Měsíční archiv Listopad 2012

mychael_danna20

MYCHAEL DANNA

MYCHAEL DANNA  je ve svě­tě fil­mo­vé hud­by zná­mým prů­kop­ní­kem kom­bi­na­ce ne-Západních zvu­ků hud­by s orchest­rál­ní­mi a elek­tro­nic­ký­mi prv­ky. Danna sklá­dá fil­mo­vou hud­bu od roku 1987, kdy se před­sta­vil hud­bou k fil­mu Atoma Egoyana Family Viewing. Ve své rod­né Kanadě zís­kal pět cen Genie, zatím posled­ní za hud­bu k fil­mu Voda reži­sér­ky Deepy Mehty, kte­rý...

Autor:
ANG LEE0

ANG LEE

ANG LEE  je jed­ním ze svě­to­vě nej­u­zná­va­něj­ších a nej­o­ce­ňo­va­něj­ších fil­mo­vých reži­sé­rů. Je drži­te­lem dvou cen Akademie: v roce 2006 zís­kal cenu za režii fil­mu Zkrocená hora a v roce 2001 zís­kal jeho Tygr a drak cenu za nej­lep­ší cizo­ja­zyč­ný film. Jeho fil­my dva­krát vyhrá­ly pres­tiž­ní cenu Zlatého lva za nej­lep­ší sní­mek na mezi­ná­rod­ním fes­ti­va­lu v Benátkách...

Autor:
fff0

Film U nich doma zvítězil v soutěži 15. Festivalu francouzského filmu. - Návštěvnost festivalu překročila loňský rekord

Film U nich doma nej­ví­ce zau­jal pub­li­kum v sek­ci Soutěž – Výběr čes­ké kri­ti­ky 15. roč­ní­ku Festivalu fran­couz­ské­ho fil­mu. Čeští fil­mo­ví novi­ná­ři vybra­li do sou­tě­že sedm titu­lů z dosud neza­kou­pe­ných fil­mů pro čes­ký trh. U nich doma zvo­li­la fil­mo­vá kri­tič­ka Mirka Spáčilová z Mladé Fronty Dnes. Poslední film reži­sé­ra Françoise Ozona zau­jal neje­nom čes­ké...

Autor:
ff0

Forman Festival

V Praze se bude od 7. do 13. pro­sin­ce konat Forman Festival, kom­plet­ní retrospek­ti­va legen­dy svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie čes­ké­ho půvo­du. Přijďte dát divác­ký dárek Miloši Formanovi k jeho letoš­ním osm­de­sá­ti­nám. Přijďte do kina na Formana!  Promítat se bude v kinosá­le Městské knihov­ny v Praze na Mariánském náměs­tí. Přehlídku fil­mů nej­slav­něj­ší­ho čes­ké­ho reži­sé­ra, drži­te­le dvou Oscarů a řady...

Autor:
argo0

ARGO - 80 %

Zachránit život šes­ti pra­cov­ní­ků vel­vy­sla­nec­tví USA z pro­stře­dí bouř­li­vé­ho Teheránu je úkol jen pro nej­lep­ší pro­fe­si­o­ná­ly a tím je Tony Mendeze. Je agent CIA s odbor­ným zamě­ře­ním na exfil­tra­ci, Je to on, kdo musí vymys­let způ­sob, jak dostat lidi do bez­pe­čí. V roce 1979 se vzta­hy mezi USA a Iránem zhor­ši­ly. Jednoho dne bylo ame­ric­ké...

Autor:
NADV0

Na divoké vlně (Chasing Mavericks) - 55 %

Jay Moriarity je mezi sur­fa­ři pojem a není divu, že jeho život­ní pří­běh inspi­ro­val fil­ma­ře k nato­če­ní fil­mu. Tvůrci před­po­klá­da­li, že nato­čit film o zná­mé osob­nos­ti je divác­ky při­taž­li­vé a k atrak­tiv­nos­ti měla při­spět i atmo­sfé­ra při sur­fař­ských závo­dech. Oficiální text dis­tri­bu­to­ra: Film je nato­če­ný pod­le život­ní­ho pří­bě­hu talen­to­va­né­ho sur­fa­ře, jehož styl dodnes obdi­vu­jí tisí­ce fanouš­ků divo­kých...

Autor:
RAM0

Richard Armitage

Richard Crispin Armitage (* 22. srp­na 1971, Leicester, Velká Británie) je brit­ský herec.   Proslavil se zejmé­na ztvár­ně­ním posta­vy Johna Thorntona ve čtyř­díl­né adap­ta­ci romá­nu North and South od ang­lic­ké spi­so­va­tel­ky Elizabeth Gaskellové.

Autor:
fff0

15. Festival francouzského filmu začíná již dnes, bude zahájen projekcí posledního filmu Clauda Millera

Festival fran­couz­ské­ho fil­mu bude slav­nost­ně zahá­jen v praž­ském kině Lucerna ve čtvr­tek 22. lis­to­pa­du zvlášt­ním uve­de­ním fil­mu Thérèse Desqueyroux, kte­rý je posled­ním sním­kem fran­couz­ské­ho reži­sé­ra Clauda Millera. V hlav­ních rolích his­to­ric­ké­ho dra­ma­tu exce­lu­jí Audrey Tautou, Gilles Lellouche a Anaïs Demoustier. Festival pro­jek­cí toho­to sním­ku na slav­nost­ním zahá­je­ní vzdá poctu význam­né­mu tvůr­ci, kte­rý zemřel letos...

Autor:
7Psych0

Sedm psychopatů - 60 %

Jestli se scé­ná­ře píšou pod­le recep­tu, kte­rý nám před­vá­dí scé­náris­ta Marty (Colin Ferrell), pak to musí být dost stras­tipl­ná prá­ce. Teprve vlast­ní drs­né zážit­ky, hro­ma­da mrt­vol a psy­cho­pa­ti za kaž­dým rohem dáva­jí tu správ­nou míru inspi­ra­ce pro tvor­bu scé­ná­ře. Nebo to tak není?

Autor:
movies_the_hobbit_soundtrack_artwork_20

Soundtrack k Hobitovi je už na internetu

  Hobit a jeho (ne)očekávaná ces­ta na fil­mo­vé plát­no svě­to­vých kin se blí­ží! Už za pár týd­nů se dočká­me! Zpříjemněte si svůj dýchá­nek v pod­ve­čer skvě­lým a navíc celým soun­d­trac­kem k fil­mu The Hobbit: An Unexpected Journey. Kliknutím na obrá­zek se dosta­ne­te k odka­zu. Jinak je ke sta­že­ní i na ULOZTO a CZSHARE.  

Autor:
RR0

Raubíř Ralf - 70%

Tvůrci fil­mu pro děti vsa­di­li na nápad vyu­žít počí­ta­čo­vé hry jako pro­stor pro ani­mo­va­ný pří­běh pro děti a udě­la­li dob­ře. Hlavním hrdi­nou je Ralf, kte­rý si pros­tě svou pova­hou a pří­stu­pem k život­ním situ­a­cím musí na svou stra­nu zís­kat kaž­dé cit­li­vé divác­ké srd­ce. Ralf je padou­chem z video­hry Fix-It Felix Jr. z osm­de­sá­tých let a jeho...

Autor:
Asterx0

Asterix a Obelix ve službách jejího veličenstva - 40%

Není od věci, že jsem se dostal na pro­za­tím posled­ní­ho Asterixe v rám­ci neděl­ní sle­vy, kdy mís­to 249 Kč  stál 3D film pou­ze 100 Kč.. Ráno bylo kino plné dětí, fron­ty před poklad­na­mi, fron­ty před vstu­pem, ale na Asterixe plno neby­lo. A už víte proč? Protože to je sla­bý film. V porov­ná­ní s prv­ním fil­mem, kdy...

