Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > 1883 - Recenze prvního Yellowstonského prequelu

1883 - Recenze prvního Yellowstonského prequelu

Photo © Paramount Network
Photo © Paramount Network

   Taylor Sheridan má v posled­ních letech extrém­ně napil­no a zatím­co jeho celo­ve­čer­ní scé­náris­tic­ké a režij­ní poku­sy nejsou od Wind River kdo­ví­ja­ké, na tele­viz­ním poli se mu daří o pozná­ní lépe. Yellowstone s Kevinem Costnerem je po čtyřech sezó­nách v USA obrov­ský hit, Mayor of Kingstown se po prv­ní sezó­ně zařa­dil mezi to nej­lep­ší, co může­me na malé obra­zov­ce sle­do­vat a nema­lá oče­ká­vá­ní s sebou při­ná­ší i mini­sé­rie 1883,  kte­rá vyprá­ví pří­běh před­ků rodi­ny Duttonů z Yellowstonu a jak už samot­ný název napo­ví­dá, ode­hrá­vá se zhru­ba 140 let před udá­lost­mi „hlav­ní­ho“ seri­á­lu.

   Synopse celé dese­ti­díl­né série je v zása­dě hroz­ně jed­no­du­chá a zna­li jsme ji už něja­kou dobu před uve­de­ním seri­á­lu. Duttonovi při­chá­ze­jí na Divoký západ s cílem najít mís­to, kde se mohou usa­dit a pro­spe­ro­vat po mno­ho gene­ra­cí. Vzhledem k tomu, že víme, kde nako­nec Dutton Ranch vyros­te, není těž­ké dovtí­pit se, na jakém mís­tě seri­ál skon­čí. Neméně důle­ži­tá otáz­ka ovšem je, kdo všech­no se na sever do maleb­né­ho Yellowstonu (ten ovšem není pri­már­ní cíl výpra­vy) z Texasu dosta­ne, pro­to­že ces­ta je dlou­há, nároč­ná, plná nebez­pe­čí a nepod­ni­ka­jí ji pou­ze Duttonovi.

   Na plo­še dese­ti dílů sle­du­je­me počí­ná­ní zhru­ba pade­sát­ky stře­do­ev­rop­ských při­stě­ho­val­ců, kte­ří se pod vede­ním Shea Brennana (boží Sam Elliott) a jeho pomoc­ní­ka Thomase (LaMonica Garret) vydá­va­jí z Texasu na ces­tu do Oregonu. Pod vli­vem okol­nos­tí se k nim při­po­ju­jí Duttonovi v čele s prag­ma­tic­kým Jamesem (Tim McGraw), jeho man­žel­kou Margaret (Faith Hill), dět­mi Elsou (Isabel May) a Johnem a také švag­ro­vou Claire a její dce­rou Mary Abel. Je těž­ké určit, kte­rá z postav je v 1883 ta hlav­ní, ale udá­los­ti sle­du­je­me z per­spek­ti­vy 18ti leté Elsy, pro kte­rou je toto puto­vá­ní nejen hle­dá­ní mís­ta na zemi, ale mís­ta v živo­tě a pře­rod z naiv­ní díven­ky, kte­rá vystou­pí z vla­ku v ženu, kte­rou je v posled­ních dílech, což je jed­nou z mno­ha kva­lit seri­á­lu. A kva­lit má 1883 na roz­dá­vá­ní.

