Měsíční archiv Říjen 2012

Stopy0

Stopy zmizelých (The Burrowers) 2008

Mám cel­kem rád wes­ter­ny, tedy, roz­hod­ně ne všech­ny, ba prá­vě nao­pak, vět­ši­nu wes­ter­nů rád nemám, pro­to­že se pod­le mého názo­ru jed­ná o kli­šo­id­ní pří­běhy plné tuc­to­vé záplet­ky. Pak je tu ale něko­lik málo sním­ků, kte­ré jsou napros­to geni­ál­ní (Leoneho wes­ter­ny). Podobně to mám i s horo­ry. A prá­vě sto­py zmi­ze­lých jsou tro­chu netra­dič­ní kom­bi­na­cí...

Autor:
SVP0

Severský filmový podzim – Praha, Ostrava, Brno, Choceň, Žamberk

14. – 18. lis­to­pa­du | Praha kino Atlas,15. – 18. lis­to­pa­du | Ostrava, 14. – 29. 11. Choceň, 6. – 9. pro­sin­ce | Brno, 7. – 8. pro­sin­ce | Žamberk,       Již potře­tí zaví­tá do čes­kých a morav­ských kin SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM. Filmový fes­ti­val s tím­to názvem pořá­dá Severský fil­mo­vý klub, o. s....

Autor:
a-night-to-remember-aw0110

A night to remember - 75%

Filmů, věnu­jí­cích se nej­pro­sla­ve­něj­ší námoř­ní kata­stro­fě všech dob - poto­pe­ní zao­ce­án­ské­ho par­ní­ku Titanic, bylo nato­če­no mra­ky. Snad všech­ny do jed­no­ho - včet­ně vel­ko­roz­počto­vé­ho Cameronova trhá­ku - zatáh­ly na palu­bu obří lodi zami­lo­va­nou dvo­ji­ci, kte­rá zde pro­ži­je svo­ji osu­do­vou lás­ku. Je to z vět­ší čás­ti pocho­pi­tel­né, osud nešťast­né­ho pla­vi­dla a mýty, obe­stí­ra­jí­cí jeho...

Autor:
cg_060

Recenze: Bojovnice – 65%

Na pří­běh celo­ve­čer­ní­ho debu­tu reži­sé­ra Davida Wnendta Bojovnice (Die Kriegerin), jed­no­ho ze sním­ků letoš­ní­ho Das Filmfestu, se dá nahlí­žet ze dvou úhlů pohle­du. Jeden z nich při­ta­ká­vá pozor­nos­ti, kte­rou na sebe str­há­vá dva­ce­ti­le­tá neo­na­cist­ka Marisa, co se nako­nec obrá­tí pro­ti ide­o­lo­gii, jež ji „vycho­va­la“. Její morál­ní dospí­vá­ní fas­ci­nu­je pou­ze čás­teč­ně, neboť...

Autor:
Koza010

Kozí příběh se sýrem - 62%

Kozí sýr může být gur­mán­ská lahůd­ka nebo také důvod, proč nato­čit dět­ský film. V pohád­ko­vém krá­lov­ství je na sýrech závis­lý král, kte­rý pro svůj mls­ný jazý­ček hod­lá ochut­nat sýry ze všech kou­tů svě­ta a obě­tu­je pro to vše­chen svůj maje­tek včet­ně krá­lov­ské koru­ny. Sýr vyrá­bí také Kuba, kte­rý se usa­dil v pohád­ko­vém krá­lov­ství...

Autor:
ACFK_dva_nula_010

Recenze: Dva nula – 80%

Začalo to návště­va­mi fot­ba­lo­vých utká­ní, setká­vá­ním s divá­ky, a pokra­čo­va­lo výbě­rem něko­li­ka adep­tů, kte­ré bylo tře­ba pozvat na der­by mezi Spartou a Slavií, „napích­nout“ je přes mik­ro­por­ty, namí­řit na ně objek­ti­vy kamer a během utká­ní sle­do­vat jejich cho­vá­ní. Výsledkem má být, pod­le slov tvůr­ců, spo­le­čen­ská kome­die, ve kte­ré „humor a auten­tič­nost vítě­zí 2:0“. Předpokládá se,...

Autor:
328374-original1-f40tb0

Nový český film VŠIVÁCI hlásí hotovo!

Režisér Roman Kašparovský koneč­ně řekl závě­reč­né „Stop!“ a tím ukon­čil posled­ní dotáč­ku k své­mu celo­ve­čer­ní­mu debu­tu Všiváci. A neby­la to úpl­ně běž­ná dotáč­ka, pro­bí­ha­la ve více než 5.000 km vzdá­le­ném Afghánistánu. Roman Kašparovský natá­čel posled­ní scé­ny s her­ci Ondřejem Vetchým a Ondřejem Malýmv pro­vin­cii Lógar na základ­ně Shank. Jejich fil­mo­vé posta­vy jsou totiž vojá­ci, pří­sluš­ní­ci čes­ké...

