Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmové premiéry > 2012

2012

Mayský kalen­dář by měl dosáh­nout kon­ce své­ho tři­nác­té­ho cyk­lu 21. pro­sin­ce 2012 a po tom­to datu už pod­le nej­mou­dřej­ších mužů této dáv­né civi­li­za­ce není nic. To samo­zřej­mě vybí­zí k otáz­ce: pokud kalen­dář nepo­kra­ču­je, co se pak bude dít?

 

Film 2012 uve­de spo­leč­nost FALCON a.s. do kin 12. lis­to­pa­du 2009

 

.

Když před mno­ha sta­le­tí­mi po sobě Mayové zane­cha­li svůj kalen­dář s jas­ným kon­co­vým datem, popsa­li také, co bude násle­do­vat. Do dneš­ních dní stej­nou věc obje­vi­li ast­ro­lo­go­vé, nume­ro­lo­go­vé odha­li­li vzo­ry, kte­ré ji před­po­ví­da­jí, geo­lo­go­vé míní, že už k ní dáv­no mělo dojít, a dokon­ce ani vlád­ní věd­ci nejsou schop­ni zaml­čet kata­stro­fu bib­lic­kých roz­mě­rů, kte­rá na naši pla­ne­tu čeká v roce 2012. Proroctví, na jehož počát­ku stá­li prá­vě Mayové, je nyní podrob­ně zazna­me­na­né, pro­dis­ku­to­va­né, roze­bra­né a pro­zkou­ma­né. V roce 2012 zjis­tí­me prav­du o před­po­ví­da­né povod­ni. A nemů­že­me říci, že jsme neby­li varo­vá­ni...

 Nápad na film 2012 se popr­vé zro­dil v hla­vě sce­náris­ty, pro­du­cen­ta a skla­da­te­le Haralda Klosera, sce­náris­tic­ké­ho part­ne­ra Rolanda Emmericha, tvůr­ce mno­ha kasov­ních bloc­kbas­te­rů. „Každá civi­li­za­ce na země­kou­li si vyprá­vě­la mýtus o povod­ni svě­ta,“ pro­hla­šu­je Kloser. „Situace je zlá, spo­leč­nost je v roz­kla­du a pla­ne­ta pros­tě zaří­dí nový začá­tek. Někteří z lidí dosta­nou šan­ci zalo­žit novou kul­tu­ru, novou spo­leč­nost, novou civi­li­za­ci.“

 Scénář, kte­rý KloserEmmerich napsa­li, je v mno­ha ohle­dech tím nej­vel­ko­le­pěj­ším pro­jek­tem, o jehož ztvár­ně­ní se Emmerich do této chví­le poku­sil. Aby ho mohl trans­for­mo­vat do fil­mo­vé podo­by, musel zkom­bi­no­vat spe­ci­ál­ní a vizu­ál­ní efek­ty, což, jak sám reži­sér tvr­dí, mu umož­ni­lo se svo­bod­ně roz­ho­do­vat o tom, jakým nej­lep­ším způ­so­bem danou scé­nu ztvár­nit.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,96263 s | počet dotazů: 239 | paměť: 53228 KB. | 27.11.2021 - 19:07:11