Měsíční archiv Červen 2008

KLUB SRÁČŮ (KEVIN AND PERRY GO LARGE)0

KLUB SRÁČŮ (KEVIN AND PERRY GO LARGE)

Pokud jste vidě­li fil­my od tvůr­ce MR. BEANA, tak ten­to film Vás zaru­če­ně poba­ví ješ­tě víc. Je to vel­mi zná­má kome­die v řadách tee­nage­rů, ale nejen mezi nimi. Komedie KLUB SRÁČŮ je pro toho, kdo se u fil­mu umí pořád­ně odvá­zat, poba­vit a zby­teč­ně nad někte­rý­mi situ­a­ce­mi nepře­mýš­lí, tvůr­ci tím­to sním­kem oprav­du nezkla­ma­li,...

Autor:
The Forbidden Kingdom0

The Forbidden Kingdom

The Forbidden Kingdom mělo smůlu. Na jed­nu stra­nu jeho ohlá­še­ní vyvo­la­lo nad­še­ní, pro­to­že se v něm měly popr­vé střet­nout dvě asij­ské hvězdy nej­vyš­ší záři­vos­ti – Jet Li a Jackie Chan, na té dru­hé byla spous­ta lidí oka­mži­tě roz­hod­nu­ta film odsou­dit, jeli­kož byli zkla­má­ni tím, že The Forbidden Kingdom mělo žánro­vě spa­dat do...

Autor: