Kritiky.cz > Speciály > 17. listopad 1989–2019 30 let svobody

17. listopad 1989–2019 30 let svobody

word image
word image
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...


Konspirace 89

pre­mi­é­ra v úte­rý 19. 11. na ČT2

Nejznámější mýty a kon­spi­rač­ní teo­rie o same­to­vé revo­lu­ci

Až neprav­dě­po­dob­ně rych­lý spád lis­to­pa­do­vých udá­los­tí, nedo­ta­že­ná vyšet­řo­vá­ní expo­nen­tů komu­nis­tic­ké­ho reži­mu, skar­ta­ce čás­ti mate­ri­á­lů bez­peč­nost­ních slo­žek a obec­ná lid­ská ten­den­ce uchy­lo­vat se k dra­ma­tič­těj­ším a bar­vi­těj­ším výkla­dům daly vznik­nout mno­ha kon­spi­rač­ním teo­ri­ím, kte­ré his­to­ric­ký pohled na lis­to­pad 1989 pro­vá­ze­jí a tvo­ří alter­na­tiv­ní poje­tí his­to­rie. Tvůrci se zamě­ři­li na zkou­má­ní těch­to teo­rií a mýtů z pohle­du nej­no­věj­ších his­to­ric­kých poznat­ků. Hovořili s teh­dej­ší­mi akté­ry z obou stran, his­to­ri­ky i samot­ný­mi kon­spi­rá­to­ry. Spíše než ambi­cí všech­ny tyto teo­rie objas­nit je ale donu­tit divá­ky se nad nimi kri­tic­ky zamys­let. „První kon­spi­rač­ní teo­rie ohled­ně lis­to­pa­do­vých udá­los­tí se obje­vi­ly už v roce 1990, ale teh­dy ješ­tě nikdo neměl dosta­tek infor­ma­cí, aby je potvr­dil, nebo vyvrá­til a byly pova­žo­vá­ny za směš­né. Jak doba postu­pu­je, čím dál více lidí opouš­tí roman­tic­kou před­sta­vu, že stu­den­ti vyšli do ulic, při­da­li se k nim char­tis­té a uměl­ci a spo­leč­ným zpě­vem pora­zi­li komu­nis­mus. Je jas­né, že eko­no­mic­ký pád sovět­ské­ho impé­ria byl neza­dr­ži­tel­ný a Rusové už nemě­li pro­střed­ky, aby drže­li v podru­čí své sate­li­ty. Mnoho infor­ma­cí uka­zu­je, že komu­nis­tic­ká nomen­kla­tu­ra vědě­la, že se sys­tém hrou­tí a při­pra­vo­va­la se na budo­vá­ní nových pozic. Často kla­de­nou otáz­kou je také role KGB,“ říká reži­sér­ka Andrea Sedláčková a kre­a­tiv­ní pro­du­cent­ka Alena Müllerová dodá­vá: „V roce 2009 jsme se při pří­le­ži­tos­ti dva­cá­té­ho výro­čí v pořa­dech vra­ce­ly pře­de­vším ke vzpo­mín­kám pamět­ní­ků a hyba­te­lů udá­los­tí roku 1989. Po dal­ších dese­ti letech je pohled již jiný, více ana­ly­tic­ký, méně nos­tal­gic­ký. Proto je mož­né se na ději­ny podí­vat v šir­ším kon­tex­tu, hle­dat síly, vli­vy, ale i náho­dy, kte­ré utvá­ře­ly naše ději­ny.“

scé­nář a režie: Andrea Sedláčková dra­ma­tur­gie: Rebeka Bartůňková

kame­ra: Tomáš Pavelek, David Cysař vedou­cí pro­duk­ce: Tereza Podlipná

výkon­ný pro­du­cent: Jiří Vlach kre­a­tiv­ní pro­du­cent­ka: Alena Müllerová


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,29845 s | počet dotazů: 267 | paměť: 62042 KB. | 27.09.2023 - 01:15:24