Kritiky.cz > Speciály > 17. listopad 1989–2019 30 let svobody

17. listopad 1989–2019 30 let svobody

word image
word image
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...


Sametová FAMU

pre­mi­é­ra ve stře­du 13. 11. na ČT art

Studentské vysí­lá­ní infor­mu­jí­cí o udá­los­tech roku 1989 při­po­me­ne Zdeněk Tyc i Ondřej Trojan

Dokumentární film Sametová FAMU je pohle­dem dneš­ní gene­ra­ce stu­den­tů na udá­los­ti roku 1989. Většina lidí zná pou­ze udá­los­ti 17. lis­to­pa­du jako hlav­ní mil­ník, kte­rým se vše „obrá­ti­lo“. Pravdou ale je, že stu­den­ti FAMU a dal­ších praž­ských škol se semkli již v prů­bě­hu roku, kdy jejich hněv vůči zka­me­ně­lé­mu repre­siv­ní­mu reži­mu vzrůs­tal. Rok 1989 pro ně začal bouř­li­vě demon­stra­ce­mi během Palachova týd­ne, pokra­čo­val kul­tur­ní­mi pro­tes­ty kavár­ny AFFA a akti­vi­ta­mi na mezi­ná­rod­ním fes­ti­va­lu CILECT v Karlových Varech. Po udá­los­tech na Národní tří­dě vznik­la mezi stu­den­ty myš­len­ka rea­go­vat na poli­cej­ní repre­si vyso­ko­škol­skou oku­pač­ní stáv­kou a infor­mo­vat veřej­nost o udá­los­tech v Praze – tedy začít Studentské vysí­lá­ní, nezá­vis­lé zpra­vo­daj­ství, se kte­rým se jim poda­ři­lo poslé­ze dostat do Československé tele­vi­ze, kte­rá se tím – jako stát­ní insti­tu­ce tak tro­chu neu­vě­ři­tel­ně – při­po­ji­la ke stu­den­tům.

Studenti Jan Rousek a Lea Petříková shro­máž­di­li uni­kát­ní mate­ri­á­ly, vzpo­mín­ky pamět­ní­ků a docho­va­né archi­vy Studentského vysí­lá­ní, oslo­vi­li také sou­čas­né stu­den­ty AMU a UMPRUM, aby s nimi reflek­to­va­li teh­dej­ší semknu­tost stu­den­tů umě­lec­kých škol, kte­rou si prý v dneš­ním svě­tě ani neu­mě­jí před­sta­vit.

námět, scé­nář a režie: Lea Petříková, Jan Rousek kame­ra: Jan Rousek

dra­ma­tur­gie: Bára Kopecká, Petr Kubica výkon­ný pro­du­cent: Roman Blaas

pro­du­cen­ti: FAMU, Česka tele­vi­ze kre­a­tiv­ní pro­du­cent­ka: Martina Šantavá

účin­ku­jí: Zdeněk Tyc, Ondřej Trojan, Eva Papoušková, Jan Hřebejk, Petr Jarchovský, Petr Kotek, Pavel Dobrovský, Pavel Lagner, Andrea Sedláčková a dal­ší


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45069 s | počet dotazů: 265 | paměť: 62047 KB. | 27.09.2023 - 01:38:30