skou FAMU, sice kated­ru doku­men­ta­ris­ti­ky, ale jeho doku­men­ty brzo zača­ly být sty­li­zo­va­né (Vesmírná ody­sea II) nebo zce­la fik­tiv­ní – Ropáci (1988), kte­rý­mi se pro­sla­vil a zís­kal za ně tzv. stu­dent­ské­ho Oscara). V 90. letech začal točit celo­ve­čer­ní...

Autor:
Zdeněk Svěrák0

Zdeněk Svěrák

Zdeněk Svěrák (* 28. břez­na 1936, Praha, Československo) je čes­ký dra­ma­tik, scé­náris­ta, herec a autor pís­ňo­vých tex­tů. Po stu­diu na gym­ná­ziu a Vysoké ško­le peda­go­gic­ké, kte­rou dokon­čil roku 1958, ode­šel spo­leč­ně se svou budou­cí man­žel­kou učit do západ­ních Čech, nej­pr­ve do Měcholup a poté pří­mo do Žatce. Po čtyřech letech ale peda­go­gic­kou dráhu opus­til a začal pra­co­vat...

Autor: