Gangs of New York

Nemilosrdný New York deva­te­nác­té­ho sto­le­tí ote­ví­rá své brá­ny a vpouš­tí nás do svých smr­du­tých ulic plných nási­lí, pro­sti­tu­ce, zlo­dě­ji­ny, při­stě­ho­val­ců, gan­gů a odpad­ků. Ano, prá­vě tady se ode­hrá­vá pří­běh, v němž nechy­bí...Read more »

X - Men - Preview

Před tře­mi lety Bryan Singer při­ne­sl revo­lu­ci v žán­ru comic­so­vých adap­ta­cí. X-Meni se totiž od svých fil­mo­vých brat­říč­ků (Superman, Batman, Flash, Blade) pod­stat­ně liši­liRead more »

JEDEN SVĚT NESTAČÍ

Asi pří­liš nepře­že­nu, když napíšu, že 19. bon­dov­ka Jeden svět nesta­čí pro mě byla nej­o­če­ká­va­něj­ším fil­mem roku 2000.Read more »

Květnové premiéry

A je to tady, fil­mo­vé pre­mi­é­ry měsí­ce květ­na se na vás valí. Držte si klo­bou­ky, ten­to­krát je to jeden lep­ší film než dru­hý.Read more »

KLUB RVÁČŮ

Příběh je poměr­ně jed­no­du­chý. Jack si potr­pí na pěk­né šaty, má pří­jem­ně zaří­ze­ný byt ve sty­lu Ikea a pra­cu­je u auto­mo­bi­lo­vé spo­leč­nos­ti. Létá po svě­tě a vyšet­řu­je pří­či­ny auto­mo­bi­lo­vých nehod.Read more »

SVATÝ

Aranžmá fil­mu na mě zapů­so­bi­lo dojmem fran­ken­stein­ské oblu­dy, posklá­da­né z čás­tí dří­ve živých těl a zelek­tri­zo­va­né k umě­lé­mu křepče­ní. Základní sché­ma je špi­ón­sky až bon­dov­sky ladě­né, jenomže namís­to taj­ných slu­žeb, ať už...Read more »

Gangy v New Yorku - preview

Film Martina Scorseseho Gangy New Yorku se ode­hrá­vá v 60. letechRead more »

Větší než život

Film Larger Than Life je vděč­nou kome­dií, na kte­rou může­te bez obav jít s celou rodi­nou. Odpočinete si od nási­lí, spros­to­ty a tem­ných krvá­ků.Read more »

STAR TREK: PRVNÍ KONTAKT - Komentář

Další skvě­lý komen­tář 🙂Read more »

X-Men 2 - preview

Přestože ame­ric­ká pre­mi­é­ra fil­mu X-Men 2, pokra­čo­vá­ní kul­tov­ní­ho titu­lu X-Men, pod­le pro­slu­lé­ho comic­su stej­né­ho jmé­na, pro­běh­la už 5. úno­ra 2003, my se dočká­me až v květ­nu toho­to roku. Ale i tak, roz­hod­ně...Read more »

Bratrstvo neohrožených – Band of Brothers

Už i k nám se dostal na DVD nosi­čích skvost, kte­rý nesmí chy­bět ve sbír­ce žád­né­ho milov­ní­ka váleč­ných fil­mů.Read more »

Cesta do Fantazie

Nádherný japon­ský ani­mo­va­ný film o lás­ce, bozích a a fan­ta­ziiRead more »

Přehlídka

mikAki - sou­ro­ze­nec­ký dvoj­portrét, 10. - 12. 4. 2003Read more »