Photo © Paramount Network

   Díky šikov­né smě­si žánrů si na 1883 doká­že to své najít snad kaž­dý a ze všech, kte­rých se seri­ál týká bych para­dox­ně wes­tern umís­til až někam na konec toho­to sezna­mu. Už zmí­ně­né coming of age totiž dopl­ňu­je prvotříd­ní sur­vi­val, kde je nebez­pe­čí oprav­du všu­de a s kli­dem si nemů­že­te jít ani vyko­nat potře­bu za blíz­ké křo­ví, pro­to­že jaké­ko­li pole­ve­ní pozor­nos­ti pro Vás zna­me­ná smrt nebo při nejmen­ším ztrá­tu kon­če­ti­ny, dra­ma zašti­tu­je veli­kou por­ci a dojde i na roman­ci. No a pak je tu samo­zřej­mě zmí­ně­ný wes­tern, bez kte­ré­ho se na divo­kém zápa­dě neo­be­jde­me a zlo­dě­ji koní, dobyt­ka a Indiáni do počtu pře­ži­vších také výraz­ně zasáh­nou. Pohromadě to vše drží díky nesku­teč­né scé­náris­tic­ké prá­ci Taylora Sheridana, kde má oprav­du kaž­dá část své mís­to a opod­stat­ně­ní a i když se na pár mís­tech tro­chu zvol­ní, svou nekom­pro­mis­nos­tí jsou i tyhle „vol­no­bě­ho­vé“ chví­le vyna­hra­ze­ny. Když je řeč o scé­ná­ři, nejde nezmí­nit posta­vy. Těm ved­lej­ším je totiž věno­vá­na tako­vá péče, že kaž­dá jed­na ztrá­ta doká­že divá­ka zasáh­nout a v žád­ném pří­pa­dě se nejed­ná pou­ze o výpl­ňo­vé cha­rak­te­ry, kte­ré pou­ze čeka­jí až si k nim zuba­tá najde ces­tu. No a ti hlav­ní Vám zkrát­ka při­ros­tou k srd­ci. A to už se dostá­vám na ty nej­vět­ší high­li­gh­ty celé­ho seri­á­lu.

   Tím prv­ním jsou her­ci a herec­ké výko­ny. V 1883 nena­jde­te špat­ný nebo pod­prů­měr­ný herec­ký výkon a co se týče hlav­ních pro­ta­go­nis­tů, tak tady se hra­je ta nej­vyš­ší liga. Manželé Tim McGraw a Faith Hill si svou che­mii odnes­li i před kame­ru a zejmé­na McGraw jako James je pro mě zje­ve­ním toho­to seri­á­lu a i když jsem ho viděl v něko­li­ka fil­mech až tady na sebe str­há­vá pozor­nost tako­vou měrou, že jen těž­ko bude­te na jeho stras­ti zapo­mí­nat. Pozadu samo­zřej­mě nezů­stá­vá Sam Elliot, kte­rý má stá­le cha­risma­tu na roz­dá­vá­ní nebo Isabel May jejíž Elsa nám komen­tu­je dění i mimo obraz a tohle puto­vá­ní je zejmé­na její pří­běh. Tím dru­hým jsou pak dia­lo­gy, kte­ré si beze zbyt­ku uži­je­te. Sheridan se v nich oprav­du vyřá­dil a je jed­no jest­li poslou­chá­te spí­lá­ní rodi­čů svým rato­les­tem, milost­né toká­ní někte­rých postav, chlap­ské výmě­ny názo­rů, ze kte­rých čas­to odchá­zí pod­stat­ně méně účast­ní­ků, než kolik jich kon­ver­za­ci započne nebo roz­jí­má­ní a filo­zo­fo­vá­ní, kte­ré zde má také své mís­to. Všechny pro­ne­se­né věty zde zkrát­ka mají své mís­to a někte­ré se doká­ží tre­fit až neče­ka­ně přes­ně.

   Nebudu už cho­dit kolem hor­ké kaše. Z tex­tu je mys­lím patr­né, že sle­do­vá­ní 1883 jsem si užil a osob­ně bych se ho nebál ozna­čit za Sheridanův opus mag­num. Zcela urči­tě se jed­ná o jed­nu z nej­lep­ších mini­sé­rií posled­ních let, kte­ré ke cti svěd­čí i to, že pro její sle­do­vá­ní není potře­ba znát původ­ní seri­ál. Takže pokud jste měli oba­vy z toho, že z Yellowstonu jste nevi­dě­li jedi­nou epi­zo­du, pro sle­do­vá­ní 1883 nikterak ochu­ze­ni nebu­de­te.

100 %

P.S. Pokud bys­te chtě­li vědět, jak sem Duttonům daři­lo v dal­ších letech po usíd­le­ní, ve čtvr­té sezó­ně Yellowstonu najde­te dva fla­shbac­ky, kte­ré tomu dají nahléd­nout.

