Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > TV Tipy > 1968 milimetrů

1968 milimetrů

srpen
srpen

V roce 1968 se vyhro­til střet ide­jí s rea­li­tou

Rok 1968 byl pře­lo­mo­vý. Je to sym­bol spo­le­čen­ských, poli­tic­kých a kul­tur­ních pro­měn. Tří-dílný cyk­lus zachy­cu­je, jak stu­den­ti vyšli do ulic v západ­ním Německu, Francii, Polsku a do-žadovali se změ­ny. Americká měs­ta byla svěd­ky neví­da­ných pro­tes­tů pro­ti vál­ce ve Viet-namu, ale také pro­ti vlád­nou­cí­mu estab­lishmen­tu. Československo žilo nadě­jí praž­ské­ho jara. Mexická poli­cie vtrh­la do ulic a krva­vě potla­či­la stu­dent­ské nepo­ko­je, ame­ric­ká armá­da zma­sa­kro­va­la civil­ní oby­va­tel­stvo v Mỹ lai, v Americe byl zavraž­děn Martin Luther King a Bob-by Kennedy. Do Československa vje­ly tan­ky „spřá­te­le­ných“ armád. Projekt 1968 mm je film k 50. výro­čí sym­bo­lu „neko­neč­né“ pár­ty a nadě­je, kte­rá vyvr­cho­li­la koco­vi­nou. Rok 1968 na-kumuloval celo­svě­to­vé udá­los­ti, kte­ré by vysta­či­ly na něko­lik dese­ti­le­tí. Tento rok představu-je střet ide­jí s rea­li­tou a měl zásad­ní vliv na myš­le­ní násle­du­jí­cích gene­ra­cí. Cyklus při­ná­ší di-vácky atrak­tiv­ní a osob­ní obraz roku 1968 a na teh­dej­ší udá­los­ti se dívá skrz para­lel­ní, osob­ní pří­běhy – domá­cí zázna­my na 8mm film – a tedy nerecyklu­je již mno­ho­krát vidě­né obra­zy.

1.díl - Reformy, tan­ky a kuře­cí vývar                                       20. 8. ve 21.00 hodin na ČT2

Osm pro­ta­go­nis­tů divá­ky vez­me zpět časem, aby pro­zkou­ma­li poli­tic­ké udá­los­ti, kte­ré otřásly rokem 1968 - od násil­né­ho ukon­če­ní praž­ské­ho jara v Československu přes olym-pijské hry v Mexiku a viet­nam­ské pobře­ží během ofen­zí­vy Tet, až po náh­lou smrt Roberta Kennedyho v USA.

2.díl - Podprsenky, pan­te­ři a bari­ká­dy 22. 8. ve 21.05 hodin na ČT2

V roce 1968 kul­mi­no­va­ly i boje za prá­va žen, čer­no­chů, stu­den­tů a děl­ní­ků, za svo­bo­du slo­va. Vůdkyně ame­ric­ké femi­nis­tic­ké sku­pi­ny, bojov­ník Černých pan­te­rů, fran­couz­ský anar­chis­ta – kdo by lépe před­sta­vil pře­lo­mo­vou ener­gii roku 1968?

3.díl - Láska, sva­tí a roke­nrol                                                    24. 8. ve 21.00 hodin na ČT2

Co mají spo­leč­né­ho nábo­žen­ská komu­na v Itálii, ang­lic­ká rocko­vá sku­pi­na v Teheránu a vzdě­lá­va­cí film o sexu? Jsou brá­nou k pro­zkou­má­ní atmo­sfé­ry roku 1968: spi­ri­tu­a­li­ta, dro­gy, sex a rock and roll jsou nedíl­nou sou­čás­tí snů o nové, ote­vře­né spo­leč­nos­ti.

scé­nář a režie: Benjamin Cantu námět: Arik Bernstein dra­ma­tur­gie: Lucie Králová

výkon­ná pro­du­cent­ka: Kateřina Kovářová kre­a­tiv­ní pro­du­cent: Petr Kubica


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,79392 s | počet dotazů: 219 | paměť: 55373 KB. | 17.05.2022 - 10:17:56