Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > 20 zvířat v 1 000 tečkách – Thomas Pavitte

20 zvířat v 1 000 tečkách – Thomas Pavitte

20Zvir
20Zvir

Jistě si kaž­dý vzpo­me­ne, že v době dět­ství se mu do ruky dostal obrá­zek, kte­rý vzni­kl tak, že se spo­ji­lo něko­lik teček. Obvykle sta­či­lo něko­lik tahů a jed­no­du­chý obrá­zek byl na svě­tě. Na začát­ku bylo jen něko­lik teček a na kon­ci pře­kva­pe­ní v podo­bě již kon­krét­ní­ho obry­su. Vždy jsme byli zvě­da­ví, co se za teč­ka­mi skrý­vá.

Podobnou mož­nost nechat se pře­kva­pit a obje­vo­vat tajem­ství spous­ty teček nabí­zí tato kni­ha vyda­ná nakla­da­tel­stvím Computer press, kdy na vás čeká 20 zví­řat v 1000 teč­kách. Vytvoření obra­zu již není tak jed­no­du­ché, neboť na vás roz­hod­ně neče­ka­jí jed­no­du­ché obry­sy obráz­ků, ale stí­no­va­ná díla.

Obrňte se trpě­li­vos­tí, najdě­te si vhod­né pero či tuž­ku, jejichž hrot by neměl být pří­liš sil­ný, a již se může­te pus­tit do díla.

Vždy začně­te čís­lem jed­na a spo­juj­te čís­li­ce tak, jak jdou po sobě, nemě­li bys­te pře­ska­ko­vat ani se vra­cet. Tečky jsou barev­ně odli­še­ny, což slou­ží k lep­ší ori­en­ta­ci při prá­ci. Obraz nevy­tvo­ří­te za pár minut, tudíž si na něj vyhraď­te dosta­tek času a pak již jen nech­te pra­co­vat svou fan­ta­zii a hádej­te, co se vám rodí pod ruka­ma, což může být dob­rá zába­va pro celou rodi­nu. Jakmile dojde­te do cíle – k čís­lu 1 000, bude­te mít pod ruka­ma uni­kát­ní umě­lec­ké dílo, kte­ré může­te nechat v této podo­bě, vytrh­nout si jej z kni­hy a tře­ba někam vysta­vit. V pří­pa­dě zájmu si jej může­te ješ­tě dovy­bar­vit.

Základním před­po­kla­dem pro prá­ci je urči­tě trpě­li­vost a také dob­rý zrak, neboť čísíl­ka jsou oprav­du malá a občas najít, kde se nachá­zí dal­ší čísíl­ko, je div ne detek­tiv­ní prá­ce. Někdy vám půjde prá­ce pěk­ně od ruky, mís­ty se může­te nao­pak zara­zit a hle­dat dal­ší teč­ku k pro­po­je­ní ve změ­ti mno­ha čísel. Ale výsled­ný obraz, kte­rý zís­ká­te na úpl­ném kon­ci, za tu náma­hu roz­hod­ně sto­jí, tak­že se nenech­te odra­dit.

Autorem kni­hy je Thomas Pavitte, kte­rý pra­cu­je jako gra­fic­ký desig­nér a pochá­zí z Nového Zélandu a rád expe­ri­men­tu­je. Nedávno se začal zabý­vat mož­nos­tí netra­dič­ních a desig­nér­ských smě­rů, kdy vyu­ži­tím jed­no­du­ché tech­ni­ky doká­že vytvo­řit slo­ži­tá umě­lec­ká díla. I na zákla­dě toho­to zájmu vznik­la mimo jiné tato kni­ha. Na kon­tě má autor i nej­slo­ži­těj­ší spo­jo­vač­ku všech dob, kte­rá obsa­hu­je 6 239 teček, kte­ré když spo­jí­te, tak dosta­ne­te obraz Mony Lisy, ale bude­te muset této peč­li­vé prá­ci spo­jo­vá­ní teček věno­vat asi devět hodin času.


Autor: Thomas Pavitte

Nakladatelství: Computer press

Počet stran: 48

Žánr: hob­by, výtvar­né umě­ní

Datum vydá­ní: 21.11.2016

Knihu lze zakou­pit na strán­kách nakla­da­tel­ství Albatros Media

Hodnocení: 85 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,84506 s | počet dotazů: 244 | paměť: 56683 KB. | 02.07.2022 - 03:26:55