Road to Perdition

Michael Sullivan (Hanks) je oblí­ben­cem Johna Rooneyho (Newman), míst­ní­ho kmo­t­ra. Rooney juni­or to ale těž­ce nese a je při­pra­ven udě­lat vše pro to, aby ho otec a celá „rodi­na“ vní­ma­la jako...Read more »

ŘETĚZOVÁ REAKCE

Není to ani špi­o­náž­ní thriller, ani fan­ta­zie o tech­no­lo­gii, kte­rá mění svět, ani napí­na­vá kri­mi­nál­ka s taju­pl­ným vra­hem, ani celo­ve­čer­ní rvač­ka či cvi­čeb­ni­ce bojo­vých umě­ní, natož abychom čeka­li myš­len­ko­vou hloub­ku nebo gene­rač­ní...Read more »

Ali

Něco co málo­kdo viděl a sto­jí za to, to vidět - film o osob­nos­ti jmé­nem Muhammad AliRead more »

Horizont události

Čím déle o Event Horizon pře­mýš­lím, tím méně se mi líbí - to je cel­ko­vý dojem z fil­mu, na kte­rý jsem se vlast­ně dost těšil a kte­rý v rekla­mě, obráz­cích a na poměr­ně dob­ře...Read more »