Autor:
r_cottonbrooklyn_m0

Brooklynský klub vrahů - 70 %

Zatímco James Bond opět září v doce­la úspěš­ném bijá­ku Skyfall na plát­ně kin, zavzpo­mí­nej­me si  na sta­ré dob­ré časy, kdy jsme měli v obý­vá­cích jen čer­no­bí­lé tele­vi­ze a byli vděč­ni za kaž­dý víken­do­vý kou­sek ze zahra­nič­ní pro­duk­ce, ať už se jed­na­lo o samu­raj­ské sním­ky z Japonska, hroz­ně nada­bo­va­né fil­my z Polska či zná­mé Mayovky z NDR (SSSR vynech­me...

Autor:
MZO0

„MUŽ Z OCELI“ UVEDENÍ DO KIN PŘÍŠTÍ LÉTO VE 3D

PRAHA, 8. lis­to­pa­du 2012 – Warner Bros. Pictures a Legendary Pictures ozná­mi­li, že reži­sér Zack Snyder při­pra­vu­je akč­ní dob­ro­druž­ný film „Muž z oce­li“, kte­rý bude ve vybra­ných kinech  uve­den ve 3D i 2D a IMAX®. Fanoušci super­hr­di­nů tak mají jedi­neč­nou šan­ci vidět film ve for­má­tu, kte­rý si sami vybe­rou. Snyder uve­dl: „Film bude vizu­ál­ně pou­ta­vým...

Autor:
fff0

15. Festival francouzského filmu v České republice (22. – 28. 11. 2012)

Festival fran­couz­ské­ho fil­mu jako hlav­ní část své­ho pro­gra­mu uve­de deset před­pre­mi­é­ro­vých titu­lů, v jejichž čele sto­jí letoš­ní Zlatou pal­mou z Cannes oce­ně­né dra­ma Láska, dále vzdá poctu výji­meč­né­mu uměl­ci – stě­žej­ní­mu reži­sé­ro­vi fran­couz­ské nové vlny Alainu Resnaisovi a při­po­me­ne tvor­bu nemé­ně atrak­tiv­ní­ho reži­sé­ra Leose Caraxe. O Cenu divá­ků se utka­jí nej­no­věj­ší titu­ly vybra­né čes­ký­mi...

Autor:
82nd Annual Academy Awards0

Kristen Stewart

Kristen Jaymes Stewartová (* 9. dub­na 1990, Los Angeles, Kalifornie) je ame­ric­ká fil­mo­vá a tele­viz­ní hereč­ka. Je zná­má z fil­mů Úkryt, Zathura: Vesmírné dob­ro­druž­ství, Na úze­mí žen, Zábavný park, Útěk do divo­či­ny, Prokletí domu slu­neč­nic a Stmívání.Obsah   Osobní život   Kristen Stewart se naro­di­la a vyrůs­ta­la v Los Angeles v Kalifornii. Její otec, John Stewart, je...

Autor:
RR0

Raubíř Ralf - popis hlavních postav

Raubíř Ralf: Být zápo­rák ješ­tě nezna­me­ná být nega­tiv­ní Ralf je těž­ko­pád­ný osa­mě­lý niči­tel, jehož vel­ké a sil­né ruce umě­jí roz­bít coko­li si zama­ne. Po dobu tři­ce­ti let den za dnem dělá padou­cha v arká­do­vé hře Fix-it Felix Jr. Ale je stá­le těž­ší a těž­ší milo­vat svou prá­ci, když ho kvů­li ní nikdo nemá rád....

Autor:
RR0

ZAJÍMAVOSTI O FILMU - Raubíř Ralf

TVAROVÁNÍ – Tvůrci fil­mu odli­ši­li tři her­ní svě­ty fil­mu zčás­ti také tím, že kaž­dé­mu při­řa­di­li cha­rak­te­ris­tic­ký tvar. Hra Fix-It Felix Jr. sestá­vá pře­váž­ně z pra­vo­úh­lých prv­ků, Hero’s Duty ve svém svě­tě zapra­co­vá­vá motiv troj­ú­hel­ní­ků a Sugar Rush se odka­zu­je na kru­hy. BOK PO BOKU – Většina dia­lo­gů pro ani­mo­va­né fil­my se natá­čí oddě­le­ně...

Autor: