Měsíční archiv Červenec 2008

Tři barvy: Červená (Trois Couleurs: Rouge)0

Tři barvy: Červená (Trois Couleurs: Rouge)

Třetí barva fran­couz­ské vlaj­ky vyja­dřu­je bra­tr­ství. Poslední film Krzysztofa Kiéslowského s jeho tri­lo­gie Tři bar­vy je však s tím­to téma­tem spo­jen jen vel­mi vol­ně. Podstatu bra­tr­ství se mu však přes­to poda­ři­lo vystih­nout, i když občas jen s obtíž­nou pocho­pi­tel­nos­tí a nepa­tr­ný­mi názna­ky.

Autor:
Tři barvy: Bílá (Trois Couleurs: Blanc)0

Tři barvy: Bílá (Trois Couleurs: Blanc)

Druhý film z tri­lo­gie Krzysztofa Kiéslowského, kte­rý navo­zu­je aso­ci­a­ce barva­mi fran­couz­ské vlaj­ky a revo­luč­ním hes­lem Volnost, rov­nost, bra­tr­ství. Tento film je hlav­ně sati­rou na dobo­vé pomě­ry v Polsku, ale uka­zu­je i slo­ži­tost komu­ni­ka­ce mezi lid­mi a vypo­ví­dá o sta­vu dneš­ní spo­leč­nos­ti.

Autor:
Recenze: Sex ve městě0

Recenze: Sex ve městě

Čtveřice kama­rá­dek z New Yorku, kte­ré se kdy­si roz­hod­ly, že si budou uží­vat sex stej­ně nevá­za­ně jako muži, se po šes­ti úspěš­ných sezó­nách v tele­vi­zi vra­cí – a rov­nou na plát­na kin. Jsou star­ší, klid­něj­ší, ztra­ti­ly tro­chu ze své­ho sar­kas­mu a nad­hle­du, ale pořád jim to slu­ší.

Autor:
Temný úsvit - Mohlo to vyjít jen na VHS. A tak buďme rádi aspoň za to DVD.0

Temný úsvit - Mohlo to vyjít jen na VHS. A tak buďme rádi aspoň za to DVD.

Dieter Dengler snil už jako malý o tom, že se bude vzná­šet v obla­cích. Přesněji řeče­no, vzná­šet a kro­pit. Jen málo­ko­mu se poštěs­tí zhmot­nit dět­ská přá­ní, Dieterovi však ano. V ces­tě za kok­pi­tem nevá­há opus­tit němec­kou vlast, při­jmout ame­ric­ké občan­ství a při­hlá­sit se do poho­to­vost­ní jed­not­ky USA. V Severním Vietnamu mezi­tím vrcho­lí váleč­né nepo­ko­je a na mla­dé­ho...

Autor:
Kung Fu Panda0

Kung Fu Panda

Když máte rádi ani­mo­va­né fil­my, když máte rádi fil­my o bojo­vých umě­ních a dozví­te se, že se chys­tá ani­mo­va­ný film o bojo­vých umě­ních, začne­te ská­kal rados­tí tak vyso­ko, že máte v ofi­ně kous­ky omít­ky. I mě zapla­vi­lo nefal­šo­va­né a pocti­vé nad­še­ní, když jsem se dozvě­děl o Kung Fu Pandě. Jenže to sebou při­ná­ší jeden pro­blém. Aniž bych...

Autor: