Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > 187 - recenze DVD

187 - recenze DVD

Do kin prá­vě při­chá­zí his­to­ric­ký opus Tristan a Isolda od reži­sé­ra Kevina Reynoldse. Ten ale mimo jiné před deví­ti lety nato­čil i stře­do­škol­ské dra­ma 187 se Samuelem L. Jacksonem v hlav­ní roli. Jaké je? Dozvíte se v recen­zi.

Reynolds má mimo jiné prs­ty i v  mega-propadáku Vodní svět z roku 1995, kde „exce­lo­val“ Kevin Costner s Dennisem Hopperem. O dva roky poz­dě­ji však vzni­kl sní­mek, po jehož shléd­nu­tí vás mož­ná tro­chu zamra­zí v zádech. O co jde?

Profesor Trevor Garfield, jehož skvě­le ztvár­nil Samuel L. Jackson, byl před pat­nác­ti měsí­ci napa­den vlast­ním stu­den­tem a na škol­ní chod­bě sko­ro ubo­dán k smr­ti. Jenže k úža­su své­ho oko­lí tenhle bru­tál­ní útok pře­žil a co víc, nesek­nul ani s  pra­cí kan­to­ra. Po více než roce, kte­rý strá­vil v nemoc­ni­ci, teď nastu­pu­je do nové ško­ly v Los Angeles jako suplu­jí­cí uči­tel a pozvol­na mu začne dochá­zet, že ani tady to nebu­de pro­cház­ka růžo­vou zahra­dou. Vedení ško­ly totiž nechce s vel­kou agre­si­vi­tou míst­ní­ho škol­ní­ho gan­gu nic dělat. Ředitel je typic­ký byro­krat, jenž nikdy neu­čil a  neví, jak to v nor­mál­ních vyu­čo­va­cích hodi­nách cho­dí. K  pro­blé­mům pro­fe­so­rů se stu­den­ty se tak sta­ví spí­še zády, jako­by o nic nešlo. Jednoho dne ale Garfieldovi dojde trpě­li­vost a  roz­hod­ne se řešit věci tro­chu jinak, než dopo­sud...

Jackson ztvár­ňu­je roli s pře­hle­dem, zdat­ně mu v tom sekun­du­je ožra­la John Heard, jehož si mož­ná pama­tu­je­te jako tatín­ka z obou prv­ních dílů Sám doma. Ve fil­mu, v němž uvi­dí­te hod­ně nará­žek (myš­le­ných samo­zřej­mě váž­ně) na wri­ter­ství, hule­ní a hip-hop se mih­ne i člen Wu-Tang Clanu zná­mý pod jmé­nem Method Man.

Jinak samot­ná kula­tá plac­ka, na kte­ré si může­te 187, což je mimo­cho­dem poli­cej­ní kód pro vraž­du, půj­čit, bonu­sy moc neo­plý­vá. Najdete tak zde pár roz­ho­vo­rů z her­ci, něco málo z  natá­če­ní a trai­ler. Film je k dis­po­zi­ci s cel­kem sluš­ným čes­kým dabin­gem.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,96942 s | počet dotazů: 251 | paměť: 56618 KB. | 28.06.2022 - 21:19:37