Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > Zajímavosti > 20 nejlepších seriálů dvacetiletí (2. část)

20 nejlepších seriálů dvacetiletí (2. část)

HRa
HRa
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tentokráte se podí­vá­me na zou­bek dru­hé pěti­ci seri­á­lo­vých per­li­ček, kte­ré mezi lety 2001-2020 bráz­di­ly tele­viz­ní­mi a počí­ta­čo­vý­mi obra­zov­ka­mi. Před týd­nem jsme odstar­to­va­li méně zná­mý­mi poči­ny, dnes pokra­ču­je­me slav­něj­ší­mi díly.


Hra o trůny (Game of Thrones, 2011-2019)

Nejvelkolepější seri­ál

Kdo by neznal dnes už legen­dár­ní GoTéčko nebo­li krva­vý boj o Západozemí. Vpravdě epic­ký pří­běh plný suro­vé­ho poli­ti­ka­ře­ní, sou­bo­jů, bitev, vizu­ál­ně pod­ma­ni­vých svě­tů a pro­pra­co­va­ných postav. Každý si tu samo­zřej­mě vybe­re své favo­ri­ty, pro mě byli hlav­ní­mi hvězda­mi toho­to tři­a­se­dm­de­sá­ti­díl­né­ho spek­tá­klu Tyrion a Jaime Lannisterovic.

Během osmi sérií tu bylo i pár méně záživ­ných dějo­vých odbo­ček a ke kon­ci už pře­de­vším logič­nost nešty­mo­va­la jako dří­ve, ale pokud vez­me­me seri­ál jako celek, dosta­li jsme roz­máchlou fan­ta­sy šou, o níž se nám v tele­viz­ním svě­tě před lety ani nesni­lo.


Ve jménu vlasti (Homeland, 2011-2020)

Nejlepší politicko-špionážní seri­ál

Neznám blyš­ti­věj­ší­ho kous­ku, kte­rý by tak uvě­ři­tel­ně mapo­val zahra­nič­ní poli­ti­ku Spojených stá­tů. Během osmi let jsme s agen­ty CIA Carrie Mathison a Saulem Berensonem nakouk­li pod poklič­ku zapekli­tých vzta­hů s Íránem, Pákistánem, Afghánistánem či Ruskem. Tvůrci nás zavlek­li rov­něž do Německa a někte­ré série pocho­pi­tel­ně pat­ři­ly domá­cí­mu dění v USA.

Na roz­díl od podob­ně ladě­né­ho Domu z karet, jenž s při­bý­va­jí­cí­mi řada­mi uva­dal, až nako­nec jakož­to fraš­ka upa­dl v zapo­mně­ní, Homeland se svou závě­reč­nou sezó­nou dosá­hl vrcho­lu sou­čas­né tele­viz­ní tvor­by.


Narcos (2015-2017)

Nejlepší seri­ál o dro­go­vém pod­svě­tí

Poutavé odvy­prá­vě­ní jed­né tem­né kapi­to­ly kolum­bij­ských dějin. První dvě řady pojed­ná­va­jí o zlo­či­nec­kém bos­so­vi Pablu Escobarovi a o jeho vál­ce s míst­ní­mi nezko­rum­po­va­ný­mi poli­cis­ty a s ame­ric­kým pro­ti­dro­go­vým úřa­dem DEA. Na auten­tič­nos­ti seri­á­lu při­dá­vá podob­nost postav se sku­teč­ný­mi akté­ry nebo pro­klá­dá­ní děje reál­ný­mi dobo­vý­mi zábě­ry.

Třetí řada je pak o kar­te­lu z Cali, Escobarově kon­ku­ren­ci. Ani tady ovšem seri­ál neztrá­cí nic ze své výji­meč­nos­ti, opět je to str­hu­jí­cí jíz­da.


Perníkový táta (Breaking Bad, 2008-2013)

Největší pro­mě­na hlav­ní posta­vy

Ne nadar­mo je Perníkový taťul­da pova­žo­va­ný za jeden z nej­lep­ších dra­ma­tic­kých seri­á­lů his­to­rie. Dílo z podob­né­ho soud­ku jako zmí­ně­ný Narcos, jen mís­to těch nej­moc­něj­ších kar­te­lů vyprá­ví Breaking Bad o sou­kro­mém byz­ny­su jed­no­ho (ne)obyčejného uči­te­le che­mie z Albuquerque v Novém Mexiku. Smrtelně nemoc­ný a vše­mož­né útra­py zaží­va­jí­cí Walter White se jed­no­ho dne roz­hod­ne dotáh­nout to na jed­no­ho z nej­vět­ších dro­go­vých baro­nů v širém kra­ji. Kamarádem do deš­tě mu bude v časech vzkvé­ta­jí­cích i v časech čas­to dosti krva­vých dro­go­vý dea­ler a býva­lý Walterův štu­dent Jesse Pinkman.


 

Volejte Saulovi (Better Call Saul, 2015-2021?)

Nejlepší dra­ma­tic­ký spin-off

Tvůrce Vince Gilligan má zkrát­ka dar vyprá­vět pří­běhy (ne)obyčejných smr­tel­ní­ků s vel­kou pou­ta­vos­tí. Hlavní posta­vou spion-offu Perníkového táty je vše­mi mast­mi maza­ný advo­kát Jimmy McGill. Toho může­te znát prá­vě z Breaking Bad jakož­to extra­va­gant­ní­ho a kra­pet pochyb­né­ho obháj­ce Saula Goodmana, kte­rým se poz­dě­ji stal. Bob Odenkirk tu jako neu­vě­ři­tel­ně vyna­lé­za­vý a pře­svěd­či­vý práv­ník roz­tá­čí oprav­do­vou herec­kou šou. Navíc je to bri­lant­ně nato­če­no, zkrát­ka „It’s all good, man“. Nezbývá, než se těšit na posled­ní 6. řadu, kte­rá by měla být vyslá­na do éte­ru v letoš­ním roce.

 

Photo © Home Box Office (HBO)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  20 nejlepších seriálů dvacetiletí


Autor je šéfredaktorem webu Pažót.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,77841 s | počet dotazů: 234 | paměť: 58230 KB. | 08.08.2022 - 16:29:08