Denní archiv Leden 31, 2013

IMG_4954b0

Recenze: Diaz: Neuklízej tu krev – 75%

Když se řek­ne film pod­le sku­teč­ných udá­los­tí, obvykle se mi vyba­ví dva růz­né pohle­dy na věc. První odpo­ví­dá ten­den­ci pro­du­ko­vat pří­běhy, kte­ré při­po­mí­na­jí jakousi „soft ver­zi“ toho, co se sta­lo ve sku­teč­nos­ti, při­čemž důraz na poza­dí „sku­teč­ných udá­los­tí“ má slou­žit jako reklam­ní tahák. Druhý se vyzna­ču­je úmys­lem akce­le­ro­vat dra­ma­tič­nost ve...

Autor: