Kritiky.cz > Seriály > Zajímavosti > 20 nejlepších seriálů dvacetiletí (1. část)

20 nejlepších seriálů dvacetiletí (1. část)

Pad

Za uply­nu­lých dva­cet let ušla tele­viz­ní tvor­ba pořád­ný lán ces­ty. Tvůrci dnes vymýš­le­jí pří­běhy a posta­vy, kte­ré mnoh­dy svou pro­pra­co­va­nos­tí, pou­ta­vos­tí a napě­tím str­čí do kapsy kdeja­ký fil­mo­vý biják. A rov­něž holly­wo­od­ská esa začí­na­jí s potě­še­ním ochut­ná­vat svět qua­li­ty TV, jak se hez­ky ang­lic­ky říká oprav­du kva­lit­ní seri­á­lo­vé podí­va­né.

Naši TOP 20 jsem roz­krá­jel na čty­ři rov­no­měr­né díly. První kou­sek této seri­á­lo­vé piz­zy je sesta­ven z méně zná­mých dra­mat, kte­rá se obvykle těší pra­ma­lé­mu zájmu širo­ké veřej­nos­ti. Tyto nedo­ce­ně­né poči­ny spo­ju­je také to, že vznik­ly poměr­ně nedáv­no a mohou se pyš­nit naším vyso­ce pres­tiž­ním oce­ně­ním.

Abychom pro vás jako již tra­dič­ně člá­nek co nej­ví­ce vyšper­ko­va­li, u kaž­dé­ho seri­á­lo­vé­ho díla nechy­bí podti­tul, čím je spe­ci­ál­ní v očích naší pažó­tí poro­ty.


The Fall (2013-2016)

Nejlepší seri­ál o honu na séri­o­vé­ho vra­ha

Privilegium odšpun­to­vat naši dva­cít­ku jsem udě­lil britsko-irskému ner­vy drá­sa­jí­cí­mu psy­cho­lo­gic­ké­mu kri­mi­nál­ní­mu dra­ma­tu The Fall. V zachmu­ře­ném Belfastu sle­du­je­me dva veli­ce inte­li­gent­ní jedin­ce. Prvním je vzor­ný otec Paul Spector v podá­ní Jamieho Dornana, jenž se v noci stá­vá stal­ke­rem a séri­o­vým vra­hem mla­dých žen. Druhou ústřed­ní posta­vou je ele­gant­ní komi­sař­ka Stella Gibson (Gillian Anderson), kte­rá se zahry­zá­vá do kaž­dé dal­ší sto­py a se svým týmem neú­nav­ně dýchá Paulovi na krk.

První dvě série jsou seri­á­lo­vým skvos­tem, Paul i Stella nás vpouš­tě­jí do svých živo­tů a jsme svěd­ky toho, jak se nad Paulem poma­lu sta­hu­jí mrač­na. Třetí řada nena­pl­ni­la vel­ká oče­ká­vá­ní, pokles­lo napě­tí, ale nako­nec pře­ci jen celý pří­běh uza­vře­la více než dob­ře.


Jedna noc (The Night Of, 2016)

Nejlepší soud­ní dra­ma

Vzorný štu­dent pákistán­ské­ho půvo­du Nasir Khan je obvi­ně­ný a násled­ně i obža­lo­va­ný z vraž­dy krás­né dív­ky, kte­rá jed­né newy­or­ské noci nastou­pi­la k němu do taxí­ku. Osmidílná mini­sé­rie nás pro­vá­zí vyšet­řo­vá­ním pří­pa­du, sbí­rá­ním důka­zů, poby­tem Nasira ve věz­ni­ci a jed­not­li­vý­mi dny soud­ní­ho pro­ce­su. Pokud bych měl dopo­ru­čit lahůd­ko­vé soud­ní dra­ma napříč fil­mo­vou a seri­á­lo­vou gala­xií, zvo­lil bych prá­vě Jednu noc.


Defending Jacob (2020)

Nejlepší rodin­né dra­ma

Když už jsme u těch soud­ních pro­ce­sů, pojď­me na nej­no­věj­ší počin naše­ho žeb­říč­ku, loň­skou mini­sé­rii Defending Jacob. Ta vyprá­ví o tom, kterak se spo­ko­je­nou a spo­řá­da­nou rodi­nou zatře­se obvi­ně­ní syna z vraž­dy spo­lu­žá­ka. Rodiče, kte­ré si zahrá­li Chris Evans a Michelle Dockery, i práv­ní­ci postup­ně odha­lu­jí tem­ná zákou­tí Jacobovy (Jaeden Martell) osob­nos­ti. Znamená to ovšem, že je sku­teč­ně vinen? Já už pro­zra­dím pou­ze, že jde o sil­ný záži­tek, kte­rým čas zce­la jis­tě nepro­mar­ní­te.


Ostré předměty (Sharp Objects, 2018)

Nejvíce vta­hu­jí­cí mini­sé­rie

Vskutku inten­ziv­ní záži­tek ser­ví­ru­je divác­tvu rov­něž osmi­díl­ná podí­va­ná Ostré před­mě­ty, v níž při­jíž­dí novi­nář­ka Camille Preaker (Amy Adams) pra­cov­ně do své­ho rod­né­ho měs­teč­ka Wind Gap ve stá­tě Missouri, aby odha­li­la sku­teč­nos­ti vraž­dy dvou mla­dých dívek. Pokud hol­du­je­te psy­cho­lo­gic­kým dra­ma­tům, trouf­nu si říci, že atmo­sfé­ra ame­ric­ké­ho malo­měs­ta vás hned od počát­ku zahák­ne jako ryb­ku na udič­ku a bude­te spo­leč­ně se skvě­lou Amy Adams odkrý­vat tajem­ství minu­los­ti i sou­čas­nos­ti.


The Deuce: Špína Manhattanu (The Deuce, 2017-2019)

Nejlepší dobo­vý seri­ál

Energická jíz­da od tvůr­ců pro­slu­lé­ho tele­viz­ní­ho poči­nu The Wire vyprá­ví hoř­ko­slad­ké pří­běhy postav, jejichž domo­vem je Manhattan sedm­de­sá­tých a osm­de­sá­tých let. V popře­dí jsou tu pro­sti­tut­ky, jejich čer­no­šští pasá­ci, homose­xu­á­lo­vé, poli­cis­té, mafi­á­ni či bar­ma­ni a jejich kaž­do­den­ní peri­pe­tie. Od dru­hé série pře­bí­rá hlav­ní roli postup­ný roz­voj por­no­prů­mys­lu.

The Deuce má drajv, díky někte­rým posta­vám občas nad­hled a tref­né hláš­ky a na kaž­dém rohu se to hemží nevšed­ním výra­zi­vem a neza­mě­ni­tel­nou into­na­cí čer­noš­ských pasá­ků. Vyšperkované dobo­vé kuli­sy a samo­zřej­mě výbor­né herec­ké výko­ny i krá­su. Září tu pře­de­vším James Franco v roli jed­no­va­ječ­ných dvoj­čat a Maggie Gyllenhaal. Potěšení pro oko zase dodá­va­jí Margarita Levijeva či Emily Meade.


Photo © BBC / Steffan Hill

Části seriálu:  20 nejlepších seriálů dvacetiletí


Autor je šéfredaktorem webu Pažót.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,06043 s | počet dotazů: 233 | paměť: 47001 KB. | 07.03.2021 - 03:21:58