P.P.S. Už je potvr­ze­no, že kla­sic­ké dru­hé série se nedo­čká­me. Nicméně nás čeká dal­ší preque­lo­vá mini­sé­rie s názvem 1932, kde se v hlav­ních rolích před­sta­ví Harrison Ford a Helen Mirren.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Butch Cassidy a Sundance Kid3. prosince 2021 Butch Cassidy a Sundance Kid Butch Cassidy a Sundance Kid je americký western z roku 1969, který režíroval George Roy Hill a scénář napsal William Goldman. Film je volně založen na skutečnosti a vypráví příběh psance […] Posted in Speciály
  • Libertarias (1996)6. července 2022 Libertarias (1996) 8 let, to je doba, po kterou jsem chtěl tento film vidět. Nakonec jsem se dočkal - a čekání nelitoval. Snímek Libertarias režiséra Arandy nás přivádí na počátek události, která do dějin […] Posted in Retro filmové recenze
  • Svatba – hořící dědictví6. července 2022 Svatba – hořící dědictví Filmfanatic už vám představil pěknou řádku polských filmů. Válečný, kriminální, gangsterský a dokonce i jeden slasher. Na řadu teď přichází komedie, abychom si ověřili, jak blízko k sobě […] Posted in Retro filmové recenze
  • Popelářské pohádky6. července 2022 Popelářské pohádky V knize najdeme 20 povídek se zaměřením na třídění odpadu a nejen to, doplněné o krásné obrázky vystihující dané téma. Děti se tady dozví velmi zábavnou formou, jak třídit odpad, a co vše […] Posted in Recenze knih
  • Pes v lavici6. července 2022 Pes v lavici Spisovatelka Irena Ričlová Lachoutová nyní vydala další knížku pro děti, tentokrát z prostředí školních lavic, kdy v závěru školního roku, si mohou děti každý den přivézt do třídy svého […] Posted in Recenze knih
  • Vinnetou - Vinnetou: Poslední bitva6. července 2022 Vinnetou - Vinnetou: Poslední bitva No, dalo se to. Když začala druhá polovina filmu, tak jsem si sice nemohl vzpomenout, co de dělo v té první, ale pak přišel na řadu náčelník komančů, který byl na svou roli příliš německý […] Posted in TV Recenze
  • Filmová nadace ocenila ve varech nejlepší scénáře5. července 2022 Filmová nadace ocenila ve varech nejlepší scénáře U FILMOVÉ NADACE zabodovaly čtyři scénáře Letos si pět autorů rozdělilo odměnu 730 000 Kč Za 17 let svého trvání podpořila nadace 117 scenáristů částkou bezmála 12,5 milionu Kč Dosud […] Posted in MFF Karlovy Vary
  • Vinnetou - Vinnetou: Tajemství Stříbrného jezera5. července 2022 Vinnetou - Vinnetou: Tajemství Stříbrného jezera Ach jo. Tenhle díl byl tak strašně německej... Po nadějné první části jsm se dočkali směsici debilních zápletek, debilních dialogů a hlášek, a debilních chyb, které možná nebyly chyby, […] Posted in TV Recenze
  • "Vesper" KVIFF 2022 recenze: zvláštní nový svět ožívá v oduševnělé sci-fi4. července 2022 "Vesper" KVIFF 2022 recenze: zvláštní nový svět ožívá v oduševnělé sci-fi Mladá dívka putuje pustou postapokalyptickou krajinou a hledá lék pro svého umírajícího otce ve filmu Vesper, novém evropském koprodukčním snímku, který měl tento víkend světovou premiéru […] Posted in Filmové recenze
  • Westworld - Well Enough Alone (S04E02) - 95 %4. července 2022 Westworld - Well Enough Alone (S04E02) - 95 % Od konce světa "Westworld" uplynulo sedm let. Vracíme se opět vracíme do vystavěného světa. Ten se nachází kdesi v Americe, kam vede tajemná cesta - spíše labyrint. Tentokrát se zaměříme […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,47587 s | počet dotazů: 243 | paměť: 56796 KB. | 06.07.2022 - 23:37:33