Kritiky.cz > Speciály > 17. listopad 1989–2019 30 let svobody

17. listopad 1989–2019 30 let svobody

word image
word image
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...


Ročník 89

pre­mi­é­ra ve stře­du 20. 11. na ČT art

Když se v jed­nom roč­ní­ku sejde Karel Dobrý, Vanda Hybnerová, Ondřej Kepka nebo Hana Ševčíková

Prvním herec­kým roč­ní­kem, kte­rý dove­dl k abso­lu­to­riu na praž­ské DAMU vel­ký čes­ký herec Boris Rösner, byli stu­den­ti, kte­ří do ško­ly v Karlově uli­ci nastou­pi­li na pod­zim roku 1988. Než se sta­či­li pořád­ně roz­hléd­nout, byl tu Palachův týden, pak peti­ce Několik vět, poz­dě­ji lis­to­pad 1989. Rok, kte­rý celý roč­ník zásad­ním způ­so­bem pozna­me­nal. Milovali a cti­li své­ho pro­fe­so­ra a drže­li při sobě. Přátelské vzta­hy navá­za­né ve ško­le pře­tr­va­ly do sou­čas­nos­ti. Někteří ve stu­diu vytr­va­li, jiní ode­šli, někte­ří vystu­do­va­li, ale živí se dnes jinak. Někteří už ode­šli natr­va­lo z toho­to svě­ta. Na stu­di­um nastu­po­va­li s urči­tý­mi ide­á­ly, někte­ří s nimi opouš­tě­li i DAMU a vplou­va­li do nové svo­bod­né doby. Jak na to vše pohlí­že­jí dnes? Proč někte­ří z nich zane­cha­li herec­tví a jak se na dobu stu­dia a na dneš­ní časy díva­jí ti, kte­ří jsou ve své prá­ci úspěš­ní, hra­jí na diva­dle, ve fil­mu nebo v tele­viz­ních seri­á­lech? Dokument jejich spo­lu­žá­ka Ondřeje Kepky nabí­zí díky zázna­mům ze stu­dij­ních let uni­kát­ní mož­nost srov­ná­ní.

„K osob­nos­tem toho­to doku­men­tár­ní­ho fil­mu mám vel­mi osob­ní vztah. U jed­né z jejich insce­na­cí v Disku jsem byl a pomá­hal s ní. A mno­hé z nich jsem pak potká­val dál v pro­fes­ním i sou­kro­mém živo­tě. Velmi si cením jejich ote­vře­ných odpo­vě­dí, jimiž hod­no­tí tři­cet let své­ho živo­ta a vyja­dřu­jí své osob­ní i spo­le­čen­ské posto­je,“ dodá­vá kre­a­tiv­ní pro­du­cent Ondřej Šrámek.

scé­nář a režie: Ondřej Kepka kame­ra: Robert Novák

vedou­cí pro­duk­ce: Barbora Bernardová výkon­ný pro­du­cent: Jiří Merunka

dra­ma­turg a kre­a­tiv­ní pro­du­cent: Ondřej Šrámek účin­ku­jí: Karel Dobrý, Vanda Hybnerová, Petr Rajchert, Hana Ševčíková, Michal Malátný, Otto Rošetzký, Magdaléna Sidonová, Tomáš Petřík a dal­ší


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,73496 s | počet dotazů: 269 | paměť: 62079 KB. | 27.09.2023 - 00:08:22