Březen v kinech

Nový pro­jekt na strán­kách kino­fi­la, kaž­dý měsíc vám naser­ví­ru­je­me pěk­nou por­ci chys­ta­ných pre­mi­ér. V tom­to měsí­ci je jich váž­ně dost, tak­že jde­me na to letem-světem.Read more »