Autor:
sam-raimi-Sinful-Celluloid0

SAM RAIMI

SAM RAIMI , cha­rak­te­ris­tic­ký svým ori­gi­nál­ním fil­mař­ským sty­lem a smys­lem pro humor, je zná­mý pře­de­vším jako sce­náris­ta a reži­sér kul­tov­ní­ho horo­ro­vé­ho fil­mu The Evil Dead, kte­rý zazna­me­nal oka­mži­tý úspěch po pre­mi­é­ře na fes­ti­va­lu v Cannes v roce 1982. Následovala též úspěš­ná horo­ro­vá kome­die Smrtelné zlo 2. Raimi zakon­čil tri­lo­gii horo­ro­vou fan­ta­sy Armáda tem­not. Tato tri­lo­gie...

Autor:
Kyra Sedgwick-02030

KYRA SEDGWICK

KYRA SEDGWICK je zná­mou diva­del­ní, fil­mo­vou a tele­viz­ní hereč­kou, kte­rá si zís­ka­la srd­ce mno­ha divá­ků a vyso­ké uzná­ní kri­ti­ky. Postava poli­cej­ní náčel­ni­ce Brendy Leigh Johnson dob­ře zná­ma z tele­viz­ní­ho seri­á­lu “Uzavřený pří­pad”, za kte­rý zís­ka­la Zlatý gló­bus a cenu Emmy. Sedmkrát byla nomi­no­va­ná na Zlatý gló­bus, čty­ři­krát na Emmy a sedm­krát na cenu SAG. Momentálně...

Autor:
Bretislav_Pojar0

Břetislav Pojar

Břetislav Pojar (7. říj­na 1923, Sušice – 12. říj­na 2012, Praha) byl čes­ký sce­náris­ta, reži­sér, výtvar­ník ani­mo­va­né­ho fil­mu a pro­fe­sor na FAMU.

Autor:
Melies0

Georges Méliès

Georges Méliès (8. pro­sin­ce 1861, Paříž – 21. led­na 1938, Paříž) byl fran­couz­ský fil­mo­vý reži­sér a význam­ný prů­kop­ník fil­mu. Narodil se v boha­té rodi­ně maji­te­le obuv­nic­ké fir­my. Po vystu­do­vá­ní lycea a roku vojen­ské služ­by nastou­pil v továr­ně své­ho otce i přes to, že měl vlo­hy pro malíř­ství. Během poby­tu v Anglii v roce 1884 jej zau­ja­lo eska­mo­tér­ství. V roce 1885 se...

Autor:
cesta0

Cesta na měsíc - (Voyage dans la Lune) - 75 %

Film fil­mo­vé­ho reži­sé­ra hra­ných fil­mů George Méliése pat­ří k zákla­dům fil­mo­vé his­to­rie. Poprvé se v kinech obje­vu­je celá barev­ná ver­ze zrestau­ro­va­né kopie, kte­rá byla dopl­ně­na o zvu­ky, ruchy i hud­bu. Cesta na měsíc se pro­mí­tá spo­lu s doku­men­tár­ním fil­mem Neobyčejná ces­ta. Z dneš­ní­ho pohle­du je pří­běh krát­ké­ho hran­né­ho fil­mu Cesta na Měsíc veli­ce jed­no­du­chý. Několik čle­nů...

Autor:
laCUra0

La Cara oculta (2011)

La Cara ocul­ta je pozo­ru­hod­ným fil­mem reži­sé­ra Andrése Baize, kte­rý toho na svém kon­tě zrov­na moc nemá. O to více ten­to sní­mek vynik­ne, neboť já osob­ně jsem od toho­to díla neměl pra­žád­ná oče­ká­vá­ní a nako­nec jsem byl vel­mi (pod­tr­že­no), vel­mi pře­kva­pen (a to, pro­sím, pozi­tiv­ně). Dirigent Adrian je vel­mi úspěš­ný umě­lec, má i půvab­nou...

Autor:
Citizen Khan, BBC1 sitcom0

Citizen Khan (tv seriál, 2012)

Nejsem zrov­na typic­ký seri­á­lo­vý divák - i když, ruku na srd­ce, jak tako­vý divák vypa­dá? - nicmé­ně o brit­ském sit­co­mu Citizen Khan tu roz­hod­ně musím něco napsat, neboť se mi vel­mi dob­ře tre­fil do vku­su. V zása­dě je to ori­gi­nál­ně neo­ri­gi­nál­ní seri­ál. Neoriginalita spo­čí­vá v tom, že těží z kla­sic­kých sit­co­mů a typic­ké­ho brit­ské­ho humo­ru, ori­gi­na­li­ta...

Autor:
Revolutionary Road0

Nouzový východ - 80%

Bílý domek na mír­ném sva­hu u lesa, zastři­že­né túje u ces­ty, krás­ná man­žel­ka v domác­nos­ti lás­ky­pl­ně peču­jí­cí o solid­ně vydě­lá­va­jí­cí­ho man­že­la úřed­ní­ka, dvě děti v naškro­be­ných šatič­kách - chla­pe­ček  a hol­čič­ka. Americký sen pade­sá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí. Jenomže něco tu zjev­ně nefun­gu­je.   Potkali se na jed­nom večír­ku, ona tajem­ná fem­me fata­le, ochot­nic­ká hereč­ka, sní­cí o tom,...

Autor:
151normal0

Kletba z temnot (2012) - 45%

  Kletba z tem­not není urči­tě film pro milov­ní­ky sta­rých věcí z ble­ší­ho trhu. Mohl by je totiž defi­ni­tiv­ně odra­dit si na něm ješ­tě někdy něco kou­pit. Co kdy­by měl někte­rý z nich tu smůlu a sta­lo se mu totéž co malé Emily? Že by nara­zil na skříň­ku, kte­rá byla vyro­be­ná pro tem­né­ho démo­na...

Autor:
kozi-pribeh-jpg0

Kozí příběh se sýrem - O filmu

  Koza s hla­sem Jiřího Lábuse se vra­cí v novém pří­bě­hu Do kin se v čes­ké ani­mo­va­né 3D kome­dii Kozí pří­běh se sýrem vra­cí oblí­be­ná posta­va pro­s­to­ře­ké Kozy s hla­sem Jiřího Lábuse. V roce 2008 se prv­ní počí­ta­čo­vě ani­mo­va­ný film u nás i v celé střed­ní Evropě s názvem Kozí pří­běh: Pověsti sta­ré Prahy stal hitem. V kinech ho shlédlo...

Autor:
cover0

Resident Evil: Zatracení - 50 %

 Mezitím, co v kinech opět řádí Milla Jovovich coby drs­ná Alice v pokra­čo­vá­ní hra­né fil­mo­vé série RESIDENT EVIL od reži­sé­ra Paul W. S. Andersona, kte­rý doká­zal ze sluš­né­ho béč­ka sklouz­nout do uto­pie plné sra­ček, nato­čil v zemi vychá­ze­jí­cí slun­ce Makoto Kamiya svůj dru­hý CGI počin z ani­mo­va­né­ho svě­ta Biohazardu. Po prv­ním CGI sním­ku z roku 2008...

Autor:
Rijen0

Přemiéry říjen 2012

04. 10. 12 - Cesta do lesa Honza Marák (Tomáš Hanák) dáv­no rezig­no­val na kari­é­ru „ajťá­ka“ a kou­pil cha­lu­pu na kon­ci malé ves­ni­ce, kde se zabyd­lel se svo­ji ženou Markétou (Bára Schlesinger), dce­rou Anynou (Anna Linhartová) a synem Sayenem (Vojta Vovesný). Honza pra­cu­je v lese jako pomoc­ný děl­ník, spra­vu­je ces­ty, oplo­cen­ky, těží dře­vo, pomá­há lesá­kům....

Autor:
kletba0

Kletba z temnot (Possession) - 45%

Nekupujte si žád­nou tajem­nou sta­rou skříň­ku! Po svě­tě se totiž jed­na tako­vá dře­vě­ná skříň­ka potu­lu­je  a už doká­za­la pár lidem pořád­ně zni­čit život. Alespoň tak to vypa­dá, když se půjde­te podí­vat na film Kletba z tem­not. Už úvod­ní scé­na, kdy tajem­né síly ukry­té ve skříň­ce dají pořád­ně za vyu­če­nou jed­né nespo­ko­je­né maji­tel­ce,...

Autor:
TOCD0

TOM CRUISE A EMILY BLUNT VTRHNOU DO KIN V NOVÉM SCI FI THRILLERU 14. BŘEZNA 2014

REŽISÉREM FILMU NA MOTIVY NOVELY „ALL YOU NEED IS KILL“ JE DOUG LIMAN.  Praha, 2. říj­na 2012 – 14. břez­na 2014 uve­dou spo­leč­nos­ti Warner Bros. Pictures, Legendary Pictures a Village Roadshow Pictures při­pra­vo­va­ný epic­ký sci‑fi thriller pod­le nove­ly All You Need is Kill s Tomem Cruisem a Emily Blunt v hlav­ních rolích. Tuto zprá­vu dnes ozná­mi­li...

Autor:
review_prometheus-e13389531806240

PROMETHEUS již brzy v rozšířené verzi na Blu-ray a DVD.

  Epické sci-fi dob­ro­druž­ství Ridleyho Scotta PROMETHEUS vychá­zí již 10. říj­na v 3-diskové sbě­ra­tel­ské edi­ci na 3D Blu-ray, na 1-diskovém 2D Blu-ray a DVD.  Pro fanšmej­k­ry je ješ­tě mož­nost pře­ob­jed­nat si PROMETHEUS TO ALIEN EVOLUTION (SPACE JOCKEY) SPECIÁLNÍ limi­to­va­nou sbě­ra­tel­skou edi­ce až s 9 Blu-ray dis­ky. Sběratelská edi­ce obsa­hu­je více než sedm hodin bonu­so­vé­ho mate­ri­á­lu...

